Newsletter-ul cetățeanului – iulie 2022

În luna iulie 2022, la nivelul Municipiului Rădăuți a avut loc o singură ședință a Consiliului Local, după cum urmează, potrivit convocării realizate de Primarul Municipiului Rădăuți: https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/

– o ședință ordinară, în data de 27 iulie 2022;

Vom prezenta mai jos rezumatul acesteia, astfel:
 I Ședința ordinară din data de 27 iulie 2022 (Ordinea de zi este disponibilă aici)

1. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Lucrări de reabilitare și modernizare la Sala de Sport a Școlii Gimnaziale Bogdan Vodă Rădăuți» (punctul 3 pe ordinea de zi)

Realizarea acestui obiectiv de investiții este necesar întrucât Sala de Sport a Școlii Gimnaziale Bogdan Vodă Rădăuți necesită unele lucrări de reparații interioare deoarece varul existent, tencuiala și gleturile interioare sunt deteriorate, iar copiii nu își pot desfășura activitatea în condiții optime și de igienă. Adoptarea prezentei hotărâri în luna iulie este necesară deoarece investiția se dorește a fi executată cât mai repede posibil deoarece elevii sunt în vacanță și în Sala de Sport nu se desfășoară nicio activitate.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. BOHEMIA CONSTRUCT S.R.L, Rădăuți prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 59.999,80 lei, din care valoarea C+M (construcții+montaj) este de 59.999,80 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
2. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare grupuri sanitare la corp atelier din cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Rădăuți» (punctul 4 pe ordinea de zi)

Realizarea acestui obiectiv de investiții este necesar întrucât, în prezent, corpul atelier din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Rădăuți nu are amenajate grupuri sanitare, iar respectiva clădire necesită unele lucrări de reparații interioare deoarece varul existent, tencuiala și gleturile interioare sunt deteriorate, motiv pentru care elevii nu își pot desfășura activitatea în condiții optime și de igienă. Adoptarea prezentei hotărâri în luna iulie este necesară deoarece investiția se dorește a fi executată cât mai repede posibil deoarece elevii sunt în vacanță și în respectivul atelier nu se desfășoară nicio activitate.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. BOHEMIA CONSTRUCT S.R.L, Rădăuți prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 80.000 lei, din care valoarea C+M(construcții+montaj) este de 80.000 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

3. Hotărâre de modificare și completare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 114/26.05.2022 (punctul 5 pe ordinea de zi)Prin această hotărâre s-a modificat și completat Anexa Hotărârii de Consiliul Local nr. 46/08.02.2022, privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022.
S-a suplimentat anexa cu punctul 12 ”Reparații fațadă patrulater latură sud și acoperiș terasă curte interioară din str. Piața Unirii nr. 67 mun. Rădăuți, jud. Suceava”.

Valoarea totală a obiectivului de investiție ”Reparații fațadă patrulater latură sud și acoperiș terasă curte interioară din str. Piața Unirii, nr. 67 mun. Rădăuți, jud. Suceava” este de 334.700 lei cu TVA, conform Hotărârii de Consiliul Local nr. 144/23.06.2022.
În anul 2022 este nevoie de suma de 14.700 lei, iar în anul 2023 suma de 320.000 lei.

S-a modificat Hotărârea de Consiliul Local privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022, astfel:
– La punctul 1 ”Întocmit registru spații verzi” în Mun Rădăuți, jud. Suceava, se suplimentează în anul 2022 cu suma de 85.000 lei, întrucât investiția se realizează în acest an.
– La punctul 7 ”Reabilitare străzi municipiul Radauti, jud. Suceava: str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Iraclie Porumbescu, str. Volovățului, str. Ion Nistor, str. C.D. Gherea, str. Dimitrie Dan, str. Școlii Noi, str. Piața Unirii, str. Martisor, str. Macelarilor, str. Topliței, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu”- proiectare, execuție lucrări, diriginție, comisioane ISC se suplimentează în anul 2022 cu suma de 5.153.460 lei, iar în anul 2023 cu suma de 9.466.283,30 lei, conform actului adițional nr. 3 din 24.06.2022, la contractual nr. 13707/31.08.2020, privind ajustarea valorii restului rămas de executat în conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2022.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

4. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții (punctul 6 pe ordinea de zi)

Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale se referă la:
Veniturile pe seama cărora se propune rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli provin din mai multe surse, după cum urmează:
➢ suplimentarea indicatorului de venit „Impozit/taxa pe teren de la persoanele fizice” cu suma de 36.690 lei, ca urmare a realizării unor încasări peste estimările perioadei de raportare,
➢ încasarea sumei de 8.126 lei reprezentând sponsorizări pentru susținerea cheltuielilor de protocol și reprezentare aferente evenimentului „Zilele Municipiului Rădăuți” – ediția 2022,
➢ vărsăminte din secțiunea de funcționare, în sumă de (-) și (+) 226.690 lei,
➢ încasarea unor „ Venituri din vânzarea unor locuințe construite din fondurile statului ”, în sumă de 68.900 lei,
➢ evidențierea sumelor atrase din fonduri PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală), în sumă totală de 853.410 lei conform H.C.L. nr. 167 / 13.07.2022,
➢ utilizarea excedentului bugetar nerepartizat, în sumă de 303.500 lei, pentru finanțarea Secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Cheltuielile propuse a fi suportate din veniturile sus-menționate au la bază solicitările compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți și hotărârile adoptate pentru care trebuie asigurată finanțarea, în condițiile legii.
Prin adresa înregistrată cu nr. 1 1721 / I I .07.2022, a Spitalului Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, s-a solicitat aprobarea rectificării bugetului prin includerea unor venituri din donații și virări de credite în cadrul bugetului deja aprobat.
Prin adresa înregistrată cu nr. 12103 / 15.07.2022, a Clubului Sportiv Municipal ”Bucovina” Rădăuți, se solicită rectificarea bugetului prin includerea și repartizarea pe cheltuieli a sumei de 1.000 lei reprezentând sponsorizare.
Prin adresa înregistrată cu nr. 12030 / 14.07.2022 a Muzeului etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți, respectiv cea înregistrată cu nr. 39603 14.07.2022 a S.P.C.L.E.P. Rădăuți, se renunță la unele obiective de investiții ce nu se mai realizează în anul 2022.
Prin adresa înregistrată cu nr. 39458 / 12.07.2022 a Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Mun. Rădăuți, se solicită majorarea prevederilor bugetare cu suma de 47.500 lei la subvenție aferentă energiei termice furnizată populației, ca urmare a recuperării sumei de la operatorul local de termoficare.
Prin adresa înregistrată cu nr. 10704 24.06.2022 a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți se solicită renunțarea la obiectivul de investiții „reparații fațadă clădire liceu corp A, str. Calea Bucovinei nr. 5” și înlocuirea cu un alt obiectiv de investiții.
Prin informarea nr. 11447/06.07.2022 se solicită bugetarea sponsorizărilor încasate pentru susținerea activităților organizate cu prilejul „Zilelor Municipiului Rădăuți” – ediția 2022.

