Newsletter-ul cetățeanului – mai 2022

În luna mai 2022, la nivelul Municipiului Rădăuți au avut loc trei ședințe ale Consiliului Local, după cum urmează, potrivit convocărilor realizate de Primarul Municipiului Rădăuți: https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/2(10%)

– o ședință ordinară, în data de 26 mai 2022;
– două ședințe extraordinare în datele de 9 mai 2022 și 16 mai 2022.

Vom prezenta mai jos rezumatul acesteia, astfel:
 I. Ședința extraordinară din data de 9 mai 2022 (Ordinea de zi este disponibilă aici)

1. Hotărâre pentru aprobarea inițierii demersurilor privind rezilierea contractului de finanțare nr. 7224/05.11.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul Rădăuți, pentru proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA ” (punctul 3 pe ordinea de zi)

Contractul pentru care s-a aprobat inițierea demersurilor de reziliere a avut ca obiect construirea a 2 blocuri sociale, tip D+ P+4E, situate în strada 1 Mai, construirea și dotarea unei creșe și grădinițe în Municipiul Rădăuți, reabilitare infrastructură rutieră și pietonală, respectiv modernizarea și reabilitarea a 18 străzi și trotuare din Municipiul Rădăuți și reabilitarea Esplanadei centrale.

Potrivit inițiatorilor hotărârii, aceste demersuri au fost determinate de termenul scurt de implementare a proiectului, respectiv data de 31.12.2023, fără posibilitatea de prelungire, prețurile materialelor de construcții care au crescut semnificativ de la data inițierii proiectului până la data aprobării acestuia, valoarea totală necesar a fi suportată din Bugetul local de 17.497.257,78 lei cu TVA, reprezentând 51% din valoarea totală a proiectului, aspecte care reprezintă riscuri majore privind neexecutarea în termen a lucrărilor și eligibilitatea cheltuielilor finale.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

2. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Ion Nistor, nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea SC LOGISTIC SRL. (punctul 4 pe ordinea de zi)

Potrivit art. 621. din Codul civil proprietarul este obligat să permită trecerea prin fondul său a reţelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi zonă, de natura conductelor de apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor şi a cablurilor electrice, subterane ori aeriene, după caz, precum şi a oricăror alte instalaţii sau materiale cu acelaşi scop.

În virtutea obligației instituite de textul de lege sus-menționat, primăria a emis această hotărâre de aprobare a dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Ion Nistor, nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea SC LOGISTIC SRL.


3. Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuți și o persoană juridică în vederea derulării activității de capturare și asigurarea asistenței medicale veterinare în timpul activității de capturare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuți (punctul 5 pe ordinea de zi)

Până în luna Decembrie 2021 s-a derulat un contract încheiat în baza H.C.L. nr. 256/26.11.2020, care a ajuns la termen, fapt ce impune adoptarea prezentei hotărâri potrivit căreia activitatea de capturare a câinilor comunitari se va realiza de către personalul din cadrul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Rădăuți în colaborare cu personalul de specialitate medical care va îndeplini condițiile prevăzute în caietul de sarcini să efectueze această activitate.

Prețul pe cap de câine capturat propus este de 120 ron/bucata fără TVA. Colaborarea despre care s-a făcut vorbire anterior urmând să fie încheiată la momentul angajării personalului de specialitate în cadrul serviciului înființat, însă nu mai tarziu de 31.12.2022.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
 II. Ședința extraordinară din data de 16 mai 2022 (Ordinea de zi este disponibilă aici0(0%))

1. Hotărâre pentru aprobarea inițierii demersurilor privind rezilierea contractului de finanțare nr. 7224/05.11.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul Rădăuți, pentru proiectul ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA ” .

Contractul pentru care s-a aprobat inițierea demersurilor de reziliere a avut ca obiect construirea a 2 blocuri sociale, tip D+ P+4E, situate în strada 1 Mai, construirea și dotarea unei creșe și grădinițe în Municipiul Rădăuți, reabilitare infrastructură rutieră și pietonală, respectiv modernizarea și reabilitarea a 18 străzi și trotuare din Municipiul Rădăuți și reabilitarea Esplanadei centrale.

Potrivit inițiatorilor hotărârii, aceste demersuri au fost determinate de termenul scurt de implementare a proiectului, respectiv data de 31.12.2023, fără posibilitatea de prelungire, prețurile materialelor de construcții care au crescut semnificativ de la data inițierii proiectului până la data aprobării acestuia, valoarea totală necesar a fi suportată din Bugetul local de 17.497.257,78 lei cu TVA, reprezentând 51% din valoarea totală a proiectului, aspecte care reprezintă riscuri majore privind neexecutarea în termen a lucrărilor și neeligibiltatea cheltuielile finale.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


2. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Ion Nistor, nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea SC LOGISTIC SRL. (punctul 4 pe ordinea de zi)

Potrivit art. 621. din Codul civil proprietarul este obligat să permită trecerea prin fondul său a reţelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi zonă, de natura conductelor de apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor şi a cablurilor electrice, subterane ori aeriene, după caz, precum şi a oricăror alte instalaţii sau materiale cu acelaşi scop.

