Newsletter-ul cetățeanului – octombrie 2021

În luna octombrie 2021, la nivelul Municipiului Rădăuți au avut loc 4 ședințe de Consiliu Local, după cum urmează, potrivit convocărilor realizate de Primarul Municipiului Rădăuți:
https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/

– o ședință ordinară, în data de 29 octombrie 2021;
– trei ședințe extraordinare în datele de: 5 octombrie 2021, 8 octombrie 2021 și 15 octombrie 2021;

Vom prezenta mai jos rezumatele acestora, în ordine cronologică, astfel:
I. Ședința extraordinară din data de 5 octombrie 2021 
II. Ședința extraordinară din data de 8 octombrie 2021 

III. Ședința extraordinară din data de 15 octombrie 2021
IV. Ședința ordinară din data de 29 octombrie 2021

 I. Ședința extraordinară din 5 octombrie 2021 
(Ordinea de zi este disponibilă aici)

      1. Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.Urmare a adoptării HCL nr. 144/15.07.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți și a Direcției de Asistență Socială Rădăuți, aflată în subordinea Consiliului Local Rădăuți, precum și modificarea statelor de funcții ale instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Rădăuți, Direcția de Asistență Socială și-a pierdut personalitatea juridică și implicit calitatea de ordonator terțiar de credite. Acest fapt a impus rectificarea bugetului local, bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pentru anul 2021. S-a avut în vedere buna desfășurare a activităților viitoare din cadrul acestei direcții, cu tot ceea ce presupune aceasta, adică: asigurarea efectuării
cheltuielilor de personal, a cheltuielilor de asistență socială, de procurare a bunurilor și serviciilor sau de realizare a investițiilor propuse.

 Obiectivele proiectului constau în:

– preluarea execuției bugetare a activității Direcției de Asistență Socială,
– modificarea și completarea Listei de investiții la Direcția de Asistență Socială Rădăuți,
– modificarea și completarea Listei de investiții la unitatea administrativ teritorială Municipiul Rădăuți.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


 
II. Ședința extraordinară din data de 8 octombrie 2021  
(Ordinea de zi este disponibilă aici)     

1. Hotărâre de modificare și completare a H.C.L nr. 205/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții „Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava.Prin HCL nr. 205/30.09.2021 s-a aprobat cererea de finanțare și devizul general estimativ a obiectivului de investiții menționat, însă sumele prevăzute în deviz trebuiau să fie împărțite în alt mod, motiv pentru care se impune modificarea hotărârii sus- menționate, în acest sens.

Proiectul are ca obiectiv obținerea finanțării de la bugetul de stat, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții constând în modernizarea cu asfalt a străzilor Al. Odobescu, Zorilor, Îmbinată, Podurilor, Pandurilor, Plevnei, Gh. Doja, Cucului, George Coșbuc, Vasile Conta, Ion Grămadă, Mici, din mun. Rădăuți.

Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 36 de luni. Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 12.862.378,99 lei (TVA inclus). Valoarea solicitată de la bugetul de stat este de 12.327.291,15 lei (TVA inclus). Valoarea finanțată de la bugetul local este de 535.087,84 lei (TVA inclus).

Detalii privind textul hotărârii, aici.

        2. Hotărâre de modificare și completare a H.C.L. nr. 105/23.06.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții, „Întocmit registru spații verzi în Municipiul Rădăuți” și ,,Actualizare Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism”.


Prin H.C.L. nr. 105/23.06.2020 s-au aprobat creditele de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții „Întocmit registru spații verzi în Municipiul Rădăuți” și ”Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism”.

Registrul Spațiilor Verzi este un document pe care fiecare autoritate locală trebuie să-l întocmească, iar Planul Urbanistic General este documentul care stabilește toate regulile de dezvoltare și urbanism dintr-un oraș.

Modificarea și completarea hotărârii constă în stabilirea valorii contractului la suma de 105.000 lei cu TVA, care urmează a fi plătită în două tranșe, respectiv pentru anul 2021, suma de 29.000 lei, iar pentru anul 2022, suma de 76.000 lei, cu mențiunea că în anul 2020 nu s-a încheiat niciun angajament.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

      3. Hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat în baza OG nr. 15/2021 și aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Termoizolare fațade pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindelul” Rădăuți.


Proiectul vizează aprobarea Devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții „Termoizolare fațade pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindelul” Rădăuți”, potrivit căruia valoarea totală a proiectului este de 701.558,74 lei (inclusiv TVA), iar cofinanțarea Municipiului Rădăuți, în valoarea de 142.615,18 lei, aprobată prin HCL 97/28.03.2019, s-a majorat cu 4.141,12 lei, motiv pentru care valoarea cofinanțării rezultate în urma actualizării este de 146.756,30 lei inclusiv T.V.A.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

     4. Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică în baza OG nr. 15/2021 și aprobarea cofinanțării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Continuare lucrări de realizare și dotare începute în baza autorizației de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Școala Generală cu clasele I-IV și Sala de sport situată în Municipiul Rădăuți, str. Oborului, nr. 144, jud. Suceava.


