Newsletter-ul cetățeanului – martie 2022

În luna martie 2022, la nivelul Municipiului Rădăuți au avut loc patru ședințe de Consiliu Local după cum urmează, potrivit convocărilor realizate de Primarul Municipiului Rădăuți: https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/

– o ședință ordinară, în data de 30 martie 2022; 
– trei ședințe extraordinare în datele de 11 martie 2022, 21 martie 2022 și 23 martie 2022.

Vom prezenta mai jos rezumatele acestora, în ordine cronologică, astfel:
 I. Ședința extraordinară din 11 martie 2022 (Ordinea de zi este disponibilă aici)

1. Hotărâre privind exploatarea cantității de 28,98 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie.

Întrucât pentru zona Bogdan Vodă au fost aprobate o serie de proiecte de modernizare, estetizare prin plantare de arbori noi și amenajarea integrală a spațiului verde, se impune aprobarea exploatării masei lemnoase de 28,98 mc și plantarea de puieți ornamentali în loc. La solicitarea Municipiului Rădăuți, arborii, în volum brut 28,98 mc, au fost marcați și inventariați de Ocolul Silvic Marginea.

Detalii privind textul hotărârii, aici.2. Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 253/29.11.2018 privind acordarea ajutoarelor de urgență.

Prin aceasta hotărâre s-a stabilit că primarul poate acorda ąjutoare de urgență, în limita fondurilor aprobate în cadrul bugetului local, familiilor sau persoanelor singure ale căror venituri lunare nete pe membru de familie ajung până la nivelul net al salariului minim brut pe economie stabilit prin hotărâre a guvernului, cu domiciliul în municipiul Rădăuți, jud. Suceava și care se confruntă cu una din următoarele situații:

➢ Distrugerea sau degradarea unor bunuri cum ar fi: gard, casa, anexe, culturi agricole, animale, provocate de accidente sau calamități naturale (cutremure, incendii, inundații, alunecări teren, căderi de arbori, grindină), în sumă de până la 3000 lei, în funcție de gravitatea acestora și în raport cu Notele de constatare întocmite de I.S.U.- Suceava.

➢ Familiilor în care există persoane cu handicap grav sau accentuat, în cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat, soțului, soției sau a rudelor acestora până la gradul I inclusiv, în sumă de până la 500 lei, cu condiția prezentării documentelor justificative în original, care să reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie.

➢ Beneficiarilor de ajutor social care decedează și se constată, în urma anchetei sociale, că urmașii acestora sau terți au suportat cheltuielile de înmormântare, în suma de până la 500 lei, cu condiția prezentării documentelor justificative în original care să reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie.

➢ În cazul bolnavilor, cu prioritate persoane vârstnice, pentru acoperirea parțială a costului medicamentelor, până la 75 % din costul acestora, dar nu mai mult de 300 lei/an, în baza scrisorii medicale care să dovedească existența unei boli acute sau cronice și tratamentul necesar.

➢ În cazul decesului persoanei singure sau al unui membru al familiei, când persoana decedată nu a realizat venituri și nu a avut asigurate contribuțiile la fondul asigurărilor sociale, urmașii, aparținătorii sau o altă persoană care a asigurat serviciile funerare neputând beneficia de ajutor pentru înmormântare din partea altor instituții, în sumă de până la 500 lei, cu condiția prezentării documentelor justificative în original, care să reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie.

➢ Pentru situațiile prevăzute la alineatul precedent primarul poate acorda ajutorul de urgență și persoanei cu domiciliul în altă localitate, care a asigurat serviciile funerare, cu condiția ca persoana decedată să fi avut la data decesului domiciliul în municipiul Rădăuți, jud. Suceava.

➢ Suferă de afecțiuni dovedite cu acte medicale de specialitate ce necesită investigații medicale, intervenții chirurgicale, procurarea unor dispozitive medicale, îngrijiri stomatologice, în sumă de până la 500 lei, în baza scrisorii medicale.

➢ Achiziționarea materialelor de construcție sau repararea locuințelor la domiciliul beneficiarilor de ajutor social ale căror locuințe sunt într-o stare avansată de degradare pentru persoana singură sau familia nevoiașă, în sumă de până la 1000 lei.