Cheltuieli de dezvoltare:
Avînd în vedere cele solicitate, listele de investiții se modifică și completează, după cum urmează:
A. Obiective din Lista obiectivelor de investiții din bugetul local pe anul 2022:
➢ introducerea unui nou obiectiv de investiții poz. 1/10 ”Achiziție autoturism prin programul Rabla Clasic 2022 ” – 70.000 lei,
➢ reducerea finanțării aferente obiectivului de investiții ”Achiziții calculatoare și imprimante la starea civilă ” – 55.000 lei,
➢ efectuarea corecturilor bugetare aferente obiectivului de investiții ”Continuare lucrări de realizare și dotare Școala Generală cu clasele I- IV și Sala de sport situată în Municipiul Rădăuți, str. Oborului nr. 14A, județul Suceava”, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 167 / 13.07.2022,
➢ eliminarea din lista de investiții a obiectivului ,,Totem + sigla muzeu ” 8.500 lei,
➢ eliminarea din lista de investiții a obiectivului ,,Televizor pentru rularea unui film de prezentare a muzeului ”- 3.500 lei,
➢ suplimentarea finanțării obiectivului ,,Întocmire Registrul Spațiilor Verzi în Municipiul Rădăuți pentru asigurarea finanțării integrale a obiectivului” – 85.000 lei,
➢ eliminarea din lista de investiții a obiectivului „Container tip magazie ” – 30.000 lei,
➢ reducerea finanțării aferente obiectivului de investiții „Acoperiș, terasă plus închideri exterioare la Căminul de persoane vârstnice din str. Frîncei FN, Municipiul Rădăuți ” 60.000 lei,
➢ reducerea finanțării aferente obiectivului de investiții „Documentație tehnico-economică pentru obiectivul: Creșterea eficienței sistemului de iluminat public în Municipiul Rădăuți ” 1.000 lei,
➢ eliminarea din lista de investiții a obiectivului “Proiectare și execuție rețea electrică iluminat public subteran pe str. Putnei de la sensul giratoriu (Sinagoga Mare) intersecție cu str. Pictor Grigorescu, în Municipiul Rădăuți, județul Suceava” – 250.000 lei,
➢ eliminarea din lista de investiții a obiectivului „Reparații pereți, fațadă, coșuri de fum din str. Ștefan cel Mare nr. 111 ” – 45.700 lei,
➢ suplimentarea finanțării obiectivului de investiții „Puț forat pentru C.S.M. Bucovina ” 24.000 lei,
➢ economii obținute la realizarea obiectivului „Realizare împrejmuire spațiu de joacă din str. Tineretului, Mun. Rădăuți ” 16.000 lei,
➢ eliminarea din lista de investiții a obiectivului „Elaborarea strategiei privind alimentarea cu energie termică în Municipiul Rădăuți” – 130.000 lei,
➢ eliminarea din lista de investiții a obiectivului „Proiectare și execuție amenajare parcări cu pavaj str. Bogdan Vodă (lângă loc de joacă) ” 150.000 lei,
➢ eliminarea din lista de investiții a obiectivului “Realizare parcări cu pavaj în municipiul Rădăuți- proiectare, execuție lucrări, diriginție, comisioane ISC” – 120.000 lei,
➢ suplimentarea finanțării obiectivului de investiții „Documentații, studii, consultanță, avize, asistență tehnică, cote ISC” – 100.000 lei,
➢ suplimentarea finanțării obiectivului de investiții „Retehnologizarea, implementarea unei unor capacității de producere a energiei termice pentru Centrala de cogenerare de înaltă eficientă de 28 MIV, din Municipiul Rădăuți” pentru asigurarea finanțării integrale a
obiectivului 1.000.000 lei,
➢ introducerea unui nou obiectiv de investiții multiannual „Reparații fațadă patrulaterlatura sud și acoperiș terasă curte interioară din str. Piața Unirii nr. 67 din Municipiul Rădăuți județul Suceava- 14.700 lei, urmând ca diferența de 320.000 lei să fie finanțată în
anul 2023,
➢ introducerea unui nou obiectiv de investiții „Reamenajare spațiu verde din zona str. Bogdan Vodă, tronson Casa de cultură intersecție Doi Voievozi, din Municipiul Rădăuți, județul Suceava ” 233.150 lei,
➢ introducerea unui nou obiectiv de investiții „Realizare împrejmuire de protecție la pavilionul leilor din incinta Grădinii zoologice Rădăuți” 50.000 lei,
➢ suplimentarea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare străzi în Municipiul Rădăuți, jud. Suceava: str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Pictor Grigorescu -proiectare, execuție lucrări, diriginție, comisioane ISC”, pentru asigurarea finanțării integrale a obiectivului în urma actualizării valorii rămase de executat din contractul multianual – 926.100 lei,
➢ suplimentarea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare cu asfalt str. Volovățului (tronson Mobila SA- intersecția str. Mihai Viteazul) Municipiul Rădăuți, județul Suceava proiectare execuție lucrări, diriginție, comisioane, pentru asigurarea finanțării integrale a obiectivului în urma actualizării valorii rămase de executat din contract – 26.200 lei,
➢ economii obținute la realizarea obiectivului „Montat parapet metalic în vederea asigurării traficului auto și pietonal din Mun. Rădăuți ” – 1.000 lei.

B. Obiective din Lista obiectivelor de investiții din bugetul local pe anul 2022- Învățământ:
➢ eliminarea din lista de investiții a obiectivului „Reparații fațadă clădire liceu corp A, str. Calea Bucovinei ” la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi – 200.000 lei,
➢ eliminarea din lista de investiții a obiectivului “Reabilitare acoperiș clădire liceu ” la Colegiul Andronic Motrescu 82.000 lei,
➢ introducerea unui nou obiectiv de investiții „Reparații sală de clasă pregătitoare în corpul A la parter ” la Școala Gimnazială Regina Elisabeta -26.690 lei,

Cheltuieli de funcționare:
❖ suplimentarea cu suma de 8.130 lei a cheltuielilor de „Protocol și reprezentare ”,în vederea asigurării unor plăți aferente evenimentului „Zilele Municipiului Rădăuți” ediția 2022,
❖ suplimentarea cu suma de 10.000 lei a cheltuielilor de reparații curente aferente Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” Rădăuți,
❖ reducerea creditelor bugetare repartizate în bugetul inițial pentru „Prevenire și combatere inundații și înghețuri ” cu suma de 200.000 lei,
❖ recuperarea și repartizarea corespunzătoare a sumei de 47.500 lei reprezentând subvenție necuvenită achitată către operatorul local de termoficare, constatată de organele de audit extern al Curții de conturi.