În vederea realizării obiectivului de investiție ”Continuare de lucrări de realizare și dotare începute în baza autorizației de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Școala Generală cu clasele I-IV și Sala de sport situată în Municipiul Rădăuți, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava a fost semnat contractul de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală nr. 3 992017, iar prin HCL nr. 18/30.01.2020 s-a actualizat devizul general.

Ca urmare a acestei actualizări, valoarea totală a proiectului este de 2.757.321,75 lei (inclusiv TVA), suma de la bugetul de stat fiind de 1.918.452,67, iar cofinanțarea Municipiului Rădăuți, este de 838.869,08 lei inclusiv T.V.A, întrucât valoarea inițială a cofinanțării, în sumă de 716.518,28 lei s-a majorat cu 122.350,80 lei.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


III. Ședința extraordinară din data de 15 octombrie 2021 (Ordinea de zi este disponibilă aici)

Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
 Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți a primit de la Casa de Asigurări de Sănătate venituri în sumă de 1.200.000 lei, la care se adaugă donații în sumă de 5.025 lei , fapt ce a impus modificarea, cu celeritate, a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian”, pentru ca sumele primite să poată fi folosite la procurarea de medicamente și bunuri și servicii specifice activității spitalicești.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

 


IV. Ședința ordinară din data de 29 octombrie 2021  
(Ordinea de zi este disponibilă aici)             

1. Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și modi
ficarea și completarea listelor de investiții. (punctul 6 pe Ordinea de zi)
 Proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale,
constă în:

a) modificarea și completarea H.C.L. nr. 211/ 05.10.2021 în sensul includerii sumei de
1.353 lei, încasată în numerar cu titlu de contribuție pentru întreținerea persoanelor
vârstnice în cămin, sumă care a fost omisă la data preluării și integrării în bugetul local a
activității Direcției de Asistență Socială și

b) rectificarea propriu-zisă a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, după
cum urmează:

Pentru partea de venituri:– suplimentarea veniturilor cu suma de 800.000 lei, repartizată Municipiului Rădăuți privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021,
– suplimentarea veniturilor cu 92.600 lei, încasări suplimentare la capitolul bugetar „Alte venituri”;
– suplimentarea veniturilor cu suma de 246.295 lei provenită din sponsorizarea executării lucrărilor de reamenajare a spațiului pietonal zona Bogdan Vodă, conform contractului de sponsorizare nr. 5572.21/17151 din 19.10.2021, încheiat cu firma Egger România S.R.L. Rădăuți;
– suplimentarea veniturilor cu suma de 40.900 lei, încasări la capitolul bugetar de „Venituri din vânzări bunuri”;
– suplimentarea veniturilor cu subvenția în sumă de 128.000 lei privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale, având ca destinație executarea lucrărilor de balastare străzi în zonele calamitate;

Pentru partea de cheltuieli:
– susținerea cheltuielilor de transport (naveta profesori) cu suma de 1.750 lei la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți,
– susținerea cheltuielilor pentru achiziția unui aparat de filtrat apa în sumă de 5.000 lei la Școala Gimnazială ,.Bogdan Vodă” Rădăuți;
– finanțarea cheltuielilor din sănătate, în sumă de 50.000 lei, solicitată prin adresa nr. 17462 din 08.10.2021 a Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți;
– finanțarea cu 10.000 lei a obiectivului de investiții ”Construire creșă in Municipiul Rădăuți. str. Calea Bucovinei f.nr.;
– finanțarea cheltuielilor cu însoțitorii persoanelor cu handicap, conform estimărilor Direcției de Asistență Socială, cu suma de 172.600 lei;
– diminuarea sumei de 4.000 lei de la obiectivul Totem luminos la Muzeul etnografic “Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți;
– diminuarea sumei de 62.000 lei de la investițiile aferente activității de iluminat public,
– diminuarea sumei de 100.000 lei datorită renunțării la obiectivul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020”
– susținerea cheltuielilor de investiții cu suma de 111.295 lei;
– susținerea cheltuielilor, în sumă de 36.000 lei, pentru realizarea obiectivului „Amenajare platforme betonate pentru amplasare ghene ecologice în Municipiul Rădăuți, jud. Suceava”
– repartizarea sumei de 128.000 lei privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale, având ca destinație executarea lucrărilor de balastare străzi în zonele calamitate;
– susținerea financiară a diferenței de preț la furnizarea energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Rădăuți, sub forma subvenției din bugetul local, în sumă de 630.150 lei;
– suplimentarea cheltuielilor pentru asfaltare, cu suma de 229.000 lei, sumă ce vizează actualizarea valorii contractelor de lucrări multianuale încheiate cu firma FLORCONSTRUCT S.R.L.;
– modificările intervenite la activitatea Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, atât în ceea ce privește veniturile, cât și repartizarea acestora pe capitole de cheltuieli,

