Newsletterul cetățeanului – aprilie 2022

În luna aprilie 2022, la nivelul Municipiului Rădăuți a avut loc o ședință ordinară de Consiliu Local, în data de 14 aprilie 2022, potrivit convocărilor realizate de Primarul Municipiului Rădăuți: https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/

Vom prezenta mai jos rezumatul acesteia, astfel:
 I. Ședința ordinară din 14 aprilie 2022 (Ordinea de zi este disponibilă aici)

1. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Casei de Cultură a Municipiului Rădăuți, Județul Suceava. (punctul 2 pe ordinea de zi)

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Casei de Cultură a Municipiului Rădăuți, județul Suceava stabilește cadrul legal complet în ceea ce privește activitatea Casei Municipale de Cultură.

Regulamentul conține:
Capitolul I – Dispoziții generale
Capitolul II — Denumire și Sediu
Capitolul III – Inființarea, organizarea și funcționarea Casei de Cultură a Municipiului Rădăuti
Capitolul IV — Obiectivele și activitățile Casei de Cultură a Municipiului Rădăuți
Capitolul V — Personalul și conducerea Casei de Cultură
Capitolul VI — Finanțarea și patrimoniul Casei de Cultură a Municipiului Rădăuți
Capitolul VII — Compartimentele Casei de Cultură Capitolul VIII — Dispoziții finale

Detalii privind textul hotărârii, aici.
2. Hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Privat pentru Situații de Urgență în subordinea Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți și modificarea corespunzătoare a Statului de Funcții al Spitalului Municipal. (punctul 3 pe ordinea de zi)

Serviciul Privat pentru Situații de Urgență este o structura specializată care se constituie în subordinea Managerului spitalului, destinat să execute activități de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență în sectorul de competență, asigură coordonarea de specialitate a activităților de prevenire împotriva incendiilor, inundațiilor și de protecție civilă, îndeplinește atribuțiile de prevenire a riscurilor producerii unor situații de urgență, prin activități de îndrumare și control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecințelor situațiilor de urgență și să efectueze acțiuni de ajutor și salvare a oamenilor și bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situații.

Serviciul Privat pentru Situații de Urgență se constituie potrivit legii, în cadrul unității, făcând parte din structura organizatorică a acesteia.

Activitatea serviciului este coordonată de către managerul spitalului.

Sediul serviciului este dispus în Spitalul Municipal Rădăuți str. Calea Bucovinei nr. 34 A.

Serviciul Privat pentru Situații de Urgență pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, colaborează cu alte Servicii Private pentru Situații de Urgență, cu autoritățile administrației publice, cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Rădăuți Inspectoratul de Urgență ,, Bucovina”, jud. Suceava, instituții și organisme care au atribuții privind apărarea ordinii publice, prevenirea și combaterea dezastrelor, apărarea vieții și integrității fizice a persoanelor, avutului public și privat, precum și de protecție a mediului.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
3. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții. ( punctul 4 pe ordinea de zi)

➢ subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), în sumă de 128.950 lei,
➢ venituri din valorificarea bunurilor proprietatea municipiului, în sumă de 11.100 lei (din suma de 32.474 lei nebugetată, existentă în soldul contului la data de 07.03.2022);
➢ venituri din taxe speciale, respectiv, taxe de utilizare temporară a locurilor publice în sumă de 190.000 lei;
➢ venituri din „ contribuția pentru întreținerea persoanelor vârstnice ”, în sumă de 160.000 lei;

Cheltuielile propuse a se suporta pe seama acestor venituri sunt:

A. Obiective din lista investițiilor aferente proiectelor derulate prin GAL Urban Rădăuți
➢ Demolare construcții existente Cl (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii — suplimentare cu 353.100 lei, conform contractului de finanțare nr. 7572;
➢ Construirea unui Centru Comunitar de Resurse suplimentare cu 2.403.620 lei, conform contractului de finanțare nr. 7578;
➢ Demolare construcții existente Cl, C2 (pavilion administrativ Cl, gheretă santinelă C5) și construire grădiniță cu program normal, branșare la utilități suplimentare cu 1.172.570 lei, conform contractului de finanțare nr. 7555;
➢ Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare suplimentare cu 619.900 lei, conform contractului de finanțare nr. 7582;
➢ Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri, mașini de spălat în puncte termice suplimentare cu 765.650 lei, conform contractului de finanțare nr. 7539;

B. Obiective din Lista obiectivelor de investiții din bugetul local al anului :
➢ includerea obiectivului ,,Proiectare și execuție lucrări de construire acoperiș la terasa magaziei aferentă centralei de incendiu la cămin de persoane vârstnice din str. Frâncei, f.nr. – 90.000 lei;
➢ includerea obiectivului „Adâncire și modernizare fântână din Cimitirul Municipal Rădăuți ” – 8.100 lei;
➢ includerea obiectivului „Achiziție și montaj ușa cu toc la birou de la Parcul zoologic Rădăuți ” – 3.000 lei;

