Newsletter-ul cetățeanului – decembrie 2021

În luna decembrie 2021, la nivelul Municipiului Rădăuți au avut loc trei ședințe de Consiliu Local după cum urmează, potrivit convocărilor realizate de Primarul Municipiului Rădăuți:
https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/
– o ședință ordinară, în data de 21 decembrie 2021;
– două ședințe extraordinare în datele de: 9 decembrie 2021 și 16 decembrie 2021;

Vom prezenta mai jos rezumatele acestora, în ordine cronologică, astfel:
 I. Ședința extraordinară din 9 noiembrie 2021 
(Ordinea de zi este disponibilă aici)
 1. Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și modificarea și completarea listelor de investiții.

Hotărârea are ca obiect:
– rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pentru anul 2021, prin utilizarea fondului de rezervă, în sumă de 71.400 lei, conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din hotărâre.
– modificarea și completarea Listei cheltuielilor de investiții a Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, conform Anexei nr. II, care face parte integrantă din hotărâre.Anexa nr. I cuprinde rectificarea propriu-zisă a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, cu influențele în plus sau în minus pe capitole bugetare, după cum urmează:

Pentru partea de venituri:
● suplimentarea veniturilor cu suma de 43.000 lei, încasări la capitolele bugetare de „Venituri din impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice”, respectiv „Taxe judiciare de timbru”, sume încasate peste previziunile ce au stat la baza fundamentării bugetului inițial;
● suplimentarea veniturilor cu suma de 520.000 lei, repartizată din sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor;
● diminuarea cu suma de 73.200 lei a capitolului de venituri „Taxe speciale”, urmare a faptului că încasările se situează sub cele estimate a fi încasate din această sursă de venit;
● suplimentarea veniturilor reprezentând subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu suma de 150.000 lei, conform estimărilor formulate în referatul nr. 451 18 din 07.12.2021 întocmit de Marinela Mironescu, director al Direcției de Asistență Socială;
● suplimentarea veniturilor cu suma de 49.900 lei, ca urmare a primirii sumei de 48.821 lei în contul pentru stimulentele de risc pentru Direcția de Asistență Socială.

Pentru partea de cheltuieli:
● majorarea fondului de rezervă la dispoziția autorităților locale cu suma de 71.400 lei și repartizarea acestuia pe transferuri pentru susținerea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății, la solicitarea Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți;
● suplimentarea cu 20.000 lei a creditelor repartizate pentru achiziția de obiecte de inventar la Primăria Municipiului Rădăuți, ca urmare a solicitării de achiziționare a două imprimante și de confecționare a mobilierului într-un birou unde își desfășoară activitatea Compartimentul impozite și taxe;
● diminuarea cu 1.000 lei a sumei destinate achiziției de tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță, după realizarea achiziției propriu-zise și efectuarea cheltuielilor corespunzătoare;
● repartizarea pe unități de învățământ a burselor școlare în sumă totală de 431.000 lei, având ca sursă de finanțare sumele defalcate din TVA, în sumă de 410.000 lei și 21.000 lei din bugetul local;
● finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu suma de 24.00 lei, având ca sursă sumele defalcate din TVA;
● acordarea stimulentelor de risc, în sumă totală de 49.900 lei pentru persoanele din căminul de persoane vârstnice care au fost în izolare pe perioada stării de urgență;
● asigurarea finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în sumă totală de 165.800 lei;
● suplimentarea cu 60.000 lei, atât pe partea de venituri, pe seama încasărilor din taxe și alte venituri pentru învățământ, cât și a creditelor bugetare alocate hranei pentru oameni, pentru Grădinița cu program prelungit „Prichindelul” Rădăuți;
● modificarea bugetului Spitalului Municipal cu o suplimentare a veniturilor de 393.000 lei și repartizarea corespunzătoare pe partea de cheltuieli.