➢ Sprijinirea persoanelor fără venituri, în vederea punerii în legalitate pe linie de evidență a populației și stare civilă, în sensul suportării de către Primărie a cheltuielilor necesare.

➢ Acordarea de produse alimentare, obiecte de îmbrăcăminte sau alte categorii de bunuri de strictă necesitate, familiilor aflate în situații de necesitate, provocate de accidente sau calamități naturale, în sumă de până la 100 lei/persoană.

➢ Decesul unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia nu are posibilități să suporte costurile ridicate, în sumă de 1000 lei, cu condiția ca persoana decedată să fi avut la data decesului domiciliul în municipiul Rădăuți, jud. Suceava.

➢ Cazul tinerilor și copiilor proveniți din centre rezidențiale sau ai căror părinți au decedat ori au un singur părinte care nu are posibilități să întrețină familia și care au rezultate deosebite la învățătură, pentru continuarea studiilor, în sumă de până la 200 lei/lunar.

➢ Datorii la plata serviciilor publice de strictă necesitate: energie electrică, apă-canal, gaze naturale. combustibil pentru încălzirea locuinței și prepararea hranei, chirie pentru locuință – plata parțială a acestora.

➢ În alte cazuri ce se pot ivi referitoare la evenimente neprevăzute

➢ În toate situațiile arătate, acordarea ajutorului de urgență se va face pe bază de cerere scrisă însoțită de documente justificative, anchetă socială la domiciliul solicitantului și dispoziția Primarului Municipiului Rădăuți.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

3. Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2A a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022.

Având în vedere modificările aduse de prevederile O.U.G. nr. 22/2021 și O.U.G. nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/201 1 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, învățământul antepreșcolar devine parte din sistemul național de învățământ preuniversitar.

Începând cu anul școlar 2021-2022, creșele de stat sunt arondate la solicitarea primarilor, prin decizie a inspectoratelor școlare județene, unităților de învățământ care au nivel preșcolar cu program prelungit cu personalitate juridică sau unităților de învățământ care au în structură învățământ preșcolar.

Astfel, pentru evidențierea cheltuielilor acestora în clasificarea funcțională a cheltuielilor bugetelor locale s-a introdus la capitolul ”Învățământ”, cod 65.024 subcapitolul ”învățământ antepreșcolar”, cod 65.02.13.

Detalii privind textul hotărârii, aici. II. Ședința extraordinară din 21 martie 2022 (Ordinea de zi este disponibilă aici    

1. Hotărâre de modificare a HCL nr. 76/22.04.2021 privind aprobarea proiectului „Modernizare cu asfalt str. Pepenăriei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetăriei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Rădăuți, jud. Suceava”.

Prin H.C.L. nr. 76/22.04.2021 s-a aprobat proiectul „Modernizare cu asfalt str. Pepenăriei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetăriei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Rădăuți, jud. Suceava ”.

În etapa precontractuală, au fost solicitate clarificări care au impus modificarea hotărârii sus-menționte în sensul încadrării în categoria de cheltuieli neeligibile a sumei de 311.518,99 lei (inclusiv TVA) aferentă străzii Tineretului așa cum rezultă din „Devizul obiectului I : Lucrări de drumuri, str. Tineretului eligibil”.

Astfel, valoarea totală a contribuției Municipiului Rădăuți este de 5.795.362, 68 lei, din care, contribuția la valoarea eligibilă a proiectului este suma de 8.554,24 lei, iar contribuția la cheltuielile neeligibile este de 5.786.808,44 lei, pentru proiectul „Modernizare cu asfalt str. Pepenăriei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetăriei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C.Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Rădăuți, jud. Suceava”.

Detalii privind textul hotărârii,aici.

 

III. Ședința extraordinară din 23 martie 2022 (Ordinea de zi este disponibilă aici)

       1. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții.

➢ Veniturile pe seama cărora se propune rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli provin din două surse, respectiv:
– venituri din valorificarea bunurilor proprietatea municipiului, în sumă de 42.850 lei (din suma de 52.445 lei existentă în soldul contului la data de 18.03.2022),
– venituri din donații și sponsorizări, în sumă de 9.650 lei (din suma de 9.656 lei existentă în soldul contului la data de 17.03.2022).

