Demarare proiect – „Asistență juridică pentru o comunitate mai puternică în mun. Rădăuți”

Asociația „Rădăuțiul Civic”, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie” Rădăuți, derulează începând cu data 01.09.2022 proiectul „Asistență juridică pentru o comunitate mai puternică în mun. Rădăuți “, Cod SMIS 2014+ 155936, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în baza contractului de finanțare nr. 18299/ 31.08.2022, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru POCU, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord-Est, și Asociația „Rădăuțiul Civic”.

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Operațiunea „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Obiectivul general al proiectului: Acordarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale) pentru un număr de 220 persoane.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Realizarea unui ghid pentru publicul țintă vizat cu privire la etapele ce trebuie parcurse pentru dobândirea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a unor drepturi de asistență socială/ beneficii de asistență socială/ servicii sociale;
  2. 220 de cetățeni consiliați din punct de vedere juridic să dobândească actele de stare civilă/ acte ce țin de dreptul de proprietate (contracte de închiriere) sau dobândirea unor drepturi de asistență socială.
  3. Informarea unui număr de 220 de cetățeni (prin distribuirea ghidului fizic sau online) cu privire la aspectele relevante pentru obținerea actelor de stare civilă, beneficiile demarării procedurilor specifice de eliberare a actelor de stare civilă, în timp util, astfel încât să nu fie necesare utilizarea unor proceduri suplimentare.
  4. Organizarea unei campanii de combatere a discriminării care completează intervenția cu privire la grupurile vulnerabile, asigurându-se astfel și un grad ridicat de conștientizare la nivelul comunității locale cu privire la necesitatea respectării drepturilor acelor cetățeni, tratării lor cu respectul cuvenit demnității umane, oferirea aceluiași tratament în fața legii și a autorităților.

Valoarea totală a proiectului este de 821.881,90 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 821.881,90 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 780.787,78 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 41.094,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 0,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Asociația „Rădăuțiul Civic”, în parteneriat cu Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie” Rădăuți.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni.

Date de Contact:

Asociația „Rădăuțiul Civic”

Sediul: Mun. Rădăuți, str. Grănicerului, nr. 10, sc. A, ap. 9, parter, județul Suceava

Tel:. 0741975076, E-mail: radautiulcivic@gmail.com.

Dă mai departe

Trackback-uri și pingback-uri 1

  1. Anunț de angajare - proiect POCU - Asistență juridică pentru o comunitate mai puternică în Mun. Rădăuți - Rădăuțiul civic

Comentariile sunt închise.