Anexa nr. II prezintă modificarea și completarea Listei cheltuielilor de investiții a Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, cu afectarea corespunzătoare a fondului de rezervă bugetară, conform solicitării acestei instituții.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

2. Hotărâre modificare a H.C.L. nr. 60/30.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții – Construire locuințe sociale regim înălțime P+IE- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) CF 54324 (Corp I și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuți, județul Suceava.Municipiul Rădăuți a solicitat finanțare prin POR Axa prioritară 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, pentru proiectul «Construire locuințe sociale regim înălțime P+IE- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) — CF 54324 (Corp 1 și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuți, județul Suceava».

În acest sens, a fost aprobată H.C.L. nr. 60/30.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) — CF 54324 (Corp 1 și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuți, județul Suceava» și H.C.L. nr. 65/31.03.2021 privind aprobarea proiectului „Construire locuințe sociale regim P+1E două ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2) având codul SMIS 151279 în vederea depunerii pe platforma electronică M.rSMIS — axa prioritară 9.

În vederea continuării procesului de verificare a cererii de finanțare, finanțatorul a cerut unele modificări cum ar fi:
– completarea denumirii corecte a proiectului din HCL, conform denumirii proiectului din aplicația My SMIS,
– completarea valorii totale a proiectului din anexa 2 la HCL în corelare cu bugetul actualizat al cererii de finanțare, conform solicitării,
– inserarea în Anexa I la HCL a Devizului General Actualizat conform solicitării.

În consecință, s-a impus modificarea H.C.L. nr. 60/30.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții – Construire locuințe sociale regim înălțime P+IE- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) CF 54324 (Corp I și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuți, județul Suceava, în ceea ce privește consemnarea corectă a denumirii proiectului, a valorii totale a acestuia și inserarea în Anexa I la HCL a Devizului General Actualizat conform solicitării.

Detalii privind textul hotărârii, aici

3. Hotărâre modificare a H.C.L. nr. 61/30.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții – Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 1 ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici, f.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava.

Municipiul Rădăuți a solicitat finanțare prin POR Axa prioritară 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, pentru proiectul «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E-I ansamblu de clădire (8 apartamente) CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava»

În acest sens, a fost aprobată H.C.L. nr. 61/30.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-econołnice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înăltime P+1E- I ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava» și H.C.L. nr. 66/31 privind aprobarea proiectului „Construire locuințe sociale regim P+1E un ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3)’ având codul SMIS 151280 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9.

În etapa de verificarea a cererii de finantare, finanțatorul a cerut unele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanțare, cum ar fi:
– retransmiterea Hotărârii de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexele la aceasta,
– actualizarea și completarea informațiilor din Anexa 2 la HCL- Descrierea investiției, cu suprafața construită totală aferentă investiției prin proiect, având în vedere indicatorul de proiect (Indicator prestabilit de realizare) C039- Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale, construite sau renovate în zonele urbane (metri pătrați), menționat în cererea de finanțare.

În consecință, s-a impus modificarea H.C.L. nr. 61/30.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-econołnice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înăltime P+1E-I ansamblu de clădire (8 apartamente)- CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava» în conformitate cu clarificările solicitate.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

4. Hotărâre privind aprobarea fișei proiectului „Anvelopare și schimbare de destinație din birouri în locuință socială (2) din str. Salcâmilor nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava” în vederea depunerii la Gal Urban Rădăuți, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL URBAN RĂDĂUȚI/2021/9/I/OS9.lPrin aceasta hotărâre s-a aprobat fișa proiectului „Anvelopare și schimbare de destinatie din birouri în locuință socială (2) din str. Salcâmilor nr. 3, mun. Rădăuți, județul Suceava” în vederea depunerii la Gal Urban Rădăuți, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL URBAN RĂDĂUȚI 1/2021/9/1/OS9.1.

Conform Fișei de Proiect realizată de Gal Urban Rădăuți, valoarea totală a proiectului ce va fi depus spre finanțare este de 327.382 lei, inclusiv TVA, iar contribuția proprie în proiect a Municipiului Rădăuți va fi în cuantum de 6.547.64 lei, inclusiv TVA.