➢ Listele de investiții se modifică și se completează după cum urmează:
– obiectivul „Achiziționare containere de locuit pentru locuințe sociale pe strada Ștefan cel Mare nr. 53, Municipiul Rădăuți”, suplimentare cu 2.000 lei;
– obiectivul „Modernizare locuințe sociale Cl și C2 din strada Ștefan cel Mare nr. 53, Municipiul Rădăuți”, suplimentare cu 26.850 lei;
– includerea obiectivului „Înlocuire și montarea siglei (casetă luminoasă) la Galeria de Artă „Traian Postolache” 4.500 lei;
– includerea obiectivului „Extindere sistem de supraveghere video la sediul Primăriei Rădăuți (Corp B)” 2.500 lei;
– includerea obiectivului „Achiziție și montaj barieră acces auto în Parcarea taxiurilor din Municipiul Rădăuți” 7.000 lei;
– pe seama resurselor din donații și sponsorizări, s-au suplimentat creditele bugetare aferente indicatorului 61.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, conform specificațiilor sponsorului Stiftung Hilfsverein Nymphenburg, colaborator al Direcției de Asistență Socială.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

       2. Hotărâre privind aprobarea schimbării destinației Terenului de Sport Municipal 2, identificat cadastral cu nr. 54056 înscris în CF 54056 Rădăuți, situat în strada Ștefan cel Mare, municipiul Rădăuți și aprobarea modelului-cadru al Acordului pentru închirierea de bunuri mobile și furnizarea de servicii conexe.

Prin OUG 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina,prin hotărâri ale Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență au fost aprobate înființarea de tabere mobile pentru cazarea temporară a cetățenilor străini și apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, însă prin hotărâri ale Consiliilor locale ale UAT-urilor aflate la granița cu Ucraina și nu numai, este nevoie a se aproba, totodată, schimbarea destinației unor terenuri în vederea amplasării unor corturi/containere de locuit în vederea organizării unor centre de acomodare pentru cetățenii din zona de conflict.

În acest context, prin prezenta hotărâre s-a aprobat schimbarea destinației Terenului de Sport Municipal 2 identificat cadastral cu nr. cad. 54056, înscris în CF nr. 54056 Rădăuți situat în str. Ștefan cel Mare, Municipiul Rădăuți în vederea amplasării unor containere de locuit c scopul organizării unui centru de acomodare pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite/proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

 IV. Ședința ordinară din 30 martie 2022 
(Ordinea de zi este disponibilă aici     1. Hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Rădăuți. (punctul 7 pe ordinea de zi)

Planul de ordine și siguranță publică este documentul prin care se organizează anual activitatea Poliției Locale pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul municipiului Rădăuți, având ca scop principal eficientizarea acestei structuri precum și realizarea unei bune colaborări cu celelalte instituții din cadrul Ministerului Administrației și Internelor pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și contravențional, precum și pentru apărarea siguranței cetățenilor.

       2. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal pe trecerile pietonale în Municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 8 pe ordinea de zi)

Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal pe trecerile pietonale în Municipiul Rădăuți, județul Suceava”.

Realizarea acestui obiectiv de investiții va rezolva problema iluminatului public în zonele trecerilor de pietoni din municipiu deoarece, în prezent, sunt anumite treceri de pietoni în zona cărora există numeroase avarii din cauza faptului că rețeaua existentă este veche, creând un disconfort atât pentru traficul auto și pietonal cât și pentru proprietarii de imobile din acele zone.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți prin documentația realizată.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 551.762,77 lei, din care valoarea C+M( construcții+montaj) este de 527.843,54 lei TVA inclus.        3. Hotărâre de modificare și completare a HCL nr. 48/18.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului și str. C Brâncoveanu în municipiul Rădăuți, județul Suceava”. 
(punctul 9 pe ordinea de zi)

Prin HCL nr. 48/18.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului și str. C Brâncoveanu în municipiul Rădăuți, județul Suceava» a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții, însă aprobarea documentației trebuie sa aibă loc în faza de Proiectare- Studiu de Fezabilitate și s-a identificat o eroare strecurată în capitolul 5 al Devizului General aprobat prin hotărârea mai sus menționată, motiv pentru care a fost necesară modificarea și completarea HCL- ului nr. 48/18.02.2022.