C. Cheltuieli de funcționare:
➢ suplimentarea cu suma de 160.000 lei a cheltuielilor de „protocol și reprezentare” a Casei de Cultură Rădăuți, în vederea organizării evenimentului anual Festivalul internațional de folclor „Arcanul” aflat la a XXIX-a ediție;
➢ suplimentarea cu suma de 30.000 lei a cheltuielilor de ,,protocol și reprezentare ” din bugetul local, în vederea organizării evenimentului anual Zilele Municipiului Rădăuți, an 2022;
➢ suplimentarea cu suma de 70.000 lei a cheltuielilor cu „încălzirea, iluminatul și forță motrică” ale Direcției de Asistență Socială (funcționare cămin pentru persoane vârstnice);

Detalii privind textul hotărârii, aici.4. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Adâncire și modernizare fântână din Cimitirul Municipal Rădăuți din Municipiul Rădăuți, județul Suceava» ( punctul 5 pe ordinea de zi)

Documentația aprobată prin prezenta hotărâre este necesară pentru realizarea curățării și adâncirii fântânii existente în Cimitirul Municipal Rădăuți pentru rezolvarea problemei lipsei apei din zona cimitirului.

Indicatorii tehnico-economici au fost stabiliți de SC MBR CONSTRUCT 2020 SRL Rădăuți.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 8.100 lei (TVA inclus) din care valoarea C+M este de 8.100 lei (TVA inclus).

Detalii privind textul hotărârii, aici.
5. Hotărâre de modificare a HCL nr. 44/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « Retehnologizarea/implementarea unei/ unor capacități de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de înaltă eficientă de 28 MW în municipiul Rădăuți, județul Suceava»( punctul 6 pe ordinea de zi)


Realizarea obiectivului de investiții a fost aprobată prin HCL nr. 44/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Retehnologizarea/implementarea unei/ unor capacități de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de înaltă eficiență de 28 MW în municipiul Rădăuți, județul Suceava», însă, în urma analizării datelor și a constatărilor efectuate pe teren, a evaluării stării tehnice a instalațiilor și a echipamentelor pentru producerea energiei de vârf din cadrul centralei termice de cogenerare de înaltă eficiență pentru implementarea soluției de reabilitare, personalul de specialitate a propus unele modificări ale devizului general aprobat motiv pentru care a fost necesară adoptarea prezentei hotărâri.

Indicatorii tehnico-economici modificați au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L. Rădăuți.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 4.365.031,93 lei, din care valoarea C+M este de 1.232.754,58 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


6. Hotărâre de modificare a HCL 34/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare și execuție rețea electrică de iluminat public subteran pe str. Putnei de la sensul giratoriu (Sinagoga Mare) intersecție cu strada Pictor Grigorescu în municipiul Rădăuți, județul Suceava»( punctul 7 pe ordinea de zi)

Realizarea obiectivului de investiții a fost aprobată prin HCL nr. 34/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare și execuție retea electrică de iluminat public subteran pe str. Putnei de la sensul giratoriu (Sinangoga Mare) intersecție cu strada Pictor Grigorescu în municipiul Rădăuți, județul Suceava», însă, în urma analizării datelor și a constatărilor efectuate pe teren, s-au propus unele modificări ale devizului general fapt ce a impus adoptarea prezentei hotărâri.

Indicatorii tehnico-economici modificați au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 287.069,86 lei, din care valoarea C+M(construcție+montaj) este de 272.649,86 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

7.  Hotărâre de modificare a HCL 45/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție reabilitare cu asfalt str. Simion Bărnuțiu în municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 8 pe ordinea de zi)


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
1. VALOAREA TOTALĂ:
Valoarea totală (cu TVA) este de 537.379,17 lei.
2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI:
Lucrările se vor executa într-o singură etapă.
3. DURATA DE REALIZARE:
Pentru execuția lucrărilor este prevăzut un termen de 3 luni.
4. CAPACITĂȚI (în unități fizice și valorice)
– lungimea totală a străzii: 450 ml;
– lățimea părții carosabile: 6 ml;
– strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 de 4 cm grosime;
– strat de legătură din beton asfaltic deschis BADPC 22.4 de 6 cm grosime;
– ridicare la cotă a capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere pentru apele pluviale existente – 15 bucăți;
– montare guri de scurgere ape pluviale noi – 10 bucăți.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
8. Hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „ Reamenajare spațiu verde din zona str. Bogdan Vodă, tronson – Casa de Cultură – intersecție Doi Voievozi, din municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 9 pe ordinea de zi)


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. VALOAREA TOTALĂ:
Valoarea totală (cu TVA) este de 233.132,16 lei.
2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI:
Lucrările se vor executa într-o singură etapă.
3. DURATA DE REALIZARE:
Pentru execuția lucrărilor, este prevăzut un termen de 3 luni.
4. CAPACITĂȚI (în unități fizice și valorice)
Principalele lucrări propuse:
– curățarea terenului de iarbă și buruieni;
– plantări arbuști/arbori foioși, plante perene, inclusiv araci (susținere din lemn);
– umplerea cu pământ vegetal (turbă) în gropile de plantare;
– Udatul plantațiilor.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
9. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înlocuire rețea apă și extindere rețea canalizare din Zona Centrală – Piața Unirii, în municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 10 pe ordinea de zi)


