Newsletter-ul cetățeanului – ianuarie 2022

În luna ianuarie 2022, la nivelul Municipiului Rădăuți au avut loc două ședințe de Consiliu Local după cum urmează, potrivit convocărilor realizate de Primarul Municipiului Rădăuți: https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/

Vom prezenta mai jos rezumatele acestora, în ordine cronologică, astfel:
I. Ședința extraordinară din data de 7 ianuarie 2022
II. Ședința ordinară din data de 27 ianuarie 2022 
 
 I. Ședința extraordinară din 7 ianuarie 2022
(Ordinea de zi este disponibilă aici)

 1. Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Calenciuc Anca-Elena și vacantarea locului de consilier local, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Rădăuți.

Potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie.
În data de 30.12.2022, doamna Calenciuc Anca- Elena și-a depus demisia din funcția de consilier local, aceasta fiind înregistrată la Primăria municipiului Rădăuți cu nr. 46337 din 30.12.2021. În consecință, prin prezenta hotărâre, s-a luat act de demisia doamnei Calenciuc Anca-Elena și s-a declarat vacant locul consilierului local sus-menționat în cadrul Consiliului Local al Municipiului Rădăuți.


2. Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 237/29.10.2021 privind actualizarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C. Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava.Modificarea a fost necesară întrucât, la data întocmirii documentației tehnico-economice aferente proiectului, s-a apreciat că lungimea străzii Fagilor este de 263.4 m, însă la data respectivă nu existau extrase de Carte Funciară pentru toate străzile, intabularea fiind făcută după întocmirea documentației tehnico-economice. În urma intabulării acestor străzi (str. Fagilor, str. Parcului și str. Tirului) a rezultat o reașezare în planșe. Conform ultimelor clarificări transmise, Strada Fagilor are o lungime de 159.76 m, str. Parcului are o lungime de 78.70 m și str. Tirului are o lungime de 74.94 m.

În ceea ce privește restul străzilor modernizate în cadrul proiectului nu au intervenit alte modificări.

Detalii privind textul hotărârii, aici. II. Ședința ordinară din data de 27 ianuarie 2022
(Ordinea de zi este disponibilă aici)     

  1. Hotărâre privind menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Rădăuți, pentru anul școlar 2022-2023. (punctul 4 pe ordinea de zi)

Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular se realizează prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului școlar / Ministerului Educației.
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a solicitat Primăriei mun. Rădăuți să-i înainteze propunerea privind organizarea sau reorganizarea rețelei școlare, până la data de 09.12.2021, în vederea emiterii avizului conform sau confirmarea menținerii structurii aprobate pentru anul curent.
Prin HCL 07/28.01.2021 s-a aprobat menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de„stat și particular din municipiul Rădăuți, pentru anul școlar 2021-2022, rețea care se dorește a fi menținută pentru anul școlar 2022-2023.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


       2. Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2022. (punctul 5 pe ordinea de zi)


Prin această hotărâre s-a aprobat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, elaborat de către autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Rădăuți pentru perioada 2019-2029, aprobată prin H.C.L. nr. 80/28.03.2019 și Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a județului.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local a fost conceput ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului constând în asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

         3. Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acțiuni ori lucrări de interes local (punctul 6 pe ordinea de zi)

Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să ia măsuri în vederea sprijinirii persoanelor și familiilor care se află în situație de nevoie socială, care nu au resurse proprii necesare satisfacerii nevoilor minime pentru o viață decentă.
Aceste persoane, pentru a beneficia de venitul minim garantat, prestează diferite munci, pe raza municipiului Rădăuți, în general activități care constau în: măturat, greblat, deszăpezit.
Activitățile anterior menționate se realizează conform unui Plan de acțiuni prin care se urmărește repartizarea orelor de muncă, ținerea evidenței efectuării acestor ore și asigurarea instructajului privind normele de tehnică ale securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local, precum și buna organizare și desfășurare a acestor activități de către persoanele beneficiare de ajutor social și hrană la Cantina de Ajutor Social, plan aprobat prin prezenta hotărâre.

Detalii privind textul hotărârii,aici.