Pentru acoperirea cheltuielilor privind susținerea obiectivelor de investiții propuse a se realiza suplimentar față de prevederile inițiale s-a propus și utilizarea excedentului bugetar nerepartizat, în sumă de 303.500 lei.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

5. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuți, pentru anul 2022. (punctul 7 pe ordinea de zi)

Prin această hotărâre s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru SC Servicii Comunale SA Rădăuți, conform O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificările și completările ulterioare.
Conform notei de fundamentare întocmită de Administratorul unic interimar al SC Servicii Comunale SA Rădăuți, Jecalo Adi Gheorghiță, bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și estimările pentru anii 2023 și 2024 au fost fundamentate pentru a îndeplini următoarele funcții principale:

➢ de planificare financiară, cu scopul de a previziona resursele, fondurile și cheltuielile pentru toate activitățile economico-sociale desfășurate de societate,
➢ de control al execuției bugetare, care se manifestă în procesul de execuție financiară când se angajează și se efectuează cheltuieli,
➢ de asigurare a echilibrului financiar al societății care trebuie realizat urmărindu-se atât nivelul pe total, cât și pe fiecare categorie de cheltuieli și venituri precum și veniturile și cheltuielile pe total societate,
➢ de încadrare în țintele stabilite referitoare la indicatorii economico-financiari „plăți restante”, „rezultatul brut” și „rezultat brut operațional”, având în vedere desfășurarea activității curente în condiții de eficiență.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 s-au avut în vedere următoarele:
➢ Respectarea politicii guvernului și, respectiv a unității administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorului.
➢ Respectarea obiectivului de politică salarială, stabilite prin Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.
➢ Programul de reducere a plăților/creanțelor restante.
➢ Programul de achiziții de bunuri și servicii de investiții din fonduri proprii pentru buna desfășurare a activității.
➢ Gradul de realizare a veniturilor din ultimii doi ani.

Detalii privind textul hotărârii, aici.6. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice, prestate de către SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuți, începând cu luna iulie 2022. (punctul 8 pe ordinea de zi)

Conform fișei de fundamentare nr. 3011/22.11.2018 aprobată prin HCL nr. 246/29.11.2018, prețul pentru transport și distribuție a energiei termice a fost stabilit la valoarea de 64,91 lei/Gcal fără TVA.

Prin Decizia ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) nr. 1087 din 29.06.2022 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică) în perioada iulie- octombrie 2022 din centrala de cogenerare aparținând SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuți, președintele ANRE a stabilit că :

Prețurile calculate conform avizelor existente începând cu luna iulie 2022, pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice prestat de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuți reprezintă suma prețurilor reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – A.N.R.E. și sunt următoarele:

➢ pentru activitatea de producere a energiei termice, 624,27 lei/MWh, respectiv 742,88 lei/Gcal, fără TVA, pentru toți consumatorii, conform Deciziei ANRE nr. 1087/29.06.2022 ,
➢ 64,91 lei/Gcal, fără T.V.A. (respectiv 77.24 lei cu TVA de 19%), pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice produsă pe bază de gaze naturale, conform HCL nr. 246/29.11.2018.
Noul prețul local de referință al energiei termice facturate populației necesar preparării apei calde menajere și asigurării agentului termic de încălzire facturat populației este de 392 88 lei/Gcal lei/Gcal, inclusiv T.V.A., urmând ca diferența de 3501ei/Gcal lei/Gcal,
necesară acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturat populației să fie suportată de la bugetul local.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

7. Hotărâre privind aprobarea „Registrului local spațiilor verzi din municipiul Rădăuți, județul Suceava” (punctul 9 pe ordinea de zi)

Evidența spațiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raționale a acestora, a regenerării și protecției lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative și cantitative, precum și asigurarea informațiilor despre spațiile verzi din intravilanul localității, ce aparțin domeniului public/ privat al municipiului.
Registrul local al spațiilor verzi s-a constituit pe baza normelor aprobate prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea registrului local al spațiilor verzi, modificat prin Ordinul nr. 1466/2010.