Modificarea și completarea Listei obiectivelor de investiții a bugetului local pentru anul 2021,  după cum urmează:
– renunțarea la obiectivul „Totem luminos la Muzeul etnografic Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți -4.000 lei;
– renunțarea la obiectivul ,,Proiectare și execuție extindere rețea de iluminat public pe str. Salcîmilor proiectare, execuție lucrări, diriginție, comisioane” – 46.500 lei;
– renunțarea la obiectivul “Proiectare și execuție Extindere rețea de iluminat public pe str. Constantin Brâncoveanu proiectare, execuție lucrări, diriginție, comisioane” – 88.500 lei;
– renunțarea la obiectivul “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020 – 100.000 lei;
– reducerea cu 45.000 lei a finanțării obiectivului ,,Realizare fibră optică în Municipiul Rădăuți”;
– renunțarea la obiectivul “Platformă gunoi piața centrală”;
– suplimentarea cu 20.000 lei a finanțării obiectivului „Realizare complex bare de tracțiuni pentru tineri și persoane cu dizabilități în Parc Alexandru Sahia proiectare, execuție, comisioane ISC”, valoarea totală fiind de aprox. 170.000 lei (34.000 de euro).– reducerea cu 4.000 lei a finanțării obiectivului „Modernizare cu asfalt: str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Șerpuită, str. Uzinei, str. Cărămidăriei și str. Tirului, execuție. comisioane, cote ISC, diriginție de șantier”;
– reducerea cu 6.000 lei a finanțării obiectivului „Proiectare și execuție lucrări de modernizare a străzilor Frîncei, Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu, parțial;
– reducerea cu 550.000 lei a finanțării obiectivului “Proiectare și execuție lucrări de modernizare cu asfalt str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepinăriei, str. Mănăstirii, str. C.D. Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C. Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului. str. Fagilor în Municipiul Rădăuți”,
– suplimentarea cu 1.044.000 lei a obiectivului „Reabilitare străzi în Municipiul Rădăuți, jud. Suceava: str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Iraclie Porumbescu, str. Volovățului, str. Ion Nistor, str. C.D. Gherea, str. Dimitrie Dan, str. Școlii Noi, str. Piața Unirii. str. Mărțișor, str. Măcelarilor, str. Topliței. str. Horea, str. Grănicerului. str. Sf. Dumitru. str. Pictor Grigorescu, proiectare, execuție lucrări. diriginție de șantier, comisioane ISC”;
– renunțarea la obiectivul „Modernizare parcare Judecătoria Rădăuți – proiectare, execuție lucrări, diriginție, comisioane ISC” – 205.000 lei:
– renunțarea la obiectivul „Realizare treceri de pietoni ridicate- 50.000 lei;
– introducerea obiectivului de investiții „Amenajare platforme betonate pentru amplasare ghene ecologice în Municipiul Rădăuți, jud. Suceava” – 36.000 lei;
– introducerea obiectivului de investiții „Achiziționare și montare stâlpi de iluminat public în zona Judecătoriei (sediul nou) din str. Piața Unirii, proiectare, execuție lucrări, diriginție, comisioane” – 23.000 lei;
– introducerea obiectivului de investiții „Extindere iluminat public în zona Obor, din str. 1 Mai” – 50.000 lei;
– introducerea obiectivului „Construire creșă în Municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovinei f.nr. (studii de teren topografic și geotehnic, avize de principiu pentru asigurarea utilităților) – 10.000 lei:
– introducerea obiectivului de investiții „Reamenajare spațiu pietonal din zona str. Bogdan Vodă, creare zonă culturală în aer liber, proiectare, execuție, comisioane ISC’”- 246.295 lei. (aprox. 49.000 de euro).

Detalii privind textul hotărârii, aici.