Actualizarea devizului general, prin corectarea valorilor de la cap.5, nu modifică valoarea totală a acestuia, respectiv 3.000.000.00 lei.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

        4. Hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului și str. C, Brâncoveanu în municipiul Rădăuți, județul Suceava” (punctul 10 pe ordinea de zi)

Realizarea acestui obiectiv de investiții va asigura un trafic auto și pietonal corespunzător pe această stradă și, totodată, creșterea calității vieții cetățenilor riverani, aceasta întrucât condițiile de circulație din zonă, existente la momentul actual au determinat scăderea activităților economice deoarece situația actuală este caracterizată prin creșterea costurilor de întreținere a vehiculelor din zonă și un grad ridicat de poluare provenit în urma traficului auto, din cauza faptului că acesta se desfășoară cu viteze reduse de până la 25 km/oră.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PESEROAD S.R.L. Rădăuți prin documentația realizată.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 3.000.000 lei, din care valoarea C+M (construcții+montaj) este de 2.482.468,52 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

        5. Hotărâre privind modificarea statului de funcții al „Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA și DAMIAN Rădăuți” ( punctul 11 pe ordinea de zi)

Prin adresa Spitalului Municipal „Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți a solicitat modificarea statului de funcții în sensul desființării unui post de medic specialist din Secția Obstetrică-Ginecologie, poziția 184 din statul de funcții, și înființării unui post de medic specialist în cadrul Secției Chirurgie.

În consecință, prin prezenta hotărâre s-a aprobat modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți, respectiv s-a desființat un post de medic specialist din Secția Obstetrică-Ginecologie, poziția 184 din statul de funcții și s-a înființat un post de medic specialist în cadrul Secției Chirurgie.

Detalii privind textul hotărârii, aici.        6. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 11 parcele de teren. (punctul 12 pe ordinea de zi)

Ca urmare a depunerii unor cereri de închiriere/cumpărare însoțite de documentația aferentă, au fost identificate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Rădăuți parcele de teren situate în intravilanul municipiului Rădăuți, după cum urmează:
l . în Str. Vladimir Trebici fn, suprafața totală de 190 mp, categoria de folosință arabil;
2. în str. Jalcău fn., suprafața totală de 160 mp, categoria de folosință arabil;
3. în str. Jalcău nr, 20, suprafața de 37 mp. categoria de folosință curți-construcții;
4. în str. Tineretului. f.n., suprafața de 200 mp, categoria de folosință arabil;
5. în str Constantin Dobrogeanu Gherea, f.n, suprafața de 98 mp, categoria de folosință arabil;
6. în str. Tineretului. f.n, suprafața de 200 mp, categoria de folosință arabil;
7. în str. Pozenului, fn., suprafața de 200 mp. categoria de folosință arabil;
8. în str. Pozenului. fn., suprafața de 200 mp categoria de folosință arabil;
9. în str. Stadionului, fn, suprafața de 18 mp, categoria de folosință curți-construcții;
10. în str. General Iacob Zadik fn., suprafața de 18 mp, categoria de folosință curți-construcții;
11. în str. Tineretului, nr.33, suprafața de 216 mp. categoria de folosință arabil.

Terenurile ce fac obiectul proiectului de hotărâre de față, aflate în administrarea municipiului Rădăuți la apariția Legii 18/1991 au trecut prin efectul legii în domeniul privat al municipiului, însă nu s-au făcut operațiunile de înscriere în cartea funciară a dreptului de
proprietate.