Prin registrul spațiilor verzi s-au inventariat următoarele tipuri de terenuri:
❖ Spații verzi cu acces nelimitat : parcuri, scuaruri, fâșii plantate.
❖ Spații verzi publice de folosință specializată: muzee în aer liber, spații verzi aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire, baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță,
❖ Spații verzi pentru agrement: baze de agrement, complexuri și baze sportive.
❖ Spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă.
❖ Culoare de protecție față de structura tehnică.
❖ Păduri de agrement.

Organizarea și modelarea structurilor de date s-a realizat în sistem informațional și cuprinde planuri privind terenurile definite ca spații verzi, cu identificarea stării de viabilitate a vegetației de pe aceste terenuri, cât și date, informații în format letric a caracteristicilor și a indicilor de cantitate și calitate aferenți.
Registru local al spațiilor verzi va asigura suport decizional al autorității administrației publice în activitatea de reglementare urbană și în gestionarea fondului verde al localității (tăieri, toaletări, replantări, etc.)

Detalii privind textul hotărârii, aici.8. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „Întocmire documentație de urbanism tip PUZ în vederea construirii a 5 blocuri P+3E cu spațiu comercial la bloc 1, situat în str. Horia nr. 62 municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 10 pe ordinea de zi)

Prin prezenta hotărâre s-a aprobat Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „Întocmire documentație de urbanism tip PUZ în vederea construirii a 5 blocuri P+3E cu spațiu comercial la bloc 1, situat în str. Horia nr. 62 municipiul Rădăuți, județul Suceava” la solicitarea SC MANDICI LIMITED SRL reprezentată prin domnul Ciobanu Cornel.
Această lucrare urmărește realizarea unei compoziții coerente din punct de vedere urbanistic, configurarea unei estetici a ansamblului compozițional rezidențial ce urmează a se realiza în municipiul Rădăuți, în zona str. Horea nr. 62, pe imobilul în suprafață totală de 4235 mp avand nr. cadastrale 56418, respectiv 49424, înscris în CF nr. 56418 și nr. 49424 Rădăuți.
Documentația de urbanism a fost întocmită sub forma proiectului nr. 189/2021, elaborat de S.C. MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L. – Rădăuți, cu respectarea cerințelor de întocmire a unui PUZ.

Detalii privind textul hotărârii, aici.9. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „Întocmire documentație de urbanism tip PUZ în vederea construirii bloc locuințe colective D+P+3E+M și racorduri utilități, situat în str. Horia nr. 53 municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 11 pe ordinea de zi)

Prin prezenta hotărâre s-a aprobat aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P. U.Z) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „Întocmire documentație de urbanism tip PUZ în vederea construirii bloc locuințe colective D+P+3E+M și racorduri utilități, situat în str. Horia nr. 53 municipiul Rădăuți, județul Suceava” la solicitarea SC DAMI BROTHERS CONSTRUCT SRL reprezentată prin domnul Schipor Mihai.
Această lucrare urmărește realizarea unei compoziții coerente din punct de vedere urbanistic, configurarea unei estetici a ansamblului compozițional rezidențial ce urmează a se realiza în municipiul Rădăuți, în zona str. Horea nr. 53, pe imobilul în suprafață de 1208 mp avand nr. cadastral 56910, înscris în CF nr. 56910 Rădăuți.
Documentația de urbanism a fost întocmită de către proiectului nr. 189/2021, elaborat de S.C. MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L.- Rădăuți, cu respectarea cerințelor de întocmire a unui PUZ.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

10. Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Rădăuți în domeniul public al Municipiului Rădăuți a imobilelor- teren în suprafață de 1.200 mp identificat cadastral cu nr. 33233 din CF 33233 Rădăuți și teren în suprafață de 571 mp identuficat cadastral cu nr. 33232 din CF 33232 Rădăuți, ambele imobile fiind situate în str. Stefan cel Mare nr. 53, Municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 12 pe ordinea de zi)

Prin această hotărâre s-a aprobat trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Municipiul Rădăuți a terenului în suprafață de 1.200 mp identificat cadastral cu nr. 33233 din CF 33233 Rădăuți și de 571 mp identificat cadastral cu nr. 33232 din CF 33232 Rădăuți, situate în strada Ștefan cel Mare nr. 53, din municipiul Rădăuți. județul Suceava în vederea derulării proiectului “Achiziționare containere de locuit pentru locuințe sociale pe str. Ștefan cel Mare nr. 53. mun. Rădăuți, jud. Suceava”.Detalii privind textul hotărârii, aici.