               2. Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 177/31.08.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții „«Reabilitare străzi, municipiul Rădăuți, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovățului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitrie Dan, str. Școlii Noi, str. Piața Unirii, str. Mărțișor, str. Măcelarilor, str. Topliței, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 7 pe Ordinea de zi) Proiectul presupune aprobarea creditelor de angajament având în vedere valoarea totală a obiectivului de investiții „Reabilitare străzi municipiul Rădăuți, jud. Suceava: str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Iraclie Porumbescu, str. Volovatului, str. Ion Nistor, str. C.D. Gherea, str. Dimitrie Dan, str. Școlii Noi, str. Piața Unirii, str. Mărțișor, str. Măcelarilor, str. Topliței, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu”, care este de 15.343.734,95 lei cu TVA și ofertele:➔ în anul 2020 s-au consumat credite în sumă de 682.671,19 lei
➔ în anul 2021 necesarul este de 4.044.000 lei ;
➔ în anul 2022 va fi necesară suma de 10.617.063,76 lei
 
Detalii privind textul hotărârii aici.

                3. Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 228/26.11.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții „Modernizare cu asfalt strada 9 Mai, strada Tineretului, strada Plugarilor, strada Pepenăriei, strada Papetăriei, strada Mănăstirii, strada C.D. Gherea, strada Merilor, strada Berăriei, strada Colibaba, strada Recoltei, strada Sitarilor, strada Parcului, strada Fagilor, în municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 8 pe Ordinea de zi)
 Proiectul presupune aprobarea creditelor de angajament, având în vedere valoarea totală a obiectivului de investiții ”Modernizare cu asfalt str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetariei, str. Mănăstirii, str. C.D. Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C. Colibaba, Str. Recoltei, str.Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor în Municipiul Rădăuți”, care este de 5.302.682,90 lei cu TVA și ofertele:
➔în anul 2019 s-au consumat credite în cuantum de 200.000 lei;
➔în anul 2020 s-au consumat credite în sumă de 3.652.682,90 lei;
➔în anul 2021 necesarul este de 1.450.000 lei ;
 
Detalii privind textul hotărârii aici.         4. Hotărâre înregistrată cu nr. 98226/18.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparații acoperiș (șarpantă și învelitoare inclusiv turla și frontispiciu) la clădirea din str. Piața Unirii, nr. 67, municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 9 pe Ordinea de zi)Prin proiect se propune desfacerea învelitorii din țiglă existentă, curățarea ei și remodelarea celei nedeteriorate; țigla deteriorată va fi înlocuită cu bucăți de țiglă ceramică respectând același model și culoare, înlocuire elemente șarpantă deteriorate (popi, pane, căpriori, asterială), reparații tencuieli exterioare la frontispiciu și înlocuire tâmplarie la turlă, înlocuire ferestre lemn de la frontoanele de acoperiș (inclusiv sticlă).

Durata estimată a serviciilor de proiectare = 60 zile. Durata estimată a executării lucrărilor = 120 zile.

Valoare totală estimată proiectare, dirigenție de șantier, avize, acorduri, comisioane ISC = 18,944 lei (TVA inclus). Valoare estimată a lucrărilor de construcții și montaj = 504.362 (TVA inclus).
TOTAL VALOARE ESTIMATĂ = 523.362 lei (TVA inclus).        
          5. Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Rădăuți a suprafeței de teren situată în strada 1 Mai, nr. 103, municipiul Rădăuți, județul Suceava, în suprafață de 3950 mp, identificat cadastral cu nr. 33599 și fiind înscris în Cartea Funciară nr 33599. 
(punctul 10 pe Ordinea de zi)

Proiectul are ca obiectiv trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Rădăuți a suprafeței de de 3950 mp teren situată în str. 1 Mai, nr. 103, din municipiul Rădăuți, județul Suceava, identificată cadastral cu nr. 33599, înscrisă în Cartea Funciară nr. 33599, întrucât se dorește construirea pe acest teren a unei grădinițe cu program normal, iar art. 112 alin. (2) din Legea educației naționale prevede că „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

        6. Hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ” Reparație acoperiș (șarpantă și învelitoare inclusiv turla și frontispiciu) la clădirea din str. Piața Unirii, nr. 67. (punctul 11 pe Ordinea de zi)

Proiectul presupune aprobarea creditelor de angajament având în vedere valoarea totală a obiectivului de investiții „Reparație acoperiș (șarpantă și învelitoare inclusiv turlă și frontispiciu) la clădirea din str. Piața Unirii nr.67.Valoarea totală este de 523.362 lei cu TVA, conform ofertelor:
➔în anul 2021 necesarul este de 350.000 lei
➔în anul 2022 suma de 173.362 lei:

Necesitatea eșalonării financiare pe doi ani, respectiv 2021-2022, decurge din faptul că pentru realizarea lucrărilor de modernizare trebuie alocate resurse financiare importante și că lucrările nu pot fi executate decât în sezonul cald.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
 
       7. Hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuți, str. Putnei, nr. 136, identic cu imobilul cu nr. cadastral 56066. (punctul 12 pe Ordinea de zi)