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI A INVESTIȚIEI
5. VALOAREA TOTALĂ:
Valoarea totală (cu TVA) este de 509.402,81 lei.
6. EȘALONAREA INVESTIȚIEI:
Lucrările se vor executa într-o singură etapă.
7. DURATA DE REALIZARE:
Pentru execuția lucrărilor, este prevăzut un termen de 5 luni.
8. CAPACITĂȚI (în unități fizice și valorice)
Principalele lucrări propuse:
– decaparea asfaltului în suprafață de 288 mp;
– săpătură mecanică cu excavatorul în lungime de 306 ml;
– montare cămine de inspecție și de vizitare prefabricate din beton și ramă STAT – 10 bucăți;
– montare țeavă din PVC fy 315 în lungime de 300 ml și țeavă PEHD fy 110 în lungime de 306 ml;
– umpluturi în straturi succesive pentru obținerea gradului de compactare și aducerea terenului la starea inițială cu asfalt sau pavele/piatră cubică (unde este cazul).

Detalii privind textul hotărârii, aici.


10. Hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de închiriere nr. 12294 din 22.07.2021, încheiat între municipiul Rădăuți și Asociația Lavida”. (punctul 11 pe ordinea de zi)


Prin prezenta hotărâre se solicită comodarea uneia dintre cele două încăperi domnului Mihalescul Dumitru în vederea deschiderii unui birou, în calitate de consul onorific al Republicii COREEA DE SUD.
Bunul închiriat situat în municipiul Rădăuți, str. Piața Unirii nr. 55 este dat în folosință locatarului pentru desfășurarea activității de înființare și funcționare a unui birou de promovare turistică.

Domnul Mihalescul Dumitru, prin deschiderea acestui birou, intenționează să sprijine cât mai mulți cetățeni ai Municipiului Rădăuți , prin îndeplinirea următoarelor atribuții:
– reprezentarea intereselor cetățenilor din Rădăuți și împrejurimi în mediile politice, economice și culturale în care vor activa;
– promovarea obiectivelor culturale și turistice ale Rădăuțiului și ale împrejurimilor în plan politic și economic la nivelul guvernelor locale, liderilor politici, mass-media;
– oferirea de informații privind mediul de afaceri și oportunitățile din România;
– promovarea cooperării între reprezentanții Republicii Coreea de Sud și reprezentanții comunităților românești la nivel local;
– stimularea dialogului și cooperării între comunitățile din Coreea de Sud și România;
– transmiterea de informații privind evoluții în domeniul comercial, economic, cultural-științific;
– oferirea de asistență și consultanță cetățenilor aflați în situații deosebite;
– recomandarea de avocați pentru susținerea intereselor persoanelor fizice și juridice române în cadrul procedurilor judiciare și administrative deschise în circumscripția consulară;
– promovarea fenomenului cultural românesc;
– stimularea cooperării între universitățile românești și străine.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
11. Hotărâre privind aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru medici din cadrul Spitalului Sf. Dr. Cosma și Damian. (punctul 12 pe ordinea de zi)


Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în sumă de 6.000 lei pentru Asaftei Raluca, medic specialist neurologie din cadrul Spitalului Municipal Sf. Cosma și Damian pentru decontarea parțială a chiriei. Stimulentul financiar va fi acordat în tranșe lunare de 600 de lei pentru perioada martie 2022 – decembrie 2022.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


12. Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuințe din fondul locativ de stat aflate în administrarea UAT Rădăuți, situată în municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare, nr. 111, ap. 2. (punctul 13 pe ordinea de zi)


Numita CIOCIANU ANA solicită prelungirea contractului de închiriere ajuns la termen la data de 25.06.2019.
Chiriașa este cu plata la zi a chiriei, a utilităților și nu deține vreo locuință, îndeplinind condițiile de prelungire a contractului.

Detalii privind textul hotărârii,aici.

13. Hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului în suprafață de 4106,00 mp situat în extravilanul municipiului Rădăuți, strada Salcâmilor, f.nr., județul Suceava prin negociere directă în vederea extinderii cimitirului municipal din Rădăuți. (punctul 14 pe ordinea de zi)


Se aprobă achiziționarea terenului în suprafață de 4106 mp situat în extravilanul municipiului Rădăuți, str. Salcâmilor, f. nr., județul Suceava, identificat cu număr cadastral 39627, prin negociere directă, în vederea extinderii cimitirului municipal Rădăuți.

Se însușește raportul de evaluare întocmit de AEC Consulting SRL, pentru terenul în suprafață de 4106.00 mp.

Comisia de negociere va fi constituită prin dispoziția primarului, din 5 membri, din care trei funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului și doi consilieri locali desemnați de Consiliul Local.

Achiziționarea terenului se va face la prețul stabilit de comisia de negociere, preț ce poate fi mai mic sau mai mare decât prețul stabilit în raportul de evaluare, respectiv 30.474 lei echivalentul a 6159 euro, preț la care se vor adăuga cheltuielile ocazionate de achiziționarea terenului.

După achiziționare, terenul va fi inventariat în domeniul public al municipiului Rădăuți.

Detalii privind textul hotărârii,aici.