5. Hotărâre privind aprobarea fișei proiectului „Modernizare locuințe sociale (Cl și C2) din str. Ștefan cel Mare, nr 53, municipiul Rădăuți, județul Suceava” în vederea depunerii la Gal Urban Rădăuți, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL URBAN RĂDĂUȚI/2021/9 1 OS9.1

Prin aceasta hotărâre s-a aprobat fișa proiectului „Modernizare locuințe sociale (Cl și C2) din str. Ștefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuți, județul Suceava” în vederea depunerii la Gal Urban Rădăuți.

Conform Fișei de Proiect realizată de Gal Urban Rădăuți, valoarea totală a proiectului ce va fi depus spre finanțare este de 2.453.93,18 lei, inclusiv TVA, iar contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Rădăuți va fi în cuantum de 49.079.25 lei, inclusiv TVA.6. Hotărâre privind aprobarea fișei proiectului „Achiziționare containere de locuit pentru locuințe sociale pe str. Ștefan cel Mare, nr. 53, mun. Rădăuți, județul Suceava” în vederea depunerii la Gal Urban Rădăuți, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL URBAN RĂDĂUȚI/2021/9/1/OS9.1

Prin aceasta hotărâre s-a aprobat fișa proiectului „Achiziționare containere de locuit pentru locuințe sociale pe str. Ștefan cel Mare, nr. 53, mun. Rădăuți, județul Suceava” în vederea depunerii la GAL Urban Rădăuți.

Conform fișei de proiect realizată de Gal Urban Rădăuți. valoarea totală a proiectului ce va fi depus spre finanțare este de 702.209.21 lei, inclusiv TVA, iar contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Rădăuți va fi în cuantum de 14.044.19, TVA inclus. II. Ședința extraordinară din data de 16 decembrie 2021  
   
1. Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Rectificarea vizează:
– alocarea sumei de 2.000.000 lei pentru susținerea financiară a diferenței de preț la producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Rădăuți, sub forma subvenției din bugetul local. Acest lucru este imperios necesar prin prisma consemnărilor din adresa S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți, conform cărora este necesară finanțarea activității de termoficare în scopul asigurării furnizării în mod neîntrerupt a acestui serviciu, în condițiile actuale de „explozie” a prețului de achiziție a gazului natural necesar pentru producerea energiei termice;
– suplimentarea creditelor cu suma de 121.000 lei la titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri europene ”, alin. 58.01.02: Finanțare externă nerambursabilă și alocarea sumei de 5.000 lei din sumele neeligibile (o cotă de 10%) în cadrul Proiectului cod SMIS 144353 „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuli de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice conform adresei nr. 2009/14.12.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuți cu nr. 20838/14.12.2021.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


III. Ședința ordinară din data de 21 decembrie 2021 (Ordinea de zi este disponibilă aici)

 1. Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (punctul 5 pe ordinea de zi)Potrivit Codului fiscal, Consiliul Local a adoptat hotărârea privind stabilirea de impozite și taxe locale pentru anul 2022, care cuprinde toate impozitele, taxele, tarifele, chiriile și amenzile practicate și percepute la nivelul Mun. Rădăuți.

Administrația publică locală a Municipiului Rădăuți propune păstrarea impozitelor și taxelor locale la nivelul celor actualizate cu rata inflației. Această indexare este obligatorie, potrivit legii (art. 491 din Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) și a presupus majorarea cu 2,63% a tuturor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei.

În anexa nr. l, au fost adăugate note după fiecare tabel în care au fost depășite limitele impuse de Codul fiscal, datorită faptului că prin H.C.L. nr. 273/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 s-a aprobat o cotă adițională de 10%, aplicabilă sumelor stabilite în sume fixe sau pe baza unei sume fixe. Anularea acestei cote ar presupune o diminuare a impozitelor și taxelor locale cu 10 %, lucru ce are implicații directe în diminuarea veniturilor locale provenite din această sursă.