          4. Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 142 din 15.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Rădăuți. (punctul 7 pe ordinea de zi)Existența unor disfuncționalități în implementarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor cu plată aprobat prin H.C.L. nr. 142/15.07.2021, au impus modificarea /completarea Regulamentului, cu următoarele prevederi:
– La intrarea în parcările prevăzute cu bariere sau în cele cu regim de autotaxare, plata tichetului de parcare devine obligatorie după 5 minute de la parcarea autovehiculului.
– Prețul unui abonament anual în parcările cu plată, în zona special delimitată, accesibilă doar persoanelor care au domiciliul/reședința în imediată apropiere a parcării, pentru anul 2022, este în cuantum de 350 lei/an.
– Până la implementarea sistemului de autotaxare sau în caz de nefuncționare, taxa de utilizare se poate achita către casieri/persoane împuternicite de primar, în baza tichetului eliberat.
– Pentru situația neachitării taxei stabilite pentru anul 2022, în cuantum de 2 lei/oră, există posibilitatea achitării taxei majorate în cuantum de 50 lei.
– Pentru nerespectarea modului de parcare în zonele special amenajate și săvârșirea unei/unor contravenții din cele prevăzute în art. 77 lit. d), e), f), g), h), i), l), există posibilitatea achitării taxei majorate, în cuantum de 100 lei/faptă.
– Taxele majorate menționate anterior se achită în cel mult 5 zile de la aducerea la cunoștință, prin afișarea notei de constatare.
– Neachitarea taxelor majorate în termenul stabilit va determina aplicarea sancțiunilor contravenționale.
– Plata taxelor majorate exclude aplicarea sancțiunilor contraventionale, cele două creanțe (taxa majorată și sancțiunea contravențională) neputând coexista.
– Sumele rezultate în urma funcționării sistemului de autotaxare a parcărilor cu plată sunt gestionate de Sectorul Piața Obor (Parcare).
– Sumele rezultate din activitatea de autotaxare a parcărilor cu plată, prin emiterea tichetului de către casierul parcării sau de către parcometru, se predau zilnic de către inspector sau casier, pe bază de borderou de predare, la casieria centrală din cadrul Direcției Economice.
– La sfârșitul fiecărei luni se va încasa de la furnizorul serviciului de plată prin SMS sau card, contravaloarea tuturor încasărilor realizate.
– În situația neplății taxei majorate sus-menționate se va întocmi o notă de constatare a contravenției și aplicarea sancțiunilor contravenționale de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Rădăuți.
– La momentul constatării contravenției, persoanele împuternicite de către primar din cadrul sectorului Piața Obor (Parcare) vor întocmi și afișa, sub ștergătorul de la parbriz sau pe geamul lateral al autovehiculului, nota de constatare ce conține locul sancționării, data și ora constatării, precum și natura abaterii constatate.
– În scopul probațiunii, persoanele împuternicite de către primar din cadrul sectorului Piață Obor (Parcare) fac fotografii, iar acestea trebuie să conțină: numărul de înmatriculare al vehiculului, locul abaterii, data și ora, elementele definitorii ale abaterii stabilite prin regulament.
– În baza notelor de constatare, polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Rădăuți vor aplica sancțiunile contravenționale.
– Amenda contravențională se poate aplica proprietarului, utilizatorului sau deținătorului cu orice titlu a autovehiculului pentru care a fost emisă nota de constatare.

Detalii privind textul hotărârii,aici.

        5. Hotărâre de aprobare a propunerii privind criteriile de acces la locuință pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, respectiv tineri specialiști din sănătate, destinate închirierii, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe. (punctul 8 pe ordinea de zi).


Prin această hotărâre au fost stabilite criteriile de acces la locuință pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, respectiv tineri specialiști din sănătate, destinate închirierii, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe.

Aceste criterii sunt, în principal, următoarele:
– Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.
– Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.
– Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tinerii specialiști din învățământ sau sănătate sunt persoane majore care, indiferent de vârstă, pot depune cerere pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din sănătate și/sau învățământ, dacă sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele, și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective.
– Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți.
– Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează să fie finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.
– Hotărârea stabilește criterii de departajare și prezintă lista actelor necesare pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

         6. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Montat parapet metalic în vederea asigurării traficului auto și pietonal în Municipiul Rădăuți”. (punctul 9 pe ordinea de zi)

Adoptarea acestei hotărâri a fost determinată de numeroasele solicitări ale cetățenilor municipiului Rădăuți și de verificările efectuate în teren, în urma cărora s-a constat că este imperios necesară montarea unui parapet metalic în vederea asigurării traficului auto și pietonal din Municipiul Rădăuți, în scopul protejării cetățenilor municipiului împotriva accidentelor cu consecințe grave/victime pe rețeaua drumurilor publice din inventarul drumurilor aparținând domeniului public al UAT Rădăuți.