Proiectul are ca obiectiv dezmembrarea imobilului situat în mun. Rădăuți, str.Putnei, nr. 136, Jud. Suceava, UAT Radauti având numărul cadastral 56066, în imobilele: 57084 situat în mun. Rădăuți, str. Putnei, nr. 136. jud. Suceava, UAT Rădăuți având suprafața măsurată 283 mp și 57085 situat în mun. Rădăuți, str. Putnei, jud. Suceava, UAT Rădăuți având suprafața măsurată 583 mp.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

         8. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99265/18.10.2021- privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți. (punctul 13 pe Ordinea de zi)

Prin proiect se propune modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți, după cum urmează:

I. Se transformă postul de infirmier din secția de Medicină Internă, poziția 31 pagina 2 din statul de funcții, în post de infirmier debutant.
II. Se transformă postul de infirmier din secția de Medicină Internă, poziția 32 pagina 2 din statul de funcții, în post de infirmier debutant.
III. Se transformă postul de infirmier din secția de Medicină internă, poziția 35 pagina 2 din statul de funcții, în post de infirmier debutant.
IV. Se transformă postul de infirmier din secția de Pediatrie, poziția 165 pagina 6 din statul de funcții, în post de infirmier debutant.
V. Se transformă postul de infirmier din secția de Pediatrie, poziția 166 pagina 6 din statul de funcții, în post de infirmier debutant.
VI. Se transformă postul de infirmier din secția de ATI, poziția 389 pagina 12 din statul de funcții, în post de infirmier debutant.
VII. Se transformă postul de infirmier din compartimentul Diabet, poziția 570 pagina 18 din statul de funcții, în post de infirmier debutant.
VIII. Se transformă postul de infirmier din compartimentul Diabet, poziția 571 pagina 18 din statul de funcții, în post de infirmier debutant.
IX. Se transformă postul de infirmier din compartimentul Diabet, poziția 572 pagina 18 din statul de funcții, în post de infirmier debutant.
X. Se transformă postul de infirmier din secția Pneumologie, poziția 245 pagina 8 din statul de funcții, în post de infirmier debutant.
XI. Se transformă postul de asistent medical generalist cu PL debutant, poziția 419 pagina 13 din statul de funcții, în post de asistent medical generalist cu PL principal, în secția de Boli infecțioase.
XII. Se transformă postul de medic specialist, specialitatea dermatovenerologie, poziția 320 pagina 10 din statul de funcții, în post de medic primar specialitatea Dermatovenerologie.
XIII. Se transformă postul de medic specialist, specialitatea boli infecțioase, poziția 405 pagina 13 din statul de funcții, în post de medic primar specialitatea boli infecțioase.
XIV. Se transformă postul de asistent medical generalist debutant în cadrul serviciului CPU și se desființează un post de asistent medical generalist din secția Dermatovenerologie, poziția 327 pagina 10 din statul de funcții.

        9. Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 160/24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință aflate pe raza municipiului Rădăuți, a listei locurilor de parcare, a prețului de închiriere și a modelului acordului de rezervare. (punctul 14 pe Ordinea de zi)

Prin H.C.L. nr. 160/24.09.2009 s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor de reședință aflate pe raza Municipiului Rădăuți, a listei locurilor de parcare, a prețului de rezervare precum și a modelului acordului de rezervare, cu modificările și completările ulterioare. Posibilitatea rezervării unui loc de parcare, în parcarea de reședință arondată imobilului de domiciliu, a determinat completarea listei locurilor de parcare de reședință, după cum urmează: str. Volovățului nr. 73, str. Volovățului nr. 69, str. Manejului, str. Volovățului, str. Oborului nr. 4, str. Bogdan Vodă nr. 85-89, str. Mihai Viteazu nr. 16, str. Aleea Primăverii, nr. l, bl. 19

Pentru anul 2021, taxa de parcare a fost stabilită la suma de 120 de lei/an.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


       10. Hotărâre înregistrată cu nr. 99284/21.10.2021 privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Volovățului f.n., în suprafață de 18 mp, către Buzduga Simion și Buzduga Lidia, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 15 pe Ordinea de zi)

Potrivit raportului de evaluare, valoarea de piața a terenului, propusă de evaluator, în suprafață de 18 mp, este de 4.978 lei (fără TVA)


         11. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Eudoxiu Hurmuzachi f.n., în suprafață de 20 mp, identificat cadastral cu nr. 57179, înscris în Cartea Funciară cu nr. 57179, Rădăuți, către Mechno Ștefan și Mechno Steluța, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 16 pe Ordinea de zi)

Potrivit raportului de evaluare terenul în suprafață de 20 mp a fost evaluat la 4254 lei (fără TVA)