Din verificările efectuate în evidențele Primăriei a rezultat faptul că terenurile sus-menționate nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, motiv pentru care, prin prezenta hotărâre s-a atestat apartenența la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a celor 11 parcele de teren, menționate anterior.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

        7. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 6 parcele de teren (punctul 13 pe ordinea de zi)

Urmare a depunerii unor cereri de închiriere/cumpărare însoțite de documentația aferentă, au fost identificate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Rădăuți parcele de teren
situate în intravilanul municipiului Rădăuți, după cum urmează:
l. în Str. Ion Creangă fn, suprafața totală de 85mp, categoria de folosință, arabil ;
2. în str. Berestiei fn, suprafața totală de 92mp., categoria de folosință, arabil,;
3. în str. Pozenului nr. 55, suprafața de 300 mp, categoria de folosință, curți-construcții;
4. în str.Pozenului, f.n., suprafața de 200 mp, categoria de folosință, arabil;
5. în str. Gării fn., suprafața de 126 mp, categoria de folosință, curți-construcții;
6. în str. Petru Rareș, f.n.,suprafața de 23 mp, categoria de folosință, curți-construcții;

Din verificările efectuate în evidențele Primăriei a rezultat faptul că terenurile sus-menționate nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, motiv pentru care, prin prezenta hotărâre s-a atestat apartenența la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a celor 6 parcele de teren,menționate anterior.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

        8. Hotărâre privind aprobarea alipirii a 3 parcele de teren situate în municipiul Rădăuți, str. Habitat, f.nr., identice cu imobilele cu nr. cadastrale: 51772, 51794, 51774 (punctul 14 pe ordinea de zi)

Reprezentantul Asociația Home to Door. dl Mariniuc- Mitric David-Octavian a depus o cerere prin care a solicitat alipirea a trei suprafețe de teren situate în municipiul Rădăuți. str. Habitat. f.n identice cu imobilele cu nr. cadastrale: 51772, 51794, 51774, pentru care s-a constituit un drept de folosință special, gratuită, pe o perioadă de 25 ani, în baza actului nr. 55/2 1.04.2011 emis de către Consiliul Local.

Conform măsurătorilor efectuate în teren parcelele de teren a căror alipire se solicită sunt situate în intravilanul municipiului Rădăuți, str. Habitat f.n. și pot fi identificate. după cum urmează:
➢ suprafață de 300 mp, categoria de folosință, pășune, situată în str. Habitat f.n.. identică cu parcela nr. 51794 din Cartea Funciară nr. 51794 Rădăuți;
➢ suprafață de 300 mp, categoria de folosință, pășune, situată în str. Habitat f.n.. identică cu parcela nr. 51794 din Cartea Funciară nr. 51772 Rădăuți;
➢ suprafață de 300 mp, categoria de folosință, pășune, situată în str. Habitat f.n.. identică cu parcela nr. 51794 din Cartea Funciară nr. 51774 Rădăuți.

Solicitarea de aprobare a alipirii celor trei parcele de teren survine ca urmare a faptului că pe respectivele terenuri au fost construite 3 locuințe care însă nu se suprapun peste parcelele respective din cauza unei erori de măsurare, motiv pentru care, prin aceasta hotărâre s-a aprobat alipirea celor trei parcele sus-menționate.

Detalii privind textul hotărârii, aici.        9. Hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 104/23.05.2016 privind atribuirea, în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, a unei suprafełe de teren de 500 mp, aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, identificată cadastral sub nr. 37678, înscrisă în CF 37678 al municipiului Rădăuți, situată în strada Frâncei f.nr., către Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuți, în vederea edificării unui sediu propriu. (punctul 15 pe ordinea de zi)

Prin H.C.L. nr. 104 din 23.05.2016 s-a aprobat atribuirea, în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, a unei suprafețe de teren de 500 mp, aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, identificată cadastral sub nr. 37678, înscrisă în CF 37678 a municipiului Rădăuți, situată în strada Frâncei f.nr., către Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuți, în vederea edificării unui sediu propriu.

Având în vedere că până în prezent nu a fost edificat un nou sediu în care să își desfășoare activitatea Direcția de Asistență Socială Rădăuți, aceasta funcționând tot în imobilul situat pe strada Volovățului, nr. 47, municipiul Rădăuți, iar ca urmare a preluării de către UAT Municipiul Rădăuți a fostului sediu al Judecătoriei Rădăuți situat în str. Piața Unirii, nr. 64, sediul Direcției de Asistență Socială va fi mutat în imobilul situat pe strada Piața Unirii nr. 64, astfel că se impune revocarea H.C.L. nr. 104 23.05.2016.