Indicatorii tehnico-economici au fost stabiliți de SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL Rădăuți, prin documentația realizată, și sunt prezentați ca anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 25.955,42 lei (TVA inclus), din care valoarea Construcții +Montaj este de 25.955,42 lei (TVA inclus).

Detalii privind textul hotărârii,aici.

         7. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Montat stâlpi de iluminat public în fața Judecătoriei Rădăuți (noul sediu administrativ) în Municipiul Rădăuți”. (punctul 10 pe ordinea de zi)Urmare a finalizării și recepționării noului sediu al Judecătoriei Rădăuți, se impune asigurarea iluminatului public în zona respectivă, pentru a fi evitate actele de vandalizare care pot viza respectiva clădire.

Întrucât responsabilitatea asigurării iluminatului public pe toate străzile municipiului și în zonele instituțiilor publice revine UAT-ului, a fost necesară adoptarea acestei hotărâri.
Indicatorii tehnico-economici au fost stabiliți de SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL Rădăuți, prin documentația realizată, și sunt prezentați ca anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 38.466,42 lei (TVA inclus) din care valoarea C+M este de 38.466,42 lei (TVA inclus).

Detalii privind textul hotărârii,aici.

        8. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundații în municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 11 pe ordinea de zi)

Luarea hotărârii privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundații în municipiul Rădăuți, județul Suceava” a fost determinată de constatarea făcută de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava, cu ocazia deplasării în teren, la data de 05.07.2021, pe mai multe străzi din mun. Rădăuți, precum Str. Ion Grămadă. str. George Coșbuc, str. Gheorghe Doja, str. Cucului, str, Podurilor, str. Pandurilor, str. Zorilor, str. Alexandru Odobescu, str. Vasile Conta, str. Îmbinată, str. Plevnei. str. Mică. S-a constatat că în urma cantităților de precipitații din perioada 24-28.06.2021 a fost degradat considerabil carosabilul, în unele zone devenind chiar impracticabil.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PESEROAD S.R.L. Rădăuți, prin documentația realizată, și sunt prezentați ca anexă la prezentul proiect de hotărâre.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 12.860.634,52 lei, din care valoarea Construcții +Montaj este de 10.925.921,97 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii,aici.

        9. Hotărâre privind aprobarea cererii având ca obiect trecerea din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Justiției, în domeniul public al UAT Municipiului Rădăuți, a imobilului clădire și teren, situat în municipiul Rădăuți, strada Piața Unirii nr. 64, în care și-a desfășurat activitatea Judecătoria Rădăuți. (punctul 12 pe ordinea de zi)Prin această hotărâre s-a aprobat trecerea din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Justiției, în domeniul public al UAT a Municipiului Rădăuți, a imobilelor, clădire și teren, situate în municipiul Rădăuți, strada Piața Unirii nr. 64, în care și-a desfășurat activitatea Judecătoria Rădăuți, în baza Decretului nr. 152/1 0.06.1950, până în luna decembrie a anului 2021, întrucât din luna ianuarie 2022 Judecătoria Rădăuți funcționează în sediul nou din mun. Rădăuți, str. Piața Unirii, nr. 1, jud. Suceava.

Pentru o bună valorificare și amenajare, în concordanță cu necesitățile zonei, imobilului respectiv, declarându-l ca fiind de interes public local, i se va da o utilitate publică prin amenajarea unui ghișeu unic de plată a serviciilor publice de interes local.

Detalii privind textul hotărârii,aici.