        12. Hotărâre înregistrată cu nr. 99291/22.10.2021 privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Bogdan Vodă f.n., în suprafață de 24 mp, identificat cadastral cu nr. 55272, înscris în Cartea Funciară cu nr. 55272, Rădăuți, către Secrieru Maria, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 17 pe Ordinea de zi)

Terenul în suprafață de 18 mp a fost evaluat de ing. Ovidiu Scrobac ( evaluator atestat AVENAR), la suma de 3182 lei (fără TVA)


        13. Hotărâre înregistrată cu nr. 99292/22.10.2021 privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Bogdan Vodă f.n., în suprafață de 18 mp, identificat cadastral cu nr. 55248, înscris în Cartea Funciară cu nr. 55248, Rădăuți, către Secrieru Maria, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 18 pe Ordinea de zi)

Terenul în suprafață de 18 mp a fost evaluat de ing. Ovidiu Scrobac (evaluator atestat AVENAR), la suma de 2386 lei (fără TVA).

         14. Hotărâre înregistrată cu nr. 99269/18.10.2021 privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului în strada C. Dobrogeanu Gherea, nr. 19, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea Parohiei Sf. Dumitru, Rădăuți. (punctul 19 pe Ordinea de zi)

Lucrările pentru realizarea instalației de racordare cu energie electrică a construcției situată pe strada C. Dobrogeanu Gherea, nr.19 din municipiul Rădăuți, se referă la trecerea subterană pentru execuția branșamentului electric trifazat, cu o lungime de 62 ml, aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, realizat cu cablu tip NA2XY 3×35+16 mp (protejat in tub PVC) pe o lungime de 62 ml cu montare in soclu de beton. Suprafața de teren afectată de lucrări se va reface la parametrii inițiali, iar lucrările se vor executa mecanizat și manual unde va fi cazul. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori în ceea ce privește protejarea rețelelor edilitare subterane existente (apă, canal, gaze naturale).


      15. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit către SC ACET SA Suceava, de trecere subterană pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, județul Suceava pentru executarea lucrărilor în vederea extinderii rețelei de alimentare cu apă și racord canalizare, de pe strada Merilor – pe strada Ciocîrliei, pentru racordarea a 8 locuințe tip duplex situate pe strada Ciocîrliei, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietate personală a SC IM WOOD SRL, prin reprezentant Buliga Abel Daniel . (punctul 20 pe Ordinea de zi)

Proiectul are ca obiectiv racordarea la conducta de apă potabilă și efectuarea racordului de canalizare cu extinderea de rețea, de pe strada Merilor – pe strada Ciocîrliei, pentru racordarea a 8 locuințe tip duplex situate pe strada Ciocîrliei din municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietate personală a SC IM WOOD SRL, prin reprezentant Buliga Abel Daniel, identificat cadastral cu nr. 56380 și înscris în cartea funciară cu nr. 56380.

În acest scop, beneficiarul lucrărilor, a solicitat și obținut certificatul de urbanism cu numărul 722/13.10.2021. Pentru realizarea branșamentelor, este necesară efectuarea anumitor lucrări. Parte din aceste lucrări, se vor efectua pe domeniul public al localității noastre, în speță, este vorba despre 680 ml pentru extinderea rețelei de apă potabilă și despre 240 ml pentru extinderea rețelei de canalizare.

Suprafața de teren afectată de lucrări se va reface la parametrii inițiali, iar lucrările se vor executa mecanizat și manual unde va fi cazul. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori în ceea ce privește protejarea rețelelor edilitare subterane existente (energie electrică, gaze naturale).

  
       16. Hotărâre înregistrată sub nr. 99214/28.09.2021 de modificare a H.C.L. nr. 66/31.03.2021 privind aprobarea proiectului „Construire locuințe sociale regim P+1 E un ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3)” (pct.23 pe ordinea de zi).

Acest proiect este unul finanțat din fonduri europene, în cadrul programului POR. În etapa precontractuală, au fost solicitate clarificări și, având în vedere modificarea contribuției Municipiului Rădăuți la proiect, se impune modificarea Hotărârii de aprobare a proiectului. Potrivit clarificărilor, valoarea totală a proiectului este de 1.603.294 lei, iar contribuția Municipiului Rădăuți este de 311.199 lei, din care, contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului este de 26.369,29 lei, iar contribuția proprie la cheltuielile neeligibile este de 284.829,71 lei.

        17. Hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a 3 locuințe din ansamblul de locuințe ANL din municipiul Rădăuți. (punctul 21 pe Ordinea de zi)

Hotărârea are ca obiectiv repartizarea locuințelor ANL, eliberate de foștii chiriași, după
cum urmează:
1. str. Calea Bucovinei, nr. 42, ap. 3, bl. B2 (apartament cu 2 camere);
2. str. Gării, nr. 4, sc. B, ap. 23 ( garsonieră);
3. str. Gării, nr. 4, sc. C, ap. 26 ( garsonieră).