De asemenea:
– au fost eliminate de pe lista taxelor speciale cele referitoare la încheierea căsătoriei;
– a fost redus impozitul pentru mijloace de transport hibride (reducerea crescând de la 50% la 95%), conform anexei nr. l;
– au fost operate alte modificări referitoare la taxe locale, cu o aplicabilitate restrânsă doar la cei ce beneficiază de serviciul public respectiv, și constau, mai mult, în adaptări și echilibrări între cuantumuri, pentru o încadrare cît mai corectă din punctul de vedere al celui care suportă acea taxă:
   ● introducerea unor noi taxe de eliberare și vizare anuală a autorizației pentru desfășurarea activității de prestări servicii prin intermediul agențiilor imobiliare;
    ● vizarea anuală a carnetului de comercializare produse agricole;
– tarifele practicate la activitatea privind cimitirul municipal din cadrul Compartimentului locativ, asociații de proprietari și administrarea cimitirelor au fost modificate;
– taxa de eliberare a avizului de oportunitate, a fost inclusă în tabloul taxelor locale
percepute la nivelul municipiului;

Nivelul impozitelor și taxelor locale propuse a se practica în anul fiscal 2022 constituie parte din resursele financiare ale bugetului local al Municipiului Rădăuți, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Astfel, s-au aprobat cotele procentuale si cuantumurile impozitelor si taxelor locale conform anexei nr. I și 2, a tarifelor cuprinse în anexele 3 și 4, a procedurii de acordare a facilităților fiscale conform anexei nr. 12 și a procedurilor de percepere a unor taxe speciale conform anexelor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 16.

De asemenea, s-au aprobat criteriile de majorare cu până la 500% a impozitului în cazul clădirilor/terenurilor neîngrijite și a terenurilor agricole nelucrate, conform anexelor 14 și 15.Detalii privind textul hotărârii, aici

2. Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți. (punctul 6 pe ordinea de zi)S-a aprobat modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți. după cum urmează:
– se transformă postul de medic specialist, specialitatea cardiologie, poziția 40 pagina 3 din statul de funcții, în post de medic primar specialitatea Cardiologie;
– se transformă postul de medic specialist, specialitatea ortopedie, poziția 101 pagina 4 din statul de funcții, în post de medic primar, specialitatea Ortopedie.
– se transformă postul de medic primar, specialitatea Chirurgie Generală, poziția 63 pagina 3 din statul de funcții, în post de medic specialist, specialitatea Chirurgie Generală;
– se transformă postul de asistent medical principal cu PL, poziția 51 pagina 3 din statul de funcții, în post de asistent medical generalist cu PL, în Secția de Cardiologie;
– se transformă postul de asistent medical generalist principal cu PL, poziția 565 pagina 19 din statul de funcții, în post de asistent medical generalist cu PL, în Secția de Diabet;
– se transfornłă postul de instalator ventilație III, poziția 508 pagina 17 din statul de funcții, în post de fochist IV;
– se transformă postul de asistent medical generalist debutant cu PL, poziția 132 pagina 5 din statul de funcții, în post de asistent medical generalist cu PL, în Secția Obstetrică-Ginecologie – bloc operator;
– se transformă postul de asistent medical generalist debutant cu PL. poziția 198 pagina 7 din statul de funcții, în post de asistent medical generalist cu PL, în Secția Obstetrică-Ginecologie;
– se transformă postul de asistent medical generalist debutant cu PL, poziția 602 pagina 19 din statul de funcții, în post de asistent medical generalist cu PL, în Serviciul CPU;
– se transformă postul de asistent medical generalist debutant cu PL, poziția 603 pagina 19 din statul de funcții, în post de asistent medical generalist cu Studii Superioare, în Serviciul CPU;
– se transformă postul de asistent medical generalist debutant cu PL, poziția 417 pagina 13 din statul de funcții, în post de asistent medical generalist cu PL, în Secția de Boli Infecțioase.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

3. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Executare foraj puț apă la Clubul 8 Sportiv Municipal din Municipiul Rădăuți, județul Suceava» (punctul 7 pe ordinea de zi)Prin această hotărâre s-a aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Executare foraj puț apă la Clubul Sportiv Municipal din Municipiul Rădăuți, județul Suceava», apreciindu-se că această investiție este imperios necesară deoarece prin aprobarea proiectului în discuție se va rezolva problema consumului foarte mare de apă din sistemul centralizat și implicit a cheltuielilor pentru apă pe care trebuie să le plătească Clubul Sportiv Municipal la ACET SA Suceava, deoarece suprafața necesară de udare este de aproximativ 12.000 mp pentru amândouă terenurile de joc, plus spațiile verzi aferente stadionului.

Indicatorii tehnico-economici au fost stabiliți de SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL Rădăuți prin documentația realizată și sunt prezentați ca anexă la hotărâre.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 15.265,04 lei (TVA inclus) din care valoarea C+M (construcții+montaj) este de 9.886,78 lei (TVA inclus).

Detalii privind textul hotărârii, aici.

4. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Amenajare teren, împrejmuire și iluminat la complex bare tracțiuni pentru tineri și persoane cu dizabilități în Parcul Alexandru Sahia din Municipiul Rădăuți, județul Suceava(punctul 8 pe ordinea de zi).Prin această hotărâre s-a aprobat documentația tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Amenajare teren, împrejmuire și iluminat la complex bare tracțiuni pentru tineri și persoane cu dizabilități în Parc Alexandru Sahia din Municipiul Rădăuți, județul Suceava», apreciindu-se că aprobarea acestei documentații este necesară deoarece are ca scop amenajarea spațiului respectiv, astfel încât să fie folosit în condiții optime și în siguranță. Indicatorii tehnico-economici au stabiliți de SC VIBR CONSTRUCT 2020 SRL Rădăuti prin documentația realizată și sunt prezentați ca anexă la hotărâre.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 36.367.46 lei (TVA inclus), din care valoarea C+M (construcție+montaj) este de 36.367,46 lei (TVA inclus).

5. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Extindere rețea electrică aeriană de iluminat public în lungime de 400 m, în Piața de mașini din municipiul Rădăuți, județul Suceava».(punctul 9 pe ordinea de zi)În vederea asigurării accesului egal și nediscriminatoriu al populației municipiului Rădăuți la un serviciu de iluminat public care să respecte standardele de calitate stabilite la nivel național, este oportun a se realiza acest obiectiv de investiții, respectiv aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Extindere rețea electrică aeriană de iluminat public în lungime de 400 m, în Piața de mașini din municipiul Rădăuți, județul Suceava».

Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. Smart Energy S.R.L., Rădăuți prin documentația realizată și sunt prezentați ca anexă la hotărâre.

Valoarea totală a investiției. inclusiv TVA este de 49.737.17 lei, din care valoarea C+M ( construcție + montaj) este de 48.288,51 lei TVA inclus.

6. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-econonłice și a indicatorilor tehnico-econonłici pentru obiectivul de investiții «Reparații împrejmuire Parc din str. Tineretului, f.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava» (punctul 10 pe ordinea de zi)Prin aceasta hotărâre s-a aprobat documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparații împrejmuire Parc din str. Tineretului, f.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava», apreciindu-se că sunt imperios necesare reparațiile și împrejmuirea parcului pentru evitarea accidentării copiilor, pentru protejarea acestora și pentru evitarea intrării persoanelor neautorizate în spațiul respectiv.

Indicatorii tehnico-economici au fost stabiliți de SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL Rădăuți prin documentația realizată și sunt prezentați ca anexă la hotărâre.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 21.671.10 lei (TVA inclus) din care valoarea C+M este de 21.076, 10 lei (TVA inclus).

Detalii privind textul hotărârii, aici.

7. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparații magazie lemne din str. Putnei, nr. 121 din Municipiul Rădăuți, județul Suceava» (punctul 11 pe ordinea de zi)

Prin aceasta hotărâre s-a aprobat documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparații magazie lemne din str. Putnei, nr. 121 din Municipiul Rădăuți, județul Suceava», întrucât magazia de lemne ce deservește locuințele din fondul locativ de stat situate în strada Putnei, nr. 121, se aflată într-o stare avansată de degradare și demolare, nemaiputând fi folosită de către chiriași, întrucât prezenta pericol de accidente. Respectiva magazie era prevăzut a fi folosită de către locatarii respectivelor locuințe din fondul locativ de stat pe post de boxe, iar în prezent, din cauza stării de degradare, nu mai poate fi folosită pentru scopul pentru care a fost construită.

Indicatorii tehnico-economici au fost stabiliți de SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL Rădăuți prin documentația realizată și sunt prezentați ca anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 36.465.86 lei (TVA inclus) din care valoarea C+M( construcție+montaj) este de 35.870,86 lei (TVA inclus).

Detalii privind textul hotărârii, aici.

8. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Sistem de detecție și alarmă la incendiu la Casa de Cultură a Municipiului Rădăuți» (punctul 12 pe ordinea de zi)Aprobarea proiectului în discuție se impune întrucât specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina Suceava, au făcut recomandări în ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Casa de Cultură a municipiului Rădăuți, pentru a obține Autorizația ISU și a funcționa legal din punct de vedere al condițiilor impuse de către legislația ISU în vigoare, recomandări ce trebuie sa fie duse la îndeplinire cât mai repede cu putință și pentru a evita sancționarea instituției de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență în cazul neaducerii la îndeplinirea acestora.

Indicatorii tehnico-economici au fost stabiliți de SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL Rădăuți prin documentația realizată și sunt prezentați ca anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 39.951.87 lei (TVA inclus) din care valoarea C+M( construcție+montaj) este de 38.168,87 lei (TVA inclus).

Detalii privind textul hotărârii, aici.

9. Hotărâre privind actualizarea Statutului Unității Administrativ Teritoriale (UAT) Municipiul Rădăuți, Județul Suceava (punctul 13 pe ordinea de zi)

În conformitate cu prevederile art. 104 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local aprobă, prin hotărâre, statutul unității administrativ-teritoriale. Acesta cuprinde date și elemente specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, precum și prevederi referitoare la:

a) reședință și însemnele specifice ale unității administrativ-teritoriale și modalitățile de utilizare a acestora, conform prevederilor legale;
b) autoritățile administrației publice locale, sediul acestora, date privind constituirea și organizarea autorităților administrației publice locale;
c) întinderea și delimitarea teritorială a unității administrativ-teritoriale, localitățile componente, amplasarea acestora, prezentarea grafică și descriptivă, distanța dintre localitățile componente, rangul unității administrativ-teritoriale stabilit potrivit prevederilor legislației privind amenajarea teritoriului național;
d) date privind înființarea unității administrativ-teritoriale, prima atestare documentară, evoluția istorică;
e) criteriile potrivit cărora se poate conferi și retrage personelor fizice române sau străine calitatea de cetățean de onoare pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă;
f) componența și structura populației unității administrativ-teritoriale, defalcate inclusiv pe localități componente; aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului, în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba sa maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile publice deconcentrate;
g) căile de comunicație existente și categoria acestora;
h) date privitoare la principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și alte asemenea;
i) principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură;
j) serviciile publice existente;
k) informații privind bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale;
l) informații relevante privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială;
m) modul de cooperare sau asociere, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, române sau străine;
n) procedură privind atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local;
o) modalități de consultare a populației unității administrativ- teritoriale pentru probleme de interes local sau județean, după caz;
p) procedura privind acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică, al/a comunei, orașului, municipiului sau județului ori cea privind acordarea titlului de cetățean de onoare.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