        10. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 7 parcele de teren. 
(punctul 13 pe ordinea de zi)

Prin această Hotărâre se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a unui număr de 7 parcele de teren, situate în intravilanul municipiului Rădăuți, după cum urmează:
– Str. Gării, f.n, în suprafață de 247 mp. categoria de folosință: curți-construcții;
– Str. Jalcău. nr. 20. în suprafață de 300 mp. categoria de folosință: curți-construcții;
– str. Vânătorilor fn.. în suprafață de 280 mp, categoria de folosință: arabil;
– str. Ion Nistor nr. 17. în suprafață de 117 mp, categoria de folosință: arabil;
– str. Tineretului, f.n., în suprafață de 228 mp, categoria de folosință: arabil;
– str. George Grigorovici fn., în suprafață de 165 mp, categoria de folosință: arabil;
– str. George Grigorovici fn., în suprafață de 334 mp. categoria de folosință: arabil.

Detalii privind textul hotărârii,aici.


         11. Hotărâre privind modificarea statului de funcții al „Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți” prin transformarea unor posturi. (punctul 14 pe ordinea de zi)Prin prezenta hotărâre s-a aprobat modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „ Sf. Dr. Cosma și Damian ” Rădăuți, prin transformarea următoarele posturi de asistenți medicali în posturi de asistenți medicali principali:
– Asistent medical, poziția 188. pagina 7;
– Asistent medical, poziția 338, pagina 11;
– Asistent medical, poziția 109, pagina 4;
– Asistent medical, poziția 339, pagina 11;
– Asistent medical, poziția 400, pagina 12;
– Asistent medical, poziția 587, pagina 19;
– Asistent medical, poziția 587, pagina 19;
– Asistent medical, poziția 406, pagina 13;
– Asistent medical, poziția 78, pagina 3;
– Asistent medical, poziția 382, pagina 12;
– Asistent medical, poziția 79, pagina 4;
– Asistent medical, poziția 72, pagina 3;
– Asistent medical, poziția 186, pagina 7;
– Asistent medical, poziția 415, pagina 13;
– Asistent medical, poziția 416, pagina 13.

Detalii privind textul hotărârii,aici.

        12. Hotărâre privind aprobarea tarifelor activităților de salubrizare și deszăpezire în municipiul Rădăuți, practicate de SC Servicii Comunale SA Rădăuți. (punctul 15 pe ordinea de zi)Prin această Hotărâre s-au aprobat tarifele privind Serviciul Public de Salubrizare prestate de către SC SERVICII COMUNALE SA în municipiul Rădăuți, după cum urmează:
a) Măturat manual: 47,101ei/ 1000 mp,
b) Măturat mecanic carosabil: 19,57 lei/1000 mp,
c) Curățat rigole: 2,221 lei/mp,
d) Stropit carosabil: 17,80 lei/ 1000 mp,
e) Întreținere curățenie : 26,06 lei/1000 mp,
f) Colectare deșeuri: 116,186 lei/ h,
g) Pluguire: 167,37 lei/h,
h) Combatere polei mecanizat: 408,821ei/h,
i) Combatere polei mecanizat pentru temperaturi la suprafața carosabilului pe străzile : Calea Cernăuți, Calea Bucovinei, Volovățului, Putnei, Ștefan cel Mare, 1 Mai, Piața Unirii în suprafață totală de 124.970 mp, 728,511ei/h,
j) Curățarea manuală a zăpezii și a gheții: 1,63 lei/mp,
k) Periat zăpada: 160,97 lei/h,
l) Încărcat, transportat zăpada: 201,90 lei/h,
m) Combatere polei manual 2491ei/h,
n) Măturat mecanic trotuare: 34,06 lei/1000 mp,
o) Combatere polei pe trotuare mecanizat: 421,101ei/h.

Prețurile nu includ TVA.
Prețurile vor fi indexate anual cu rata inflației.

Utilajele folosite la activitatea de salubrizare, colectare și transport gunoi menajer, deszăpezire, vor fi dotate cu GPS, urmând ca la situația de lucrări ce însoțește factura să se atașeze raporturile GPS de pe utilaje.

Detalii privind textul hotărârii,aici.