      18. Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 22/25.02.2010 privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism – organ consultativ, pentru Municipiul Rădăuți. (punctul 22 pe Ordinea de zi)

Potrivit art. 37. alin. (1) din Legea 350/2001, în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, în coordonarea președinților consiliilor județene și a primarilor de municipii și orașe, respectiv a primarului general al municipiului București, se constituie Comisia tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, ca organ consultativ, cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef.

Având în vedere faptul că HCL nr. 144/15.07.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți, precum și modificarea statelor de funcții ale instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Rădăuți, a fost reorganizată Direcția Arhitectului Șef în cadrul municipiului Rădăuți, prin dispoziția primarului nr. 572/05.10.2021 i-au fost delegate temporar atribuțiile de Arhitect domnului Florin P. Pînzaru și a fost înființată Direcția Economică la conducerea căreia a fost numit domnul Silviu Ursescu prin dispoziția primarului nr. 587/13.10.2021.

Membrii comisiei sunt specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum și din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri rețele edilitare, transport. în următoarea componență:

1. Bogdan Andrei LOGHIN – primar – președinte
2. Florin P. PÎNZARU – Arhitect Șef – membru
3. Igo KOFFLER – director tehnic – membru
4. Remus CERNETCHI – inginer – membru și secretar
5. Sorin PENTILESCU – arhitect – membru
6. Cătălin JURAVLE – arhitect – membru
7. Eugen DOBROTĂ – arhitect – membru
8. Mihai SEHLANEC – c. arhitect – membru
9. Mugurel CLOȘCĂ – inginer – membru
10. Silviu URSESCU – economist – membru
11. Ovidiu MURIN – arhitect – membru
12. Florin CIOBANIUC – inginer – membru

          19. Hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu doamnei Cârdei Elisaveta cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani. (punctul 23 pe Ordinea de zi)

Se acorda din bugetul local un premiu în valoare de 1000 lei net, doamnei Cârdei Elisaveta, domiciliată în municipiul Rădăuți, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani. Înmânarea diplomei și a premiului se va face în cadrul unei festivități, de către primarul municipiului Rădăuți, în prezența consilierilor locali.

        20. Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.242/26.11.2020 privind desemnarea unor consilieri locali care să facă parte din Consiliile de Administrație ale unităților preuniversitare de învățământ din Municipiul Rădăuți, județul Suceava pentru perioada 2020 – 2024. (punctul 24 pe Ordinea de zi)

Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației cu nr. 5154/2021, structura consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat este următoarea:

– la capitolul II articolul 4 alineatul (1), după litera c) are următorul cuprins:
c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, 6 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți al Consiliului Local, 3 reprezentanți ai părinților. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitate.

         21. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rădăuți ca membri în Comisia de Evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Rădăuți. (punctul 25 pe Ordinea de zi)

Potrivit prevederilor art. 5 alin. II lit. c) din O.M.E. nr. 4597/06.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, trebuie desemnați prin hotărâre de consiliu local, până la data de 01.11.2021, reprezentanții consiliului local ca membri în comisia de concurs pentru unitățile de învățământ aflate pe raza UAT Rădăuți.

         22. Hotărâre privind actualizarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții “Modernizării cu asfalt” de pe str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C. Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor din municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 26 pe Ordinea de zi)Modernizare cu asfalt strada 9 Mai, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 361,943 exclusiv TVA (mii lei) din care construcții și montaj (C+M): 317,945 mii lei.