Detalii privind textul hotărârii, aici.        10. Hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la contractele de concesiune f.nr. din 08.06.1993, respectiv nr. 16/7747 din 19.11.2002, încheiate între Municipiul Rădăułi și Țibu Gheorghe și Țibu Lăcrămioara. (punctul 16 pe ordinea de zi)

Prin cererile înregistrate cu nr. 44216 / 16.1 1.2021, respectiv nr. 33414 / 03.03.2022, doamna Țibu Lăcrămioara a solicitata schimbarea titularului contractele de concesiune f.nr. din 08.06.1993 și nr. 16/7747 din 19.1 1.2002, ca urmare a decesului numitului Țibu Gheorghe.

Având în vedere solicitarea d-nei Țibu Lăcrămioara și împrejurarea că a survenit decesul numitului Țibu Gheorghe, a fost necesară schimbarea titularului contractelor de concesiune, conform certificatului de moștenitor nr. 41 din 03.03.2022 și întocmirea a două acte adiționale în acest sens, fiind dată prezenta hotărâre în acest sens.

        11. Hotărâre privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 4 ani, a contractului de închiriere înregistrat la Primăria Municipiului Rădăuți cu nr. 4942/30.03.2018 încheiat cu Fundația Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt” – Bucovina Suceava, filiala Rădăuți (punctul 17 pe ordinea de zi)

În vechiul contract se prevede posibilitatea prelungirii termenului de închiriere, cu acordul părților.

Având în vedere raportul privind oportunitate închirierii spațiilor școlare, se admite prelungirea termenului contractual pentru activitatea școlii, fără a perturba activitatea didactică.

Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

        12. Hotărâre privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 4 ani, a contractului de închiriere prelungirea duratei de închiriere a 5 locuințe sociale aparținând administrației publice locale (punctul 18 pe ordinea de zi)

Acest demers este necesar ca urmare a încetării aplicabilității OUG nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe. Respectiv prin HCL nr. 13/30.01.2020 a fost aprobat modelul cadru al contractului de închiriere.
Chiriașii sunt cu plata chiriei la zi, respectiv după cum urmează:
– Vira Adrian – Marinel pentru spațiul de pe strada Ștefan cel mare, nr. 53
– Nemeș Oana – Ancuța pentru spațiul de pe strada Salcâmilor, nr. 3
– Prepeliță Gheorghe – Costică pentru spațiul de pe strada Mihai Viteazu, nr. 1E, ap.8
– Buraciuc (Rusu) Maria pentru spațiul de pe strada Ștefan cel Mare, nr. 53.

        13. Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuințe din fondul locativ de stat aflată în administrarea UAT Rădăuți, situate în municipiul Rădăuți, strada Pictor Grigorescu, nr. 3B, ap. 2 (punctul 19 pe ordinea de zi)

Acest demers este necesar ca urmare a încetării aplicabilității OUG nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe. Respectiv prin HCL nr. 13/30.01.2020 a fost aprobat modelul cadru al contractului
de închiriere. Chiriașa Breabăn Alina – Mariana este cu plata la zi.

        14. Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuințe ANL, situată în municipiul Rădăuți, Calea Bucovinei, nr.42, bloc A1, ap. 8 (punctul 20 pe ordinea de zi)

Numita Pâslaru Aurica solicită prelungirea contractului de închiriere ajuns la termen la data de 31.08.2020. Din cele relatate de către chiriasă, menționate în referat, din cauza problemelor de familie și având în întreținere doi copii minori, nu a putut prezenta documentația necesară prelungirii contractului de închiriere la data expirării.

Chiriașa este cu plata la zi a chiriei, a utilităților și nu deține vreo locuință, îndeplinind condițiile de prelungire a contractului pe o perioadă de 1 an de zile.