       13. Hotărâre privind aprobarea prețului de mentenanță pentru activitatea serviciului de iluminat public în municipiul Rădăuți, practicat de SC Servicii Comunale SA Rădăuți. (punctul 16 pe ordinea de zi)

SC Servicii Comunale SA a solicitat aprobarea unui nou tarif de mentenanță pentru activitatea serviciului de iluminat public în municipiul Rădăuți întrucât SC Servicii Comunale SA operează cu aceleași tarife din anul 2014 pentru acest tip de lucrări, iar prețurile au crescut atât la materiale și materii prime necesare bunei activități a serviciului de iluminat public, cât și la energia electrică, gaze naturale și salariile angajaților, motiv pentru care a fost imperios necesară aprobarea hotărârii privind aprobarea prețului de mentenanță pentru activitatea serviciului de iluminat public în municipiul Rădăuți, practicat de SC Servicii Comunale SA Rădăuți, pentru a aduce la nivel normal aceste tarife.
Noul tarif este de 30.392 lei/lună, valoare fără TVA.

Detalii privind textul hotărârii,aici.

     14. Hotărâre privind stabilirea duratei contractului de dare în administrare a serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la SC Servicii Comunale SA cu nr. 3081/28.11.2018. (punctul 17 pe ordinea de zi)La nivelul municipiului Rădăuți, activitate de termoficare este atribuită în sarcina operatorului S.C. Servicii Comunale S.A., în baza contractului de dare în administrare a serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Rădăuți nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la S.C Servicii Comunale S.A. cu nr. 3081/28.11.2018, modificat prin actul adițional nr. 1, înregistrat cu nr. 7751/15.05.2019, respectiv prin actul adițional nr. 2, înregistrat cu nr. 18290/28.11.2019.

Prin adresa nr. 53/10.01.2022, înregistrată la primăria mun. Rădăuți, S.C. Servicii Comunale S.A. ne aduce la cunoștință faptul că nu pot obține licența pentru activitatea de termoficare datorită termenului incert de valabilitate a contractului de dare în administrare, conform actului adițional nr. 2, respectiv pâna la atribuirea și încheierea contractului sectorial pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în municipiul Rădăuți.

Aceste lămuriri au fost solicitate prin adresa A.N.R.E., Direcția generală surse regenerabile, cogenerare și energie termică cu nr. 578/05.01.2022.

S.C. Servicii Comunale S.A. se află în imposibilitatea de a-și oferi serviciile în lipsa obținerii licenței, astfel încât, prin prisma prevederilor Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, în condițiile încetării valabilității licenței, operatorul are obligația asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică pe o perioadă determinată, stabilită de autoritatea administrației publice locale, da nu mai mult de 12 luni.

Autoritatea administrației publice rădăuțene își propune ca, în perioada ce urmează, să întocmească un studiu de oportunitate pe baza căruia, consiliul local să aprobe atribuirea serviciului unui operator economic în cadrul unui contract sectorial al serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Rădăuți.

Primăria Rădăuți îsi propune ca întreaga procedura de atribuire a gestiunii serviciului public de utilități publice, inclusiv întocmirea și semnarea unui contract în acest sens să nu depășească 12 luni de la adoptarea prezentei hotărâri.

Detalii privind textul hotărârii,aici.

       15. Hotărâre privind avizarea favorabilă a închirierii unui teren, destinat amplasării unui chioșc de desfacere a produselor alimentare, situat în incinta școlii gimnaziale „Bogdan Vodă”, Rădăuți. (punctul 18 pe ordinea de zi)

Prin prezenta hotărâre se propune scoaterea la licitație pentru închiriere a unui teren în suprafața de 12 mp, situat în curtea școlii pentru amplasarea unui chioșc alimentar. Activitatea ce urmează să se desfășoare în chioșcul de pe terenul închiriat este de desfacere a produselor alimentare și rechizite școlare destinate elevilor. Termenul de închiriere este de 4 ani.

       16.  Hotărâre privind transferul activității „Cămin pentru persoane vârstnice” din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii, în bugetul local al Municipiul Rădăuți. (punctul 19 pe ordinea de zi)


În conformitate cu legislația în vigoare, trebuie supus spre aprobare de către deliberativul local transferul activității „Cămin pentru persoane vârstnice” din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii, în bugetul local al Mun. Rădăuți. Acest lucru este explicat și de precizările primite de la Ministerul Finanțelor.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

       17. Hotărâre privind mandatarea autorității executive a Municipiului Rădăuți, pentru a asigura reprezentarea Consiliului Local în fața instanțelor judecătorești în cauzele în care acesta este parte. (punctul 20 pe ordinea de zi)

Prin această hotărâre de Consiliu Local se mandatează Primarul Mun. Rădăuți să reprezinte Consiliul Local al Mun. Rădăuți și să semneze în numele Consiliului Local toate actele procedurale depuse în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în dosarele în care aceasta este parte.