11. Hotărâre privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UATM Rădăuți, Județul Suceava, Actele adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava. (punctul 13 pe ordinea de zi)

Prin această hotărâre s-a acordat un mandat special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UATM Rădăuti, Județul Suceava, actele adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, conform prevederilor HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, în forma inițiată.

Pagina AJAC Suceava este disponibilă la adresa: http://ajacsuceava.ro/12. Hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a 4 (patru) locuințe din ansamblul de locuințe ANL din municipiul Rădăuli, jud. Suceava. (punctul 14 pe ordinea de zi)

Prin această hotărâre s-a aprobat lista de priorități pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor ANL, soluție adoptată pentru rezolvarea problemelor cetățenilor care nu dețin un spațiu de locuit, care au depuse cereri în vederea repartizării unor locuințe de tip ANL și care îndeplinesc condițiile de repartizare a unei astfel de locuințe.
Au fost repartizate, în regim de închiriere 4 (patru) locuințe în ansamblul de locuințe ANL, situate în Rădăuți strada Calea Bucovinei nr. 42 și str. Gării nr. 4, către persoanele:
– Dinistrian Elisa-Elena- Calea Bucovinei, nr. 42, bl.B1, ap.18
– Costea Gheorghe-Eduard- str. Gării, nr.4,sc.b, ap.22
– Tofan David-Mihai- Calea Bucovinei, nr. 42, bl.A2, ap.12
– Litră Samuel- Calea Bucovinei, nr. 42, bl.B1, ap.12

13. Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuințe sociale, aparținând administrației publice locale. (punctul 15 pe ordinea de zi)

Se aprobă prelungirea contractului de închiriere privind suprafețele locative cu destinația de locuință socială aparținând administrației publice locale, pe o durată de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru chiriașa Hânțar Petruța.

14. Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 7 mp, situate în intravilanul municipiului Rădăuți, str. Calea Bucovinei, nr. 3C, către Pașa Alexandra Eleonora și Pașa Gheorghe Ciprian, fără licitație publică, în vederea construirii unei scări de acces și rampă pentru persoane cu dizabilități. (punctul 16 pe ordinea de zi)

Se aprobă concesionarea terenului sus menționat, în suprafață de 7.00 mp cu numărul cadastral 57032 pentru o valoare de 60,88 lei pe an.

15. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situat în str. Tineretului nr. 25 și identificat cadastral cu nr. 51657 către Neculau Ciprian și Neculau Anabela – Anca, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 17 pe ordinea de zi)

Se aprobă vânzarea directă a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, în suprafață de 300 mp situat în municipiul Rădăuți, str. Tineretului nr. 25, identic cu imobilul cu nr. cadastral 51657.
Prețul de vânzare al terenului este de 16.328 lei, echivalentul a 3.300 euro conform raportului de evaluare întocmit în luna februarie 2022 de A.E.C. CONSULTING SRL.

16. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situat în str. Comandor Dan Ghica Cucerca, nr. 100 către Hacman Florin – Romică, beneficiar al dreptului de preempțiune. (punctul 18 pe ordinea de zi)

Se aprobă vânzarea directă a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, în suprafață de 300 mp situat în municipiul Rădăuți, str. Comandor Dan Ghica Cucerca nr. 100, identic cu imobilul cu nr. cadastral 34875.
Prețul de vânzare al terenului este de 10.385 lei, echivalentul a 2.100 euro conform raportului de evaluare întocmit în luna februarie 2022 de A.E.C. CONSULTING SRL.

17. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situat în str. Pozenului, nr. 26 și identificat cadastral cu nr. 32332 către Faibiș Mihaela Victoria și Faibiș Decebal, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 19 pe ordinea de zi)

Se aprobă vânzarea directă a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, în suprafață de 300 mp situat în municipiul Rădăuți, str. Pozenului nr. 26, identic cu imobilul cu nr. cadastral 52332.
Prețul de vânzare al terenului este de 14.844 lei, echivalentul a 3.000 euro conform raportului de evaluare întocmit în luna martie 2022 de A.E.C. CONSULTING SRL.

18. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situat sub garajul din str. Oborului, f.nr., în suprafață de 20 mp, identificat cadastral cu nr. 57688 către Pahomie Vasile și Pahomie Cornelia, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 20 pe ordinea de zi)

Se aprobă vânzarea directă a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, în suprafață de 20 mp situat în municipiul Rădăuți, str. Oborului f.nr., identic cu imobilul cu nr. cadastral 57688.
Prețul de vânzare al terenului este de 4.037 lei, echivalentul a 816 euro conform raportului de evaluare întocmit de ing. Simota Dorin – evaluator atestat ANEVAR.

19. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situat în str. George Grigorovici, nr. 13 către Hasce Marius Sorin și Hascec Paraschiva, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 21 pe ordinea de zi)

Se aprobă vânzarea directă a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, în suprafață de 300 mp situat în municipiul Rădăuți, str. George Grigorovici nr. 13, identic cu imobilul cu nr. cadastral 53297.
Prețul de vânzare al terenului este de 17.808 lei, echivalentul a 3.600 euro conform raportului de evaluare întocmit în luna martie 2022 de A.E.C. CONSULTING SRL.

20. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situat în str. Vladimir Trebici, nr. 6 către Rusu Lenuța Cristina, beneficiar al dreptului de preempțiune. (punctul 22 pe ordinea de zi)

Se aprobă vânzarea directă a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, în suprafață de 300 mp situat în municipiul Rădăuți, str. Vladimir Trebici nr. 6, identic cu imobilul cu nr. cadastral 34665.
Prețul de vânzare al terenului este de 14.840 lei, echivalentul a 3.000 euro conform raportului de evaluare întocmit în luna martie 2022 de A.E.C. CONSULTING SRL.

21. Hotărâre privind aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru un medic din cadrul Spitalului Municipal „ Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți. (punctul 23 pe ordinea de zi)

Se hotărăște acordarea unui stimulent financiar în cuantum total de 4.500 lei și 3.600 lei pentru decontarea parțială a chiriei pentru lunile iulie 2022- decembrie 2022, în tranșe lunare de 600 de lei, având în vedere cererea înaintată de medicul Gabor Andrada Katharina, medic specialist obstetrică și ginecologie.


22. Hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți ”, doamnei doctor Belibou Lăcrimioara. (punctul 24 pe ordinea de zi)

Se conferă titlul „Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți ” doamnei doctor Belibou Lăcrimioara- Sef Secție Spital Pneumologie a Spitalului Municipal , pentru întreaga activitate, în lupta contra infecțiilor provocate de virusul SARS-COV2, lucrând în condiții foarte grele și contribuind din plin la salvarea vieții celor afectați de acest virus și oferind, totodată, sprijin pentru însănătoșirea acestora.23. Hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți ”, doamnei doctor Popescu Angelica. (punctul 25 pe ordinea de zi)

Se conferă titlul „Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți ” doamnei doctor Popescu Angelica- Șef Secție Boli Infecțioase a Spitalului Municipal , pentru întreaga activitate, în lupta contra infecțiilor provocate de virusul SARS-COV2, lucrând în condiții foarte grele și contribuind din plin la salvarea vieții celor afectați de acest virus și oferind, totodată, sprijin pentru însănătoșirea acestora.
24. Hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți ”, domnului doctor Cojocaru Florinel. (punctul 26 pe ordinea de zi)

Se conferă titlul „Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți ” domnului doctor Cojocaru Florinel, medic specialist la secția Pneumologie a Spitalului Municipal , pentru întreaga activitate, în lupta contra infecțiilor provocate de virusul SARS- COV2, lucrând în condiții foarte grele și contribuind din plin la salvarea vieții celor afectați de acest virus și oferind, totodată, sprijin pentru însănătoșirea acestora.


25. Hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți ”, doamnei doctor Cotin Mihaela. (punctul 27 pe ordinea de zi)

Se conferă titlul „Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți ” doamnei doctor Cotin Mihaela medic specialist la secția Boli Infecțioase a Spitalului Municipal , pentru întreaga activitate, în lupta contra infecțiilor provocate de virusul SARS-COV2, lucrând în condiții foarte grele și contribuind din plin la salvarea vieții celor afectați de acest virus și oferind, totodată, sprijin pentru însănătoșirea acestora.