        15. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilelor – spații comerciale – tip showroom, situate în str. Bogdan Vodă f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numitului Avram Viorel (punctul 21 pe ordinea de zi)

Lucrările pentru realizarea liniei electrice subterane de joasă tensiune de distribuție publică, vor fi realizate de către S.C. Delgaz Grid S.A., pentru racordarea cu energie electrică a construcțiilor situate pe strada Bogdan Vodă f. nr. a numiților Avram Viorel și Avram Magdalena și se referă la trecerea subterană a cablurilor pe o suprafață de teren în lungime de 100 m aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, județul Suceava pentru montare branșament electric trifazat din firida 69.1.1 realizat cu conductor tip NA2XY3*25+10 mmp, cu BPTM pe soclu, având bloc de măsură și protecție trifazat cu întrerupător automat tetrapolar protecție la suprasarcină și scurtcircuit.

Constructorul va readuce terenul ocupat temporar pe durata executării lucrărilor la starea existentă la începerea acestora, va reface atât domeniul public, cât și cel privat.

        16. Hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe (punctul 22 pe ordinea de zi)

Criterii de acces la locuință:
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.
2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuința.
3. Titularul cererii de locuință să își desfășoare activitatea în municipiul Rădăuți.
4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

        17. Hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe (punctul 23 pe ordinea de zi)

Criterii de acces la locuință:
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuință se efectuează numai individual și prin nume propriu.
2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, atât în municipiul Rădăuți cât și după caz, în localități limitrofe situate la maxim 20 de km față de municipiu, unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință.
3. Titularul cererii de locuință să își desfășoare activitatea în municipiul Rădăuți sau în localități limitrofe la maxim 20 de km de aceasta..
4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Detalii privind textul hotărârii, aici.        18. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada petru Rareș f.nr., în suprafață de 25 mp, identificat cadastral cu nr. 56372, înscris în Cartea Funciară nr. 56372 Rădăuți către Simota Gheorghe și Simota Maria, beneficiari al dreptului de preempțiune (punctul 24 pe ordinea de zi)

Potrivit raportului de evaluare, valoarea de piață a terenului, propusă de evaluator, în suprafață de 25 mp, este de 5.209 lei (fără TVA).

        19. Hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți” domnului Scripcariu Viorel – profesor universitar (punctul 25 pe ordinea de zi)

Domnul Scripcariu este un originar din municipiul Rădăuți, județul Suceava, absolvind studiile primare, gimnaziale și liceale tot în municipiul Rădăuți.
După absolvirea studiilor liceale, a urmat facultatea de Medicină Generală a Institutului de medicină și Farmacie din Iași, pe care a finalizat-o în anul 1983. A debutat în profesie, în anul 1983 ca medic generalist în Clinica de Chirurgie a Spitalului Municipal Brașov. Ulterior, activează succesiv în funcțiile de medic secundar, medic specialist și medic primar chirurgie generală în clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași.

        20. Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în vederea constituirii unei Comisii pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Rădăuți (punctul 26 pe ordinea de zi)

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar, respectiv președintele consiliului județean și 2 consilieri locali, respectiv județeni, desemnați în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

        21. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Modernizare locuințe sociale (C1 și C2) din str. Ștefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuți, județul Suceava” (punctul 27 pe ordinea de zi)

UAT municipiul Rădăuți intenționează să depună proiectul cu titlul „Modernizare locuințe sociale (C1 și C2) din strada Ștefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuți, județul Suceava” pe platforma MySmis prin care se va solicita finanțare prin POR 2014-2020. Axa prioritară 9, în cadrul Apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI, iar termenul de depunere este de 31.03.2022.

Descrierea investiției:
– se vor moderniza clădirile C1 și C2, constând în termoizolarea, înlocuirea tâmplăriei cu una performantă energetic, înlocuirea învelitorii, refacerea finisajelor interioare și a instalațiilor aferente clădirilor, branșarea la rețeaua de gaze naturale și montarea de centrale termice murale individuale pe fiecare apartament în parte.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. ARCHIDOM PROJECTS S.R.L., Rădăuți prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 2.453.931,18 lei, din care valoarea C+M este de 2.140.689,30 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

        22. Hotărâre privind aprobarea proiectului „ Modernizare locuințe sociale (C1 și C2) din strada Ștefan cel mare nr. 53, municipiul Rădăuți, județul Suceava” având codul SMIS 155507 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9 (punctul 28 pe ordinea de zi)