Actele judecății vor fi întocmite de către consilieri juridici din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe baza datelor comunicate de compartimentele de resort.

În conformitate cu prevederile art.109 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea în justiție a Municipiului Rădăuți se asigură în justiție a municipiului Rădăuți se asigură de către Primarul municipiului.


     18. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți a unui teren în suprafață de 18 mp, situat sub garajul din strada Volovățului nr. 39, din intravilanul municipiului Rădăuți și aprobarea vânzării acestui teren, identificat cadastral cu nr. 54708, înscris în Cartea Funciară nr. 54708 Rădăuți, către Isopescu Silvia-Carmen și Isopescu Corneliu-Arcadie, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 21 pe ordinea de zi)Potrivit raportului de evaluare, valoarea de piață a terenului, propusă de evaluator, în suprafață de 18 mp, este de 4.979 lei (fără TVA).

       19. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți a unui teren având suprafața de 16mp, situat sub garajul din strada Bogdan Vodă f.n. din intravilanul municipiului Rădăuți și aprobarea vânzării acestui teren, identificat cadastral cu numărul 47181, înscris în cartea funciară nr. 47181 Rădăuți, către Totoescu Alina, beneficiar al dreptului de preempțiune. (punctul 22 pe ordinea de zi)

Potrivit raportului de evaluare, valoarea de piață a terenului, propusă de evaluator, în suprafață de 16 mp, este de 2.336lei (fără TVA).

        20. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți a unui teren în suprafață de 19 mp, situat sub garajul din strada General Iacob Zadik f. n., din intravilanul municipiului Rădăuți și aprobarea vânzării acestui teren, identificat cadastral cu nr. 55125, înscris în Cartea Funciară nr. 55125 Rădăuți, către Savin Ștefan și Savin Anna, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 23 pe ordinea de zi)

Potrivit raportului de evaluare, valoarea de piață a terenului, propusă de evaluator, în suprafață de 19 mp, este de 3.959lei (fără TVA).

        21. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți a unui teren în suprafață de 21 mp, situat sub garajul din strada General Iacob Zadik f. nr., din intravilanul municipiului Rădăuți și aprobarea vânzării acestui teren, identificat cadastral cu nr. 56777, înscris în Cartea Funciară nr. 56777 Rădăuți, către Ungurean Maria și Ungurean Ionuț-Adrian, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 24 pe ordinea de zi)

Potrivit raportului de evaluare, valoarea de piață a terenului, propusă de evaluator, în suprafață de 21 mp, este de 4.375lei (fără TVA).

        22. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat în str. Andronic Motrescu nr. 2Q către Boicu Ioan, beneficiar al dreptului de preempțiune. (punctul 25 pe ordinea de zi)

Se aprobă vânzarea directă a terenului curți- construcții aparținând domeniului privat al Mun. Rădăuți, în suprafață de 300 mp situat pe strada Andronic Motrescu nr. 2Q identic cu imobilul cu nr. cadastral 36724 din Cartea Funciară nr. 36724 către proprietarul construcției edificate pe terenul respectiv, Boicu Ioan, beneficiar al dreptului de preempțiune.

Potrivit raportului de evaluare, valoarea de piață a terenului, propusă de evaluator, în suprafață de 300 mp, este de 20.117 lei (fără TVA).

        23. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren, aparținând domeniului privat al Mun. Rădăuți, situat în strada Putnei nr. 136, jud. Suceava, către Olinici Vasile și Olinici Maria. (punctul 26 de pe ordinea de zi)

Se aprobă vânzarea directă a terenului curți- construcții aparținând domeniului privat al Mun. Rădăuți, în suprafață de 283 mp situat pe strada Putnei nr. 136, identic cu imobilul cu nr. cadastral 57084 din Cartea Funciară nr. 57084 către proprietarul construcției edificate pe terenul respectiv, Olinici Vasile și Olinici Maria, beneficiar al dreptului de preempțiune.