Lungimea totală a străzilor: 394,00m / Lățime platformă/parte carosabilă:
– 5.00 m/4.00 m pentru 9 Mai: L=275,00 m
– 4.00 m/3.00 m pentru 9 Mai: L=121,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada Tineretului, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL;
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 575,851 exclusiv TVA (mii lei) din care Construcții și montaj (C+M): 482,012 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 463,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 7.00 m/5.50 m pentru Tineretului: L=463,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada Plugarilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 438,383 exclusiv TVA (mii lei) din care Construcții și montaj (C+M):
367,830 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 312,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 5.00 m/4.00 m pentru Plugarilor: L=312,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada Pepenariei, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 562,080 exclusiv TVA (mii lei) din care construcții și montaj (C+M):
491,193 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 419,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 6.00 m/6.00 m pentru Pepenariei: L=419,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada Papetăriei, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 313,075 exclusiv TVA (mii lei) din care construcții și montaj (C+M):
270,920 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 235,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 6.00 m/6.00 m pentru Papetăriei: L=235,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada Mănăstiriii, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 378,157 exclusiv TVA (mii lei) din care construcții și montaj (C+M):
328,364 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 410,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 6.00 m/5.00 m pentru Mănăstirii: L=410,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada C. Dobrogeanu Gherea, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 444,488 exclusiv TVA (mii lei) din care construcții și montaj (C+M):
391,592 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 410,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 7.50 m/5.50 m pentru Dobrogeanu Gherea : L=410,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada Merilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 250,702 exclusiv TVA (mii lei) din care construcții și montaj (C+M):
183,141 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 215,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 5.00 m/4.00 m pentru Tineretului: L=215,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada Berăriei, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 223,836 exclusiv TVA (mii lei) din care construcții și montaj (C+M):
189,843 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 210,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 5.00 m/5.00 m pentru Tineretului: L=210,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada C. Colibaba, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 460,416 exclusiv TVA (mii lei) din care Construcții și montaj (C+M):
392,043 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 400,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 5.00 m/5.00 m pentru Tineretului: L=400,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada Recoltei, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 602,428 exclusiv TVA (mii lei) din care Construcții și montaj (C+M):
523,974 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 520,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 7.00 m/5.50 m pentru Tineretului: L=520,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada Sitarilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 342,513 exclusiv TVA (mii lei) din care Construcții și montaj (C+M):
296,678 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 210,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 5.00 m/5.00 m pentru Tineretului: L=210,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada Parcului, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 48,978 exclusiv TVA (mii lei) din care construcții și montaj (C+M): 32,891
mii lei

Lungimea totală a străzilor: 50,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 5.00 m/4.00 m pentru Tineretului: L=50,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

Modernizare cu asfalt strada Fagilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiectant: SC PESEROAD SRL
Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite
Valoarea totală 223,759 exclusiv TVA (mii lei) din care Construcții și montaj (C+M):
187,603 mii lei

Lungimea totală a străzilor: 264,00m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 5.00 m/4.00 m pentru Tineretului: L=264,00 m

Sistem rutier:
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime
– strat de fundație din balast de 20 cm grosime

          23. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Reamenajare spațiu pietonal din zona str. Bogdan Vodă, creare zonă culturală în aer liber din municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 27 pe Ordinea de zi)

Detalii despre conceptul grafic, aici.Principalele lucrări propuse. Sistematizare zonă și lucrări propuse:
– Suprafața totală – 3300 mp
– Curățarea terenului de iarbă și buruieni
– Așternere pământ pentru spații verzi în strat uniform de 15 cm
– Așternere piatră ornamentală
– Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor cu denivelări de 10-20 cm
– Pozare gazon tip rulou
– Plantări gard viu-arbuști foioși, plante perene
– Montare tuburi rotunde cu goluri subterane și aspersoare pentru irigații
– Montare mobilier urban

Durata estimată a serviciilor de proiectare = 30 zile

Durata estimată a executării lucrărilor construcțiilor = 90 zile de la momentul semnării contractului cu societate câstigatoare. Valoarea totală proiectoare, dirigenție de șantier, avize, acorduri, comisioane ISC, cheltuieli diverse și neprevăzute = 18.442,1 lei (TVA inclus)

Valoarea lucrărilor de construcții-montaj = 482.069 lei (TVA inclus).

            24.  Hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții “Reamenajare spațiu pietonal din zona str. Bogdan Vodă, creare zonă culturală în aer liber din municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 28 pe Ordinea de zi)

Amplasamentul lucrărilor propuse în cadrul proiectului se află în intravilanul municipiului Rădăuți, prin extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare pe următoarele străzi:
– str. Bogdan Vodă, str. Calea Bucovinei partea stângă + partea dreaptă, str. Eugen Botezat, str. Dragoș Vicol, str. Plopilor, str. Sucevei, str. Tolocii, str. Forestierilor, str. Grânelor, str. Ciocîrliei, str. Pepenariei, str. Lunca, str. Aleea Hipodrom, str. Andronic Motrescu.

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 48 luni

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 21.601.114.94 lei

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 20.873.874,82 lei

Valoarea finanțată de la bugetul local: 727.240,12 lei

Valoarea calculată conform standardului de cost: 18.152.197,43

Cost unitar aferent investiției (calculat): 10.468,40 lei/locuitor

Rezumatul obiectivului de investiții

a) Pentru alimentări cu apă și stații de tratarea apei:
– Lungime rețea de distribuție: 5403
– Număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): 906
– Sursă de apă: existentă
– Rezervor de înmagazinare: existent
– Stație de tratare a apei: existentă

b) Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate:
– Tip rețea: mixtă
– Lungime rețea de canalizare (colectare): 9613 m
– Număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 1536
– Stație de epurare: existentă

Comments

comments