Prin respectiva hotărâre se intenționează să se depună proiectul cu titlul „Modernizare locuințe sociale (C1 și C2) din strada Ștefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuți, județul Suceava” pe platforma MySmis prin care se va solicita finanțare prin POR 2014-2020. Axa prioritară 9, în cadrul Apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI, iar termenul de depunere este de 31.03.2022.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. ARCHIDOM PROJECTS S.R.L., Rădăuți prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 2.453.931,18 lei, din care valoarea C+M este de 2.140.689,30 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

        23. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Achiziționare containere de locuit pentru locuințe sociale pe strada Ștefan cel mare, nr. 53, municipiul Rădăuți, județul Suceava (punctul 29 pe ordinea de zi)

Descrierea investiției:
– se vor monta 4 module de locuit (4 apartamente cu câte 2 camere) formate fiecare din cate trei containere modulare, din care 2 module la parter și 2 module amplasate peste acestea la etaj;
– se va realiza platforma betonată pe care se vor monta modulele;
– modulele vor fi termoizolate suplimentar la exterior cu termoizolație din polistiren expandat peste care se va monta fațada cu elemente decorative tip siding;
– se va realiza o șarpantă în doua ape din lemn cu învelitoare din tablă tip Lindab;
– se vor realiza doua scări metalice de acces la apartamentele de la etaj;
– la interior se vor realiza compartimentări și finisaje cu pereți din gips-carton, apartamentele fiind dotate cu băi, bucătărie, două dormitoare și zona de living;
– se vor branșa apartamentele la rețelele publice de utilități ( electricitate, apă, canalizare și gaze naturale)
– încălzirea se va face cu tentrală termică cu gaze naturale, individual pe fiecare apartament în parte.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. ARCHIDOM PROJECTS S.R.L., Rădăuți prin documentația realizată.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 702.209,21 lei, din care valoarea C+M este de 609.608,97 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.        24. Hotărâre privind aprobarea proiectului „ Achiziționare containere de locuit pentru locuințe sociale pe strada Ștefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuți, județul Suceava” având codul SMIS 155508 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9 (punctul 30 pe ordinea de zi)

Prin respectiva hotărâre se intenționează să se depună proiectul cu titlul „Achiziționare containere de locuit pentru locuințe sociale pe strada Ștefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuți, județul Suceava” având codul SMIS 155508 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – anca prioritară 9.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. ARCHIDOM PROJECTS S.R.L., Rădăuți prin documentația realizată.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 702.209,21 lei, din care valoarea C+M este de 609.608,97 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

        25. Hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2022 în vederea repartizării prin închiriere, a locuințelor sociale aflate în administrarea UAT Rădăuți (punctul 31 pe ordinea de zi)

Comisia a reanalizat criteriile prevăzute de legislația specifică precum și datele actualizate ale dosarelor solicitanților, primite de la compartimentul locativ și rezultate din verificările proprii și au procedat la recalcularea noilor punctaje, în funcție de modificările survenite în situația fiecărui solicitant.

După stabilirea punctajelor, comisia a procedat la înlocuirea listei de priorități pentru locuințele sociale, pentru anul 2022 după cum urmează:
– MAXIM FLORIN (45 de puncte);
– ROTAR VIOREL PETRU (45 de puncte);
– CURPAN IOANA (42 de puncte);
– BOBOC RADU (39 de puncte);
– TIMOFTI ALINA MIHAELA (39 de puncte);
– BOTEZAT MĂRIOARA (35 de puncte);
– COȘMAN LĂCRĂMIOARA (35 de puncte);
– ROTARU CRISTIAN (31 de puncte);
– TUDOSE ALINA (29 de puncte);
– OLAR NICOLAE (26 de puncte);
– FARCAȘ CRISTINA (25 de puncte);

De asemenea, comisia a procedat la întocmirea listei privind dosarele respinse pentru locuințele sociale pentru anul 2022, după cum urmează:
– BORDIAN ADRIANA FLORENTINA (neactualizat);
– PÎNZARU BOGDAN CONSTANTIN (neactualizat);
– BEGEAN LAVINIA GETA (neactualizat);
– HUZDUP DIANA GEANINA (neactualizat);
– RUSU ALEXANDRA COCUȚA (respins).