În virtutea obligației instituite de textul de lege sus-menționat, primăria a emis această hotărâre de aprobare a dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Ion Nistor, nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea SC LOGISTIC SRL.


3. Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții.Rectificarea bugetară este justificată de inițierea demersurilor privind rezilierea contractului de finanțare nr. 7224/05.11.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul Rădăuți, pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice urbane în Municipiul Rădăuți, județul Suceava” și necesitatea realizării lucrărilor publice de infrastructură în perioada propice, fără întârzieri și amânări, conform graficelor de realizare cuprinse în contractele de execuție.

Veniturile pe seama cărora se propune rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli provin din:

➢ venituri din donații și sponsorizări aferente activității Compartimentul Parc Zoologic în sumă de 12.000 lei și cele ale Spitalului Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, în sumă de 6.700 lei;
➢ subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectului pentru implementarea strategiei FRF la Clubul Sportiv Municipal ‘ ‘Bucovina” Rădăuți, în sumă de 22.000 lei;
➢ veniturile din contractele încheiate de Spitalul municipal cu casele de asigurări sociale de sănătate, în sumă de 1.406.900 lei;
➢ disponibilizarea sumelor din excedentul anului anterior și din bugetul local și din cele atrase din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, repartizate obiectivelor de investiții aferente Listei obiectivelor de investiții ”Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice urbane în Municipiul Rădăuți, județul Suceava, în sumă de -15.737.600 lei;

Cheltuielile propuse a se suporta pe seama acestor venituri au la bază solicitările Clubului Sportiv Municipal ”’Bucovina” Rădăuți, Compartimentului Parc Zoologic și Spitalului Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți de alocare de resurse financiare suplimentare pentru anumite obiective de investiții.

Lista de investiții a fost completată, după cum urmează:
➢ Introducerea unui nou obiectiv „Management de proiect pentru obiectivul de investiție servicii de elaborare a cererii de finanțare – 77.350 lei;
➢ suplimentarea obiectivului ”Reabilitare străzi în Municipiul Rădăuți, județul Suceava: str. Bogdan Vodă, str. Pictor Grigorescu, proiectare, execuție lucrări, dirigenție, comisioane ISC”- 4.127.360 lei;
➢ modificarea denumirii obiectivului „Inlocuire rețea apă și extindere rețea de canalizare din zona centrală- Piața Unirii, în Municipiul Rădăuți, județul Suceava ”
➢ suplimentarea cu suma de 22.000 lei a cheltuielilor cu bunurile și serviciile Clubului Sportiv Municipal Bucovina,
➢ suplimentarea cu suma de 12.000 lei a capitolului de reparații curente aferente Compartimentului Parc Zoologic;
➢ suplimentarea cu suma de 1.406.900 lei a cheltuielilor Spitalului Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, conform detalierii ordonatorului terțiar de credite,
➢ luarea deciziei ca suma de 303.500 lei să rămână ca excedent nerepartizat, ca urmare a redimensionării creditelor bugetare și renunțării la finanțarea din fonduri FEN.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
 III. Ședința ordinară din data de 26 mai 2022 (Ordinea de zi este0(0%)disponibilă aici0(0%))

1. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31.03.2022. (punctul 3 pe ordinea de zi)

Prin prezenta hotărâre s-a aprobat contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli la 31.03.2022 pe secțiunea funcționare și pe secțiunea dezvoltare și contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la 31.03.2022 pe secțiunea funcționare și pe secțiunea dezvoltare, sumele reprezentând veniturile și cheltuielile bugetare fiind indicate în cele patru anexe ale hotărârii.

Conform prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restanțe și diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Veniturile s-au realizat din venituri proprii, cote defalcate, impozitul pe venit, sume din TVA, precum și subvenții.
Cheltuielile au fost efectuate pentru salarii, cheltuieli materiale, transferuri, asistență socială, dobânzi, comisioane, subvenții și investiții, pentru capitolele administrație, alte servicii publice generale, ordine publică, învățământ, sănătate, cultură, culte, asistență socială, iluminat, salubritate, drumuri, mediu și sport, conform creditelor aprobate. Aceste cheltuieli au fost efectuate în limita bugetului aprobat, iar la investiții, pentru proiectele aprobate.

Detalii privind textul hotărârii,aici.