10. Hotărâre privind aprobarea amplasării unui punct de încărcare rapidă pentru mașini electrice pe o suprafață de teren de 30 mp din Parcarea Centrală a municipiului Rădăuți, strada Piața Unirii, județul Suceava, parte din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 32424 Rădăuți (punctul 14 pe ordinea de zi)Principalul obiectiv care stă la baza implementării acestui proiect, este încurajarea publicului prin utilizarea mijloacelor alternative de deplasare nepoluante aferente mobilității urbane și asigurarea infrastructurii necesare încărcării acestora. Prin mijloacele alternative de mobilitate se înscriu și autovehiculele cu propulsie electrică sau hibridă, care necesită infrastructură pentru alimentarea cu energie electrică.

Suprafața minimă pentru amplasarea fiecărei stații cu minim 2 puncte de încărcare este de 30 mp.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

11. Hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere/folosință gratuită pentru spațiile cu altă destinație aflate pe proprietatea privată a Municipiului Rădăuți (punctul 15 pe ordinea de zi)Spațiile la care se face referire sunt, în cea mai mare parte, camere din imobilul situat în municipiul Rădăuți, str. Piața Unirii, nr. 67, dar și imobile din str. Piața Unirii, nr. 55 și 58. Chiriașii sunt asociații și organizații non-profit care activează pe teritoriul Municipiului Rădăuți. Termenul de un an pentru prelungirea contractelor de închiriere este stabilit pentru a se putea realiza un cadru general aplicabil contractelor de închiriere de acest tip și pentru a crea posibilitatea schimbării destinației clădirilor, în cazul în care situația o va impune.

Excepție de la prevederile referitoare la chirie o reprezintă spațiile cedate cu titlu gratuit, în condițiile legii, respectiv pentru:

– Asociația Națională a Surzilor – Filiala județeană Suceava; 
– Pintilie Cătălin Ion – erou al Revoluției Române din decembrie 1989;
– Liga pensionarilor Rădăuți;
– Asociația Nevăzătorilor – Filiala județeană Suceava;
– Asociația BAFI;
– Inspectoratul de stat în construcții I.S.C. – birou Rădăuți;
– Organizația Salvați Copiii;
– Asociația Foștilor Deținuți Politici – Filiala județeană Suceava;
– Asociația Națională a Veteranilor de Război;

12. Hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unei locuințe din ansamblul de locuințe ANL din municipiul Rădăuți (punctul 16 pe ordinea de zi)Prezenta hotărâre constă în repartizarea în regim de închiriere a apartamentului format din două camere situat în Rădăuți, str. Calea Bucovinei, nr. 42, bl. B2, ap. 5 către Molociniuc Alisa Alexandra, având poziția 9 pe lista de priorități aprobată prin HCL nr. 54/31.03.2021 cu un punctaj de 55 puncte.

13. Hotărâre pentru revocarea punctului 3 al art. 1 din HCL nr. 232/29.10.2021 privind repartizarea în regim de închiriere a 3 locuințe din ansamblul de locuințe ANL din Municipiul Rădăuți (punctul 17 pe ordinea de zi)

Prin declarația depusă de numitul Casandra Ionuț – Andrei, se declară că refuză să preia locuința ce i-a fost repartizată prin HCL nr. 232/29.10.2021, întrucât acesta urmează să plece în străinătate.

14. Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuințe ANL, situată în municipiul Rădăuți, str. Gării, nr. 4. bloc-, sc. C, ap. 27 (punctul 18 pe ordinea de zi)

Mandache Petru Alexandru, chiriaș în apartamentul ANL situat în str. Gării, nr. 4, sc. C, ap. 27, solicita prelungirea contractului de închiriere ajuns la termen la data de 31.12.2019. Cu toate ca acesta a solicitat prelungirea în termen, din cauza datoriilor acumulate la plata utilităților rămase de la fostul chiriaș, pentru care și-a luat angajamentul să le achite, contractul nu a fost prelungit. Din adeverințele anexate la cerere, reiese faptul că sus-numitul este cu plata la zi a tuturor utilităților. Proiectul de hotărâre are în vedere prelungirea contractului prin închirierea unui nou contract familiei domnului Mandache Petru Alexandru.