Potrivit raportului de evaluare, valoarea de piață a terenului, propusă de evaluator, în suprafață de 283 mp, este de 27.288,70 lei (fără TVA).

        24. Hotărâre privind repartizarea, în regim de închiriere, a unui apartament din strada Calea Bucovinei nr. 34A, sc. A, ap. 9, domnului CUZUB DIMITRIE, medic specialist urologie la Spitalul Municipal „Sfinții Dr. Cosma și Damian” Rădăuți. (punctul 27 pe ordinea de zi)

Se aprobă atribuirea, în regim de închiriere domnului Cuzub Dimitrie a apartamentului ANL vacant din strada Bucovinei nr. 34A, sc. A, ap.9.

        25. Hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din strada Calea Bucovinei, nr. 34A, sc. B, ap. 6, doamnei Dobîndă Monica Andreea, medic specialist în specialitatea psihiatrie la Spitalul Municipal „Sfinții Dr. Cosma și Damian” Rădăuți. (punctul 28 pe ordinea de zi)

Se aprobă atribuirea, în regim de închiriere doamnei Dobândă Monica Andreea a apartamentului ANL vacant din strada Bucovinei nr. 34A, sc. B, ap.6.

      26.  Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe destinate închirierii construite prin ANL între titularii contractelor de închiriere, Șulcu Bogdan Florin domiciliat în str. Calea Bucovinei nr. 42, bl. B1, ap. 19 și Colibaba Alin Petru domiciliat în Rădăuți str. Calea Bucovinei nr. 42, bl. B1, ap. 12. (punctul 29 pe ordinea de zi)

Proiectul de hotărâre, motivat de cele două solicitări între titularii contractelor de închiriere, Șulcu Bogdan Florin, domiciliat în str. Calea Bucovinei nr. 42, bl. B1, ap. 19 și Colibaba Alin Petru, domiciliat în Rădăuți str. Calea Bucovinei nr. 42, bl. B1, ap. 12, are în vedere schimbul de locuințe.

      27.  Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Sc Delgaz GRID SA a suprafeței de teren până la 1 mp, aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, pentru montarea unui stâlp în vederea devierii liniei aeriene de tip LEA 0.4 KV din strada Topliței. (punctul 30 de pe ordinea de zi)

Pentru a veni în întâmpinarea rezolvării favorabile a unor solicitări din partea cetățenilor, a agenților economici, a ONG-urilor, se propune transmiterea în folosință gratuită către Sc Delgaz GRID SA a suprafeței de teren până la 1 mp, aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, pentru montarea unui stâlp în vederea devierii liniei aeriene de tip LEA 0.4 KV din strada Topliței.

Constructorul va readuce terenul ocupat temporar pe durata executării lucrărilor, la starea existentă la începerea acestora.

     28.  Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite și amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuți și proprietatea statului român, cu modificările și completarile ulterioare. (punctul 31 pe ordinea de zi)În municipiul Rădăuți, în anii precedenți Revoluției dar și în perioada imediat următoare, cetățenii municipiului au construit garaje cu aprobarea autorităților locale, având contracte de închiriere pentru terenul aferent garajelor, dar fără adoptarea unor hotărâri de consiliu local pentru închirierea respectivelor suprafețe de teren.

Prin H.C.L. nr. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite și amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuți și proprietatea statului român, modificată și completată ulterior, s-au ratificat de către consiliul local acele contracte de închiriere.

Cu toate acestea, la acel moment au existat contracte omise din anexa la respectiva hotărâre, cetățenii fiind însă de bună credință și achitându-și la zi chiria precum și taxa pe teren. În aceste condiții, se impune modificarea respectivei hotărâri întrucât au existat și contracte omise a fi înscrise în anexa la respectiva hotărâre, cetățenii fiind însă de bună credință și achitându-si la zi atât chiria, cât și taxa pe teren.

Prin această hotărâre, cetățenii care au construit garaje pe terenuri închiriate din domeniul mun. Rădăuți intră astfel în legalitate.
Dă mai departe