2. Hotărâre pentru aprobarea inițierii demersurilor privind rezilierea contractului de finanțare nr. 7224/05.11.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul Rădăuți, pentru proiectul ”ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE $1 A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA ” (punctul 4 pe ordinea de zi)

Contractul pentru care s-a aproba inițierea demersurilor de reziliere a avut ca obiect construire a 2 blocuri sociale, tip D+ P+4E, situate în strada 1 Mai, construirea și dotarea unei creșe și grădinițe în Municipiul Rădăuți, reabilitare infrastructură rutieră și pietonală, respectiv modernizarea și reabilitarea a 18 străzi și trotuare din Municipiul Rădăuți și reabilitarea Esplanadei centrale.

Potrivit inițiatorilor hotărârii, aceste demersuri au fost determinate de termenul scurt de implementare a proiectului, respectiv data de 31.12.2023, fără posibilitatea de prelungire, prețurile materialelor de construcții care au crescut semnificativ de la data inițierii proiectului până la data aprobării acestuia, valoarea totală necesar a fi suportată din Bugetul local de 17.497.257,78 lei cu TVA, reprezentând 51% din valoarea totală a proiectului, aspecte care reprezintă riscuri majore privind neexecutarea în termen a lucrărilor și neeligibilitatea cheltuielilor finale.

Detalii privind textul hotărârii,aici.


3. Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții. (punctul 5 pe ordinea de zi)

Rectificarea bugetară este justificată de inițierea demersurilor privind rezilierea contractului de finanțare nr. 7224/05.11.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul Rădăuți, pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice urbane în Municipiul Rădăuți, județul Suceava” și necesitatea realizării lucrărilor publice de infrastructură în perioada propice, fără întârzieri și amânări, conform graficelor de realizare cuprinse în contractele de execuție.

Veniturile pe seama cărora se propune rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli provin din:
➢ venituri din donații și sponsorizări aferente activității Compartimentul Parc Zoologic în sumă de 12.000 lei și cele ale Spitalului Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, în sumă de 6.700 lei;
➢ subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectului pentru implementarea strategiei FRF la Clubul Sportiv Municipal ‘ ‘Bucovina” Rădăuți, în sumă de 22.000 lei;
➢ veniturile din contractele încheiate de Spitalul municipal cu casele de asigurări sociale de sănătate, în sumă de 1.406.900 lei;
➢ disponibilizarea sumelor din excedentul anului anterior și din bugetul local și din cele atrase din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, repartizate obiectivelor de investiții aferente Listei obiectivelor de investiții ”Îmbunătățirea serviciilor educaționale
și a spațiilor publice urbane în Municipiul Rădăuți, județul Suceava, în sumă de -15.737.600 lei;

Cheltuielile propuse a se suporta pe seama acestor venituri au la bază solicitările Clubului Sportiv Municipal ”’Bucovina” Rădăuți, Compartimentului Parc Zoologic și Spitalului Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți de alocare de resurse financiare suplimentare pentru anumite obiective de investiții.

Lista de investiții a fost completată, după cum urmează:
➢ Introducerea unui nou obiectiv „Management de proiect pentru obiectivul de investiție servicii de elaborare a cererii de finanțare – 77.350 lei;
➢ suplimentarea obiectivului ”Reabilitare străzi în Municipiul Rădăuți, județul Suceava: str. Bogdan Vodă, str. Pictor Grigorescu, proiectare, execuție lucrări, dirigenție,comisioane ISC”- 4.127.360 lei;
➢ modificarea denumirii obiectivului „Inlocuire retea apă și extindere rețea de canalizare din zona centrală- Piața Unirii, în Municipiul Rădăuti, județul Suceava ”
➢ suplimentarea cu suma de 22.000 lei a cheltuielilor cu bunurile și serviciile Clubului Sportiv Municipal Bucovina,
➢ suplimentarea cu suma de 12.000 lei a capitolului de reparații curente aferente Compartimentului Parc Zoologic;
➢ suplimentarea cu suma de 1.406.900 lei a cheltuielilor Spitalului Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, conform detalierii ordonatorului terțiar de credite,
➢ luarea deciziei ca suma de 303.500 lei să rămână ca excedent nerepartizat, ca urmare a redimensionării creditelor bugetare și renunțării la finanțarea din fonduri FEN.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

4. Hotărâre de modificarea și completarea HCL nr. 87/22.04.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții „Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de gardă și lucrări de amenajare curte interioară la Școala Gimnazială Regina Elisabeta din municipiul Rădăuți (punctul 6 pe ordinea de zi)Prin Hotărârea de Consiliu Local nr.87/22.04.2021 s-au aprobat credite de angajament pentru obiectivul de investiții „Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de gardă și lucrări de amenajare curte interioară la Școala Gimnazială Regina Elisabeta din municipiul Rădăuți”.

Valoarea totală a obiectivelor de investiții este de 222.566 lei. Pentru anul 2021 s-a prevăzut suma de 50.000 lei.
În anul 2022, în lista de investiții s-a prevăzut suma de 102.600 lei din 172.566 lei. Iar suma de 69.966 lei s-a aprobat să fie credit de angajament pentru anul 2023. Graficul de eșalonare a plăților pentru obiectivul de investiții sus-menționat a impus modificarea și completarea HCL nr. 87/22.04.2021.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

5. Hotărâre de modificare și completare a HCL nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022 (punctul 7 pe ordinea de zi)


Prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 46/08.02.2022 s-au aprobat creditele de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții prinse în bugetul local pe anul 2022.

Faptul că pentru realizarea lucrărilor de modernizare trebuie alocate resurse financiare, iar unele lucrări nu pot fi executate decât în sezonul cald, s-a impus adoptarea acestei hotărâri de eșalonare a finanțării pentru 2 ani, respectiv 2022-2023.

Valoarea totală a obiectivului de investiție ”Înlocuire rețea apă și extindere rețea de canalizare din zona centrală-Piața Unirii, mun. Rădăuți, jud. Suceava” este de 509.402,81 lei cu TVA, sumă eșalonată astfel:
– în anul 2022,suma de suma de 450.000 lei,
– iar în anul 2023 suma de 59.402,81 lei.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


6. Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică în baza OG nr. 15/2021 și aprobarea cofinanțării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Continuare de lucrări de realizare și dotare începute în baza autorizației de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Școala Generală cu clasele I-IV și Sala de sport situată în Municipiul Rădăuți, str. Oborului, nr. 144, jud. Suceava ”(punctul 8 pe ordinea de zi)


Se aprobă Devizul general actualizat în baza OUG nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiții „ Continuare de lucrări de realizare și dotare începute în baza autorizației de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Școala Generală cu clasele I-IV și Sala de sport situată în Municipiul Rădăuți, str. Oborului, nr. 144, jud. Suceava”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cofinanțarea aprobată în valoarea de 838.869,08 lei prin HCL 215/10.15.2021, s-a majorat cu 231.859,92 lei, valoare ce va fi suportată din bugetul local, drept pentru care valoarea cofinanțării rezultate în urma actualizării este de 1.070.729 lei inclusiv T.V.A.

Detalii privind textul hotărârii, aici.7. Hotărâre pentru aprobarea Programului privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2022 din buget propriu al Municipiului Rădăuți, pentru activități nonprofit de interes local. (punctul 9 pe ordinea de zi)


Consiliul local al Municipiului Rădăuți, acordă finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Domeniile de intervenție selectate sunt:
➢ acțiuni și activități sociale;
➢ acțiuni și activități pentru cultele religioase.
➢ Beneficiarii direcți

Beneficiarii direcți ai Programului sunt:
➢ organizații neguvernamentale înființate în baza OG nr. 26/2000 privind asociațiileși fundațiile, modificată și aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități sociale;
➢ cultele religioase recunoscute conform prevederilor Legii 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

Bugetul alocată pentru Program în anul 2022 este de 200.000 lei, respectiv 50.000 lei pentru asociații și fundații și 150.000 lei pentru cultele religioase.

Detalii privind textul hotărârii,aici.

8. Hotărâre privind aprobarea prelungirii schimbării temporare a destinației Terenului de Sport Municipal 2 situat în str. Ștefan cel Mare, Municipiul Rădăuți pentru amplasarea unor containere de locuit în vederea organizării unui Centru de acomodare pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite/proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. (punctul 10 pe ordinea de zi)
Nefiind încheiată situația generată de agresiunea militară rusă din Ucraina s-a impus prelungirea aprobării schimbării temporare a destinației Terenului de Sport Municipal 2 identificat cadastral cu nr. cad. 54056, înscris în CF nr. 54056 Rădăuți situat în str. Ștefan cel Mare, Municipiul Rădăuți pe care au fost amplasate containere de locuit și a fost organizat un centru de acomodare pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite/proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Detalii privind textul hotărârii,aici.


9. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuți (punctul 11 pe ordinea de zi)

Urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local Rădăuți nr. 144/2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți și al Direcției de Asistențâ Socială aflată în subordinea Consiliului Local Rădăuți, modificarea statelor de funcții ale instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Rădăuți și încetarea personalității juridice a Direcției de Asistență Socială Rădăuți, a rezultat necesitatea actualizării regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială în conformitate cu noua situație și cu prevederile legale în vigoare.

Prin noul Regulament de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială Rădăuți s-au stabilit detaliat funcțiile acesteia, atribuțiile pe domenii de obligații și serviciile pe care le oferă cetățenilor municipiului Rădăuți și este prezentată structura organizatorică a direcției, așa cum este aprobată de consiliul local.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


10. Hotărâre privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacantă, de director, gradul II, la Clubul Sportiv Bucovina al Municipiului Rădăuti, județul Suceava. (punctul 12 pe ordinea de zi)Candidații care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
➢ Criterii generale:
– Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– Cunoaște limba română, scris și vorbit
– Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– Are capacitate deplină de exercițiu,
– Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

➢ Criteriul specific:
– Absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

➢ Procedura de selecție și desemnarea cadidatului admis la concurs:
– Ocuparea postului de director, gradul II al Clubului Sportiv Municipal Bucovina Rădăuți se face prin concurs organizat potrivit prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/201 1, cu modificările și completările ulterioare.
– Comisia de concurs, comisia de soluționare a eventualelor contestații, secretariatul comisiilor se constituie prin act administrativ al Primarului Municipiului Rădăuți, cu respectarea condițiilor și criteriilor, inclusiv cele privitoare la regimul incompatibilităților și conflictelor de interese, prevăzute de H.G. nr. 286/ 201 1, cu modificările și completările ulterioare.
– Concursul de ocupare a postului contractual de conducere de director, gradul II al Clubului Sportiv Municipal Bucovina Rădăuți se desfășoară conform cerințelor cuprinse în anunțul public, al cărui conținut este stabilit prin H.G. nr. 286/ 201 1, cu modificările și
completările ulterioare.
– Concursul pentru ocuparea postului vacant de director, gradul II al Clubului Sportiv Municipal Bucovina Rădăuți va consta, în etape succesive, după cum urmează: depunerea dosarelor de înscriere; selecția dosarelor de înscriere; proba scrisă și interviul.

Detalii privind textul hotărârii,aici.


11. Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru locuințe. (punctul 13 pe ordinea de zi)Criterii de acces la locuință:
➢ Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.
➢ Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.
➢ Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, atât în municipiul Rădăuți cât și după, caz în localități limitrofe situate la maxim 20 km față de municipiu, unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință.
➢ Titularul cererii de locuință să își desfășoare activitatea în municipiul Rădăuți sau în localități limitrofe municipiului Rădăuți, situate la maxim 20 de km de aceasta.
➢ Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de
locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Detalii privind textul hotărârii,aici.

12. Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru locuințe. (punctul 14 pe ordinea de zi)

Criterii de acces la locuință:
➢ Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Notă:
Prin excepție, în cazul, în cazul construcțiilor de locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe și după îndeplinirea vârstei de 35 de ani.

➢ Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea în Municipiul Rădăuți.
➢ Titularul cererii de locuință să își desfășoare activitatea în municipiul Rădăuți.
➢ Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Detalii privind textul hotărârii,aici.


13. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98789/16.05.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Rădăuți în domeniul public al Municipiului Rădăuți a imobilului – teren în suprafață de 2.776 mp identificat cadastral cu nr. 50946 și a imobilelor – construcții identificate cadastral cu nr. 50946-CI, nr. 50946-C2 respectiv nr. 50946-C3 din CF 50946 Rădăuți, situate în strada Salcîmilor nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 15 pe ordinea de zi)

În data de 16.12.2005 a fost înregistrat la Primăria Municipiului Rădăuți contractul de vânzare – cumpărare încheiat între S.C. FORESTIND SA (vânzător) și Primăria Rădăuți (cumpărător) având ca obiect vânzarea imobilelor și terenul aferent acestora, situate în Rădăuți, str. Salcâlmilor, nr. 3 cu CF vechi nr. 13856 însă, în momentul perfectării contractului, aceste clădiri nu au fost trecute ca fiind clădiri cu destinația de locuințe sociale, așa cum s-a aprobat prin HCL nr. 123/2005, astfel încât înscrierea acestora în cartea funciară, ca aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, nu s-a putut realiza.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

14. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98705/30.03.2022 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuți, strada Ștefan cel Mare f.nr., aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, identic cu imobilul cu nr. cadastral: 32215 înscris în CF 32215 Rădăuți. (punctul 16 pe ordinea de zi)
La momentul când s-a hotărât construirea Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel ( Sf. Cuv. Parascheva) de pe strada Ștefan cel Mare, consiliul local de atunci a aprobat concesionarea către Parohie a suprafeței de 1933 mp, din care au rămas 314 mp care sunt folosiți astăzi de Parohie, pe suprafața respectivă aflându-se construite pangarul și lumânărarul și o partea a clădirii centrale.

Respectiva hotărâre are în vedere concesionarea diferenței de 314 mp de teren din domeniul public al primăriei către Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva, fapt care va aduce intrarea în legalitate și posibilitatea de a întabula clădirile anexe ale Bisericii.

15. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98745/15.04.2022 privind aprobarea dezmembrării a 6 parcele de teren aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava. (punctul 17 pe ordinea de zi)

Se aprobă dezmembrarea următoarelor parcele:
– imobilul cu nr. cadastral 55121 situat în intravilanul municipiului Rădăuți, str. Comandor Dan Ghica, în suprafață de 11.301 mp în trei imobile ( nr. cadastral 57659 în suprafață de 8.256 mp, nr. cadastral 57660, în suprafață de 900 mp, nr. cadastral 57661 în suprafață de 2.145 mp);
– imobilul cu nr. cadastral 55145 situat în intravilanul municipiului Rădăuți, str. Comandor Dan Ghica, în suprafață de 19.305 mp în trei imobile ( nr. cadastral 57664 în suprafață de 13.005 mp, nr. cadastral 57665, în suprafață de 2.700 mp, nr. cadastral 57666 în suprafață de 3.600 mp);
– imobilul cu nr. cadastral 55114 situat în intravilanul municipiului Rădăuți, str. Comandor Dan Ghica, în suprafață de 21.424 mp în trei imobile ( nr. cadastral 57669 în suprafață de 14.824 mp, nr. cadastral 57670, în suprafață de 2.700 mp, nr. cadastral 57671 în suprafață de 3.900 mp);
– imobilul cu nr. cadastral 55119 situat în intravilanul municipiului Rădăuți, în suprafață de 14.578 mp în trei imobile ( nr. cadastral 57662 în suprafață de 12.378 mp, nr. cadastral 57663, în suprafață de 2.200 mp);
– imobilul cu nr. cadastral 56610 situat în intravilanul municipiului Rădăuți, în suprafață de 7.816 mp în trei imobile ( nr. cadastral 57657 în suprafață de 4.216 mp, nr. cadastral 57658, în suprafață de 3.600 mp).

Detalii privind textul hotărârii,aici.


16. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98751/18.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 11 parcele de teren. (punctul 18 pe ordinea de zi)

Conform măsurătorii efectuate în teren de persoane autorizate pentru astfel de lucrări, parcelele de teren situate în intravilanul municipiului Rădăuți au fost identificate, după cum urmează:
– Str. Calea Cernăuți f.nr., în suprafață de 340 mp, categoria de folosință arabil;
– Str. Pozenului f.nr., în suprafață de 300 mp, categoria de folosință curți-construcții;
– Str. Izvorului nr. 2A, în suprafață de 455 mp, categoria de folosință arabil;
– Str. Recoltei f.nr., în suprafață de 205 mp, categoria de folosință arabil;
– Str. Recoltei nr. 14, în suprafață de 300 mp, categoria de folosință curți-construcții;
– Str. Tineretului f.nr., în suprafață de 229 mp, categoria de folosință arabil;
– Str. Habitat nr. 9, în suprafață de 300 mp, categoria de folosință curți-construcții;
– Str. Mihai Piței f.nr., în suprafață de 196 mp, categoria de folosință arabil;
Str. Tineretului f.nr., în suprafață de 237 mp, categoria de folosință arabil;
– Str. Habitat f.nr., în suprafață de 105 mp, categoria de folosință arabil;
– Str. Recoltei f.nr., în suprafață de 195 mp, categoria de folosință arabil;

Detalii privind textul hotărârii, aici.


17. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98753/18.04.2022 privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului. (punctul 19 pe ordinea de zi)

1. imobilul cu nr. cadastral 57266 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 217 mp, situat pe str. Andronic Motrescu, f.nr.;
2. imobilul cu nr. cadastral 56772 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 184 mp, situat pe str. Muncitorilor, f.nr.;
3. imobilul cu nr. cadastral 57382 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 200 mp, situat pe str. Tineretului, f.nr.;
4. imobilul cu nr. cadastral 54001 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 195 mp, situat pe str. Pozenului, nr. 59;
5. imobilul cu nr. cadastral 57626 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 117 mp, situat pe str. ion Nistor, nr. 17;
6. imobilul cu nr. cadastral 57288 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 250 mp, situat pe str. Tolocii, f.nr.;
7. imobilul cu nr. cadastral 57264 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 580 mp, situat pe str. Tolocii, f.nr.;
8. imobilul cu nr. cadastral 57285 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 110 mp, situat pe str. Tolocii, f.nr.;
9. imobilul cu nr. cadastral 37463 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 150 mp, situat pe str. Uzinei, nr. 1;
10. imobilul cu nr. cadastral 51873 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 150 mp, situat pe str. Tolocii, f.nr.;
11. imobilul cu nr. cadastral 56708 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 106 mp, situat pe str. Tineretului, f.nr.;
12. imobilul cu nr. cadastral 57363 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 459 mp, situat pe str. Dimitrie Dan, f.nr.;
13. imobilul cu nr. cadastral 57617 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 334 mp, situat pe str. George Grigorovici, f.nr.;
14. imobilul cu nr. cadastral 57633 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 280 mp, situat pe str. Vânătorilor, f.nr.;
15. imobilul cu nr. cadastral 57635 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 165 mp, situat pe str. George Grigorovici, f.nr.;
16. imobilul cu nr. cadastral 57621 a municipiului Rădăuți, reprezentând teren arabil în suprafață de 228 mp, situat pe str. Tineretului, f.nr.;

Se aprobă prețul de pornire a licitației, pentru închirierea terenurilor sus menționate de 0,74 lei/mp/an pentru o perioadă de 5 ani.

Detalii privind textul hotărârii,aici.


18. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98748/18.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „ Întocmire documentație de urbanism tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru aprobare, amenajare cimitir parohial, împrejmuire, situat în str. Salcîmilor f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 20 pe ordinea de zi)Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată în intravilanul municipiului Rădăuți, str. Salcâmilor, f.nr. și face parte din teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți. La nivelul terenului studiat care este proprietatea parohiei „Pogorârea
Sfântului Duh” Rădăuți, identificat cu cartea funciară 30947 în suprafață de 8000 mp, parcela prezintă următoarele reglementări:
– Se va amenaja un drum interior de 5.00 m lățime, morminte de 2.5×1.2 m, drum pietonal între parcelele cu morminte de 2.5 m cu o ramă parcelară de 0.3 m între morminte. Parcarea auto se va face la Nord și la Sud. Cimitirul dispune de 654 de locuri de veci.
– Costurile drumului în interiorul proprietății și al racordurilor la branșamente vor fi suportate de proprietar.
– Deoarece zona nu dispune de apa, se propune racordarea zonei studiate la rețeaua publică.
– Se va lărgi drumul de exploatare de pe latura de Nord cu 3.00 m, astfel se va realiza un drum de 7.00 m.
– Parcela studiată are restricție la construire pe latura de Sud, de o lățime de 8.00 m și o lungime de 37.79 m. Zona este traversată de o rețea de LEA de medie tensiune.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

19. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98694/29.03.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „ Întocmire documentație de urbanism tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ) în vederea construirii unui bloc de locuințe P+4E+M cu spații comerciale la parter pe strada General Iacob Zadik, nr.1, municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 21 pe ordinea de zi)Zona studiată în suprafață de 11.925 mp identificată cu nr. cadastral 4601/41 cu acces pe latura estică din str. General Iacob Zadik, este situată în intravilanul municipiului Rădăuți și este proprietatea S.C. MARK EDY STAR S.R.L. prin Plămadă Iacov.

Vecinătățile sunt următoarele:
– pe latura vestică – proprietatea S.C. MARK EDY STAR S.R.L. liber de construcții și alți proprietari particulari;
– pe latura sudică – domeniul public alee acces str. General Iacob Zadik și parcare acoperită;
– pe latura estică – clădiri proprietatea S.C. MARK EDY STAR S.R.L.;
– pe latura nordică – proprietatea S.C. MARK EDY STAR S.R.L. liber de construcții.

Suprafața construcțiilor va fi de 982.20 mp, reprezentând 20% din suprafața totală a parcelei. Construcția va avea forma literei „U” cu două scări de bloc și un număr estimat de 80 de apartamente ce vor fi deservite cu ajutorul a 2 lifturi.

Vor fi amenajate:
– spații verzi în suprafață de 1094.10 mp, reprezentând 22.3% din suprafața totală a parcelei;
– alei pietonale în suprafață de 1924.30 mp, reprezentând 39.1% din suprafața totală a parcelei;
– se vor asigura prin zona de parcare în suprafață de 912,50 mp, reprezentând 18.6% din suprafața totală a parcelei, câte un loc de parcare pentru fiecare apartament precum și locuri de parcare pentru spațiile comerciale și vizitatori;
– se instituie obligativitatea executării platformei pentru amplasarea colectării selective a deșeurilor menajere și de ambalaj, atât la proprietarii apartamentelor, cât și de la spațiile comerciale
– amenajarea unui loc de joacă.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


20. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98797/19.05.2022 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Chipreanov Andrei și vacantarea locului acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Rădăuți. (punctul 22 pe ordinea de zi)În data de 18.05.2022, domnul și-a depus demisia din funcția de consilier local.

Locul deținut de acesta în Consiliul Local al municipiului Rădăuți rămânând vacant cât și locurile din Comisia pentru pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, sport, agrement și protecție copii și tineret, respectiv locul din Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic Rădăuți.


21. PProiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98798/19.05.2022 privind constituirea unui drept superficie, cu titlu oneros, în favoarea domnului Isacov Artemie, pentru terenul în suprafață de 111 mp, situat în municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare, nr. 129. (punctul 23 pe ordinea de zi)

Obiectul contractului îl reprezintă constituirea, cu titlu oneros, de către proprietar, în favoarea superficiarului, a unui drept de superficie asupra terenului intravilan, aflat în domeniul privat al municipiului Rădăuți, în suprafață de 111 mp, situat în municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare, nr. 129, identificat cu nr. cadastral 56838. Dreptul de superficie cu titlu oneros asupra terenului se constituie pe o perioada de 25 de ani.

22. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98796/19.05.2022 privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren în suprafață de 300 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situate în str. Pozenului nr. 55, către Mutescu Ionela- Cristina, beneficiar al dreptului de preemțiune. (punctul 24 pe ordinea de zi)

Se aprobă vânzarea directă a terenului curți-construcții, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, în suprafață de 300 mp situat în municipiul Rădăuți, str. Pozenului nr. 55, identic cu imobilul cu nr. cadastral 53366, către proprietarul construcției edificată pe terenul anterior identificat, MUTESCU IONELA CRISTINA, beneficiar al dreptului de preemțiune. Prețul de vânzare al terenului este de 18.136 lei, echivalentul a 3.666 euro conform raportului de evaluare întocmit în luna mai 2022 de ing. Simota Dorin – evaluator autorizat EPI.

23. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98787/16.05.2022 privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuințe din fondul locativ de stat aflată în administrația UAT Rădăuți, situate în municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovinei nr. 35A, sc. A, ap.35 (punctul 25 pe ordinea de zi)

Prin referatul doamnei Achiței Cristina, consilier superior în cadrul compartimentului locativ, aduce la cunoștință faptul ca domnul PRUTEAN CRISTI VALENTIN îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul sus menționat.

24. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98803/20.05.2022 privind aprobarea alocării sumei de 3.000 lei din bugetul local al municipiului Rădăuți pentru premierea elevului Cosmin Țugui care s-a calificat la faza națională a Olimpiadei Internaționale de Istorie și a sportivului rădăuțean Theodor Andronachi care a obținut medalia de argint la Campionatul European de skandenberg de la București. (punctul 26 pe ordinea de zi)Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul local pentru premierea elevului Cosmin Țugui de la Colegiul Național E. Hurmuzachi pentru calificarea la faza finală a olimpiadei internaționale de istorie.
Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul local pentru premierea sportivului Theodor Andronachi pentru medalia de argint la Campionatul European de skandenberg de la București.


25. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98792/16.05.2022 privind pentru modificarea HCL nr. 221/28.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. (punctul 27 pe ordinea de zi)


Se impune a fi aprobat proiectul de hotărâre sus menționat, în formă inițială, în sensul de a se modifica componența Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură, ca urmare a încetării mandatului de consilier local al domnului Preda Mirel Florin și validării mandatului de consilier local al domnului Ungurean Florin Eugen.


26. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98791/16.05.2022 privind desemnarea unor consilieri locali în Comisia de vânzare prin licitație publică a unor imobile aparținând domeniului privat al municipiul și în Consiliul de Administrație al Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi din municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 28 pe ordinea de zi)

Proiectul mai sus menționat este inițiat ca urmare privind încetarea de drept a mandatului consilierului local Preda Mirel Florin din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți. Domnul Preda Florin Mirel a fost desemnat ca membru în:
– Consiliul de Administrație al Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi din municipiul Rădăuți;
– Comisia de vânzare prin licitație publică a imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți.
Întrucât locul acestuia a rămas vacant, se impune desemnarea unei/unor noi consilieri locali care să facă parte din comisiile/consiliile sus menționate.


27. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98807/20.05.2022 privind depunerea proiectului „Elaborare PUG și PMUD în format GIS, pentru municipiului Rădăuți, județul Suceava” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componență 10 – Fondul Local, Investiția 1.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și planificare urbană. (punctul 29 pe ordinea de zi)

În vederea identificării surselor de finanțare vitale pentru dezvoltarea orașului U.A.T. municipiul Rădăuți dorește să participe la Planul Național de Redresare și Reziliență, componența 10 – Fondul local, Investiția 1.4 – Elaborare/actualizare în format GIS a documentelor amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

Investiția are în vedere elaborarea în format digital și aprobarea următoarelor documente de planificare:
– Plan Urbanistic General (PUG);
– Plan de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ);
– Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan (PATZM);
– Plan de Mobiliere Urbană Durabilă (PMUD).

Prin prezentul proiect se propune realizarea PUG și PMUD pentru municipiul Rădăuți, județul Suceava. Redactarea documentațiilor se va realiza în format digital, georeferențiat, în conformitate cu dispozițiile jalonului 288 ( Intrarea în vigoare a legislației în domeniul mobilității urbane durabile) și ale jalonului 315 (codul ATUC) din PNRR.

Valoarea totală: 2.274.287,40 lei, din care:
– cheltuieli eligibile: 2.274.287,40 lei, din care
– finanțare nerambursabilă: 2.274.287,40 lei

Detalii privind textul hotărârii, aici.