15. Hotărâre privind acordul Municipiului Rădăuți, proprietar al terenului identificat cadastral cu nr. 52698 din CF 52698 Rădăuți, în suprafața de 124 mp, pentru schimbarea destinației din Anexă, în locuință, reparații capitale și mansardare imobil tip P, a construcției situată în str. Ștefan cel Mare nr. 49, mun. Rădăuți, identificată cadastral cu nr. 52698-C1 nr. 52698 Rădăuți, proprietatea numiților Linu Romeo și Linu Niculina (punctul 19 pe ordinea de zi)

Prin cererea depusă a domnului Linu Romeo, prin mandatar Cotos Ștefan Daniel, înregistrată sub nr. 99112/03.11.2020, se solicită acordul Municipiului Rădăuți, în calitate de proprietar al terenului identificat cadastral cu nr. 52698 din C.F. nr. 52698 Rădăuți, în suprafață de 124 mp, pentru schimbarea destinației din anexă în locuință, reparații capitale și mansardare imobil P a construcției situată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 49, identificată cadastral cu nr. 52698-C1, proprietatea numiților Linu Romeo și Linu Niculina.

16. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți a unui teren în suprafață de 18 mp, situat sub garajul din strada General Iacob Zadik f.n. din intravilanul municipiului Rădăuți și aprobarea vânzării acestui teren, identificat cadastral cu nr. 54493, înscris în Cartea Funciară nr. 54493 Rădăuți, către Popescu Viorica, beneficiar al dreptului de preempțiune (punctul 20 pe ordinea de zi)

Potrivit raportului de evaluare, valoarea de piață a terenului, propusă de evaluator, în suprafață de 18 mp, este de 3.751 lei (fără TVA).

17. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți a unui teren în suprafață de 20 mp, situat sub garajul din strada Mihai Viteazul f.n. din intravilanul municipiului Rădăuți și aprobarea vânzării acestui teren, identificat cadastral cu nr. 55831, înscris în Cartea Funciară nr. 55831 Rădăuți, către Ungureanu Mihai, beneficiar al dreptului de preemțiune (punctul 21 pe ordinea de zi)

Potrivit raportului de evaluare, valoarea de piață a terenului, propusă de evaluator, în suprafață de 18 mp, este de 4.254 lei (fără TVA).

18. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Mihai Viteazul f.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea numitei MANDICI LIMITED SRL (punctul 22 pe ordinea de zi)

Lucrările pentru realizarea liniei electrice subterane de joasă tensiune de distribuție publică vor fi realizate pentru racordarea cu energie electrică a construcției, proprietatea SC MANDICI LIMITED SRL, situată în str. Mihai Viteazul f.n. din municipiul Rădăuți și se referă la trecerea subterană pentru execuție branșament electric subteran, de către S.C. Delgaz Grid S.A. pentru o suprafață de teren în lungime de 55 ml aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, realizată cu cablu subteran tip 3*240-120mmp cu montare, lângă peretele exterior al blocului de locuințe nou, cu o firidă de distribuție tip E3+4P, legată la o priză de pământ liniară. Suprafața de teren afectată de lucrări se va reface la parametrii inițiali, iar lucrările se vor executa mecanizat și unde va fi cazul manual. Lucrările se vor executa începând cu luna martie al anului 2022, în funcție de condițiile meteo și vor dura 10 zile lucrătoare.

19. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană, către S.C. Delgaz Grid S.A., pentru o suprafață de 2 mp, respectiv 75 mp aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Scruntari f.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea numitei SC CLUB EXCLUSIVE SRL (punctul 23 pe ordinea de zi)

Lucrarea constă în extinderea LEA 0,4 KV în lungime de 137 ml cu montare de stâlpi și cablu pe domeniul public de pe strada Scruntari. Terenul afectat se va aduce la starea inițială după terminarea